Apokalypsa 5G Koruny Nefilimů – ti, kteří nám skutečně vládnou a jejich NWO, 6. část

Napsal
Sdílet článek

Jang a jeho důležitost

Nefilimové jsou chladné příšery, bez citu, bez emocí, bez zájmu o druhé lidi. Nemají svědomí, které by je trápilo, když někomu ublíží, ale stejným dílem se nedovedou radovat tak, jako my, nedovedou ani nikoho milovat. A tak vedou smutný, temný život psychopatů.

Jejich klíčový útok se čím dál víc soustřeďuje na „jang,“ neboli na mužské pohlaví. Toto slovo je z čínštiny a znamená to oheň, což byla vždycky mužská vlastnost. Oproti tomu čínské slovo „jin“ znamená vodu, což je považováno za ženskou vlastnost. Stará moudrost diktuje, že aby byla kterákoliv kultura vyvážena a fungovala správně, tyto dva opačné póly musí být v rovnováze. To je ovšem v přímém rozporu s tím, co propagují Nefilimové.

Původní obyvatelé naší Země tyto základní moudrosti dobře znali. Na příklad Indiáni kmene Lakota měli stejnou úctu k ženám, které byly trpělivé, šily oblečení a mokasíny, zpracovávaly maso, staraly se o zahrady a vařily jídlo, jako pro muže, kteří dávali v sázku život při honech buvolů, bojovali s cizími útočníky, vyhledávali další loviště a zabezpečovali celou vesnici.

Koncem 1960. let se Korunní Tavistock Institut začal starat o společenský vývoj v Americe a jinde, který nepokračoval tím směrem, kterým si přáli. Proto začali propagovat hnutí Nového věku (New Age Movement), spolu s jeho odnoží, což byla Wika, Wikánství (Wicca). Oba směry jsou ve své podstatě luciferiánské, zastávající satanickou morálku, spolu s matriarchálním způsobem života, což bylo navrženo tak, aby to zničilo americkou kulturu.

Pak se z ničeho nic vynořila Zionistka a CIA agentka Gloria Steinem, která hlásala do světa „osvobození žen,“ což bylo zaměřeno proti mužům. Ženy byly nenápadně i zjevně ponoukány, aby opustily domovy a výchovu dětí a přidaly se k zotročeným pracujícím. Mnohé to učinily, buď pod nátlakem propagandy, anebo proto, že další plat rodině pomohl. Jenže jak léta plynula, platy se vyrovnávaly a postupně ani dva platy nestačily na to, co dříve zastal jeden.

Toto vše rovněž zničilo vnitřní rodinné styky s příbuznými a válka proti mužům dostala spád. Postupně se tento boj přesunul i proti základní rodinné jednotce a pak se stovky, ne-li tisíce žen rozváděly, rodiny upadaly, děti vyrůstaly bez otců, jejichž oheň by jim pomohl naučit se rozpoznávat správné od špatného a mnoho jiných věcí. Postupem času byly i ve školách samé paní učitelky, což vytvořilo nedostatek mužského vlivu, na který děti by mohly spoléhat a který by je dokázal ochránit. Takže děti se staly velice zranitelnými. Obzvláště chlapci trpěli nedostatkem mužské složky v rodině a jinde, protože se neměli podle koho utvářet; neměli mužský vzor. Děvčata zase neměla jak se naučit jednat s mužskou povahou, což ještě víc urychlilo rozpad rodin a rodinného života. To všecko byla ale součást plánu Koruny na drastické narušení lidské morálky, snížení inteligenční úrovně lidstva a omezení populace.

S příchodem psychotronických zbraní, jako jsou televize a internet se útok proti mužům jen zesílil. Muži jsou často znázorňováni jako blbečkové, zatím co ženy jsou bojovné Amazonky, plné energie a intelektu. Namísto aby se kvůli tomu urazily a rozzlobily na ty, kteří tyto falešné a lživé představy rozšiřují, mnohé z nás se cítí polichoceny a možná se i snaží do této role vžít. Nechrání své muže před těmito urážkami, ale přidaly se k davu nezkrotných bosorek, podníceny falešnými lichotkami a bez schopnosti rozeznat pravdu od lži, bez schopnosti rozeznat o co doopravdy jde.

Původ všeho tohoto zla jsou jako vždycky Iluminátové, neboli Nefilimové, kteří chtějí ukrást všecek mužský oheň a nechat si ho pro sebe. A ty ženy, které ničí všecko mužské v jejich mužích, bratrech a otcích, takovým počínáním tyto zločince ochraňují a ke své vlastní škodě jim pomáhají při dosahování jejich zhoubných cílů.

Velmi dobrá, politicky a historicky zaměřená internetová stránka, která se dříve jmenovala „Save the Males“ (Zachraňte muže), kterou založil a vede Dr. Henry Makow, je ZDE.

A zatím co my bojujeme jeden s druhým, bankéři a pojišťovny se svými mafiemi vyvolávají víc a více válek za účelem zisku, obchod s dětmi roste exponenčním tempem, spolu s obchodem drog, zbraní, lidských orgánů, prostituce a otroctví, což všecko jsou okruhy zájmu agentů Koruny a jejích špionážních odvětví. Lidstvo je stále více decimováno glyfosátem, fluorem, vakcínami, homosexualitou, transhumanismem a ničím neopodstatněnými pandemiemi a výsledek je, že mladí lidé se stále méně stýkají, nemají zájem v opačném pohlaví, dokonce se bojí intimního styku a o sňatku málokdo uvažuje. Jenže – když se nebudeme množit, tak vymřeme, to je jasné – ale i toto je plán Nefilimů.

Nejrůznější vědecké studie dokazují, že muži jsou přednostně vybíráni na očkování, jsou upřednostňováni pro příjem do věznic a také při výběru na smrt, do válek. Ten muž, který měl v sobě kdysi oheň už ale není žádoucí a tak se i školy starají o to, aby z chlapců vyrostli lidé, kteří se na nic neptají, po ničem nepátrají, kteří pouze poslouchají příkazy a nikdy nepochybují o autoritě.

Iluminátové dokonce přišli s novým výrazem, „toxické mužství.“ Neví, jak nejvíc by muže zdiskreditovali a zdegradovali. A většina lidí, kvůli tak zvané „politické správnosti,“ což je opět jeden z jejich nástrojů proti nám, bude s určitostí tento výraz používat a budou si myslet kdovíjak moudří a pokrokoví nejsou.

Darwinismus

Boj o naše myšlení používá mnoho způsobů. Ale snad ten nejzákeřnější je Darwinismus, který údajně propaguje „přežití těch nejschopnějších.“ Tento chybný, čistě luciferiánský názor, podpořený četným korporačním „vědeckým výzkumem“ je nutno odstranit.

Charles Darwin, sám Zednář, byl financován evropskými boháči. Darwin ale nepřišel s tímto globalistickým výmyslem o „přežití těch nejschopnějších.“ Ne, přišel na něco zcela jiného. Přišel na to, že přežití určitého druhu tvorů závisí do velké míry na spolupráci mezi nimi.

Takže jedině spolupráce jednoho s druhým může dnes zachránit i dnešní lidstvo.

Autor knihy toto potvrzuje. Celý život, který strávil v osamělé části Ameriky buď pěstoval zvířata, nebo je lovil, potkával je v lese, sledoval je na safari v Jižní Africe a opravdu, ještě nikdy neviděl dvě zvířata stejného druhu, aby spolu zápasila na život a na smrt. Naopak, je možno vidět vrcholnou spolupráci často i mezi různými druhy. Tak na příklad, když půjdete lesem, můžete slyšet ptáka, jak skřehotá, protože varuje lišku, že se blížíte jejím směrem. Skupina srnek je vždy utvořena tak, že mláďata a staří jsou uprostřed a na venkovním okraji jsou silní, zdraví jedinci. V Africe, zebry vidí daleko do dálky a hlídají, aby se nepřiblížil lev, zatím co malé bradavičnaté prasátko čeká dole, protože svými ostrými zuby dovede i lva odrážet dostatečně dlouho, aby se zebra dostala do bezpečí.

Ke konfliktu mezi zvířaty dojde v dobách říje a když je nedostatek potravy. Je to samozřejmé, všichni musíme jíst.

Spolupráce je i lidem bližší než soutěživost. Aspoň těm, kteří ještě zůstali normální. Media nám tvrdí, že původní obyvatelé, jako třeba američtí Indiáni mezi sebou neustále válčili. To je opět nepravda a zkreslování skutečnosti. Tyto kmeny nikdy neválčily uvnitř a když už vedly válku tak proti venkovnímu nepříteli, který je napadl. Ti, kteří doopravdy začali indiánské války byli žoldáci pod vedením Alberta Pike, agenta Koruny, zakladatele Skotského Zednářství a Ku Klux Klanu v Americe, který začal Indiány vojensky napadat za účelem jejich vyhubení. To oni naučili Indiány skalpovat tím, že jim za každý skalp vypláceli odměnu. Co s těmi skalpy dělali – kdoví.

Pike rovněž vybíral zkoruptovatelné kmeny, které uplácel, hlavně pomocí whiskey a s nimi pak napadal mírumilovné kmeny Indiánů. Jeho kniha „Morálka a Dogma“ slouží jako bible pro americké Zednáře. V ní Pike píše: „Zednářské náboženství má být námi všemi, vyššími stupni udržováno v čistotě Luciferické doktriny.“

Protokoly zionských mudrců

Protokoly byly prvně zveřejněny v r. 1864 ve francouzské knize „Dialogy mezi Machiavellim a Montesquieu.“ V r. 1890 je vydal ruský profesor Sergěj Nilus. Byl kvůli tomu vězněn, mučen a pak byly na mnoho dlouhých let Protokoly staženy z oběhu. Jsou to ve skutečnosti zásady tajného spolku, jakýsi návod na to, jak se zmocnit vlády nad světem. Autoři tohoto dokumentu se považovali za nadřazené ostatním a používali hebrejské slovo „gojím“ (dobytek), když se zmiňovali o běžných lidech.

Byli mnozí, kteří z toho důvodu považovali Protokoly za židovské spiknutí, ale ve skutečnosti jejich tvůrci byli Satanisté, kteří usilovali o založení politického hnutí zvaného Zionismus. Hlavní sídlo tohoto hnutí mělo být v Israeli, odkud pod vedením City of London měli vládnout celému světu.

Zionistické hnutí je vedeno tajnými spolky satanických Iluminátů, jako jsou Templářští rytíři, Zednáři, Kabbalisté a Muslimské bratrstvo. Jeho centrála byla původně v Sumeru, pak se přesunula do Egypta, později do Říma a dnes je v City of London.

Nutno dodat, že existuje názor, že Protokoly jsou padělek. Možná je to i pravda. Proč se pak ale podle nich celý svět řídí a všecko postupuje jejich směrem, to je otázka. Některé vybrané protokoly jsou uvedeny níže pro ilustraci:

Protokol č. 4: Aby gojím neměl čas myslet a sledovat, jeho mysl musí být odvedena na průmysl a obchod. Tím budou všecky národy zaměstnány honbou za výdělkem a nevšimnou si jejich společného nepřítele.

Protokol č. 10: My jsme ti, kteří způsobují veškerý teror ve světě. V našich službách jsou lidé všech názorů: monarchisté, demagogové, socialisté, kteří zkoušejí svrhnout zavedenou autoritu. Tímto způsobem jsou všecky státy drženy ve stavu mučení; touží po klidu a jsou ochotni se vzdát čehokoliv, aby dosáhli míru. Ale my jim nedopřejeme klid, dokud otevřeně neuznají naši mezinárodní nadvládu a dokud s odevzdaností nedojde k úplnému vyčerpání lidstva pomocí rozporu, nenávisti, bojem, závistí a dokonce s použitím mučení, hladovění, očkování nemocemi, takže gojím nebude vidět jinou možnost než se uchýlit k naší kompletní nadvládě peněz.

Protokol 13: Jak bystrozrací byli naši učení stařešinové, když řekli, že za účelem dosažení velkého cíle se nemáme zastavit, abychom počítali oběti. Nemáme počítat oběti gojímského dobytka. A aby masy netušily o co jde, musíme ještě víc odvádět jejich pozornost pomocí her, zvyklostí, vášní, paláců boháčů … jak jsou míň a míň zvyklí sledovat a utvářet si vlastní názor, lidé začnou mluvit stejným tónem jako my, protože my sami jim budeme předkládat nové směry myšlení.

Protokol 15: Vytvoříme a rozmnožíme zednářské Lóže do všech zemí světa a do nich přijmeme všecky, kteří jsou významní na veřejnosti, protože v těchto Lóžích najdeme naše přední rozvědčíky a zdroje vlivu. Mezi členy těchto Lóží budou skoro všichni agenti mezinárodní a národní policie, protože jejich služby jsou pro nás nenahraditelné, s ohledem na to, že policie nejen že je v pozici použít jejich vlastní metody proti neposlušným, ale ještě poslouží sledováním naší činnosti a vymýšlením záminek a zamaskování. Všechny tyto Lóže budou pod jednou, centrální administrativou, která bude známa pouze nám a o které ostatní nebudou vůbec nic vědět. Tato administrativa se bude sestávat s naši učených stařešinů (Iluminátů).

Protokol 16: Předně musíme oslabit první stupeň kolektivismu, což jsou university … jakékoliv studium starodávné historie je nutno nahradit studiem budoucnosti. Postupně vymažeme z paměti lidí bývalá století, která pro nás nejsou žádoucí. Systém omezování myšlení je již zaváděn ve formě nového systému učení pomocí věcných lekci (objektivita). V našem programu bude celá třetina nám podřízených udržovat ten zbytek pod dozorem. Nebude již ponižující být špionem.

V jiné části tohoto dokumentu je řečeno: „My jsme ti vybraní, my jsme ti jediní praví muži. Naše mysl vydává skutečnou moc ducha; inteligence zbytku světa je pouze instinktivní a zvířecí. Mohou vidět, ale nedovedou předvídat. Není pak zjevné, že nás sama příroda vybrala, abychom vedli tento svět? Navenek se budeme snažit, abychom vypadali čestně a ochotní spolupracovat. Státníkova slova nemusí být v souladu s jeho činy. Jestliže budeme sledovat tyto zásady, vlády a lidé, které jsme již na to připravili, budou brát naše směnky za hotovost, i když tyto jsou pouhou náhražkou za úrok-přinášející peníze. Ekonomické krize byly všecky způsobeny námi a to jednoduchým způsobem, že jsme odstranili peníze z oběhu. Jednou v nás všichni budou vidět dobrodince a zachránce lidské rasy. A kdyby kterýkoliv stát si dovolil nám oponovat a jestliže i jeho sousedé se k němu připojí proti nám, pak začneme celosvětovou válku.“

Náboženství a druhý příchod Ježíše Krista

Ježíš prohlásil, že je syn Boží, ale nikdy neřekl, že je jediný syn Boží. Všichni lidé jsou synové a dcery Boží. Ježíš řekl, „následujte mne,“ ale tím nemyslel aby ho lidé uctívali, ale aby se chovali tak, jako on. Nikdo z nás není „spasen“ tím, že bude slibovat věrnost Ježíšovi, ale bude spasen když se bude chovat jako on. Ježíšova smrt na kříži rovněž nebyla něco, co bychom měli oslavovat jako svoji spásu, ale spíš bychom měli truchlit, protože Koruně Nefilimů se tím podařilo zavraždit důležitého proroka. Toto vše byla původní církevní doktrina, na které Petr postavil Katolickou církev.

Starý Zákon je často zlehčován a mnozí tvrdí, že by ani neměl k Bibli patřit. To proto, že v něm je možno se dočíst hodně pravdy o padlých andělech, neboli Nefilimech, o tom co jsou, co všecko mají na svědomí a o jejich revoluci proti Stvořiteli. Tyto informace jsou často doplněny krvavými válkami a zločinným pronásledováním lidí a lidských skupin, což byly všecko činy krutých Nefilimů.

Přesto, že byla Katolická církev ve svém základě značně ovlivněna Maltézskými rytíři a jinými, přesto je to Satanisty nejvíce nenáviděná církev, protože i to málo pravdy co v ní zbylo stačí, aby jim byla trnem v oku. Oproti tomu veškeré protestantské odrůdy jsou všecky odpadlické. Ve skutečnosti, nesmíme zapomínat, že jak Luther, tak Calvin byli vedeni a placeni z Benátek, tehdy hlavního centra Nefilimů.

A dnes Nefilimové zavádějí celosvětově přesně to, co způsobilo zničení Atlantidy, Sodomy a Gomory. Počítače jsou v tomto směru víc než nápomocny, ale také dochází k manipulaci DNA, wikánské (čarodějnické) kulty rostou jako houby po dešti, příliš mnoho lidí jsou zombies, vampirismus a kanibalismus začínají být považovány za normální. Pedofilie, homosexualita, rozvody, morálně zdegradované lidstvo jen přispívají k celkovému úpadku. Všecko to nás postupně dostává blíž a blíže k Babylonu, který byl pro svoji zkaženost rovněž zničen. Evropská unie sama se svojí oblibou Babylonu netají a jedna z jejích hlavních budov je postavena jako moderní kopie babylonské věži.

Kdo bude nový celosvětový vládce, neboli anti-Krist, po kterém Nefilimové již celá staletí tolik touží? Zdá se, že to bude anglický princ William, syn Diany. Diana za svého manželství s Charlesem měla rovněž poměr se španělským králem Juan Carlosem a William je jeho syn. Žádný z jejích dvou synů není Charlesův. Takže William vznikl ze spojení Dianiny Bruce Spencer Merovingianské Nefilimské krve a Carlosovy Habsburkské, Bourbonské, Merovingiánské Nefilimské krve. Je předvídáno, že když bude uveden to funkce, tak to bude vydáváno za druhý příchod Ježíše Krista. Kristův druhý příchod je výmysl Nefilimů, kteří takto zkoušejí zakrýt to, že budou na světového vládce korunovat anti-Krista.

Merovingiánové jsou snad ta nejmocnější rodina Nefilimů. Svůj původ odvozují od Oannese, což je hybridní nefilimský netvor, který přišel z moře a byl z půlky muž a z půlky ryba. Merovingiánové rovněž tvrdí, že v sobě mají i krev Ježíše Krista, který byl podle nich sejmut z kříže předtím, než zemřel a když se uzdravil, vzal si Marii Magdalénu a s ní odejel do Francie, kde měli tři děti. To je samozřejmě výmysl.

Další mocná Nefilimská rodina jsou Plantagenetové, kteří se zkřížili z norskými Vikingy z rodiny Rollo, když se tito přestěhovali do francouzské Normandie. V Normandii nežijí Francouzi, ale jsou tam vesměs Dánové-Vikingové. Skoro každý americký president má v sobě krev Plantagenetů.

Indický rod Khan (Chán) je další mocná rodina. Byli to zakladatelé Sufismu a islámského teroru po celém světě, který stále dál provozují skrze Nadaci jejich agenta Aga Khan. Mongolský zločinec Džingis Khan byl jedním z tohoto rodu, kterého černí bankéři z Benátek využívali na své útoky proti Konstantinopoli a Vatikánu. Čínská rodina Li ovládá mafii Triád a považují se za dračí krev (draco, také hlídači). Všichni japonští císaři byli z další nefilimské rodiny, Yamamoto.

Požáry v kostelech

V dubnu 2019 bombardovala teroristická organizace ISIS kostel Svatého Antonína a jiné křesťanské kostely a hotely na Sri Lance. Media ihned volala do světa, že to je oplátka za útok proti dvěma mešitám na Novém Zealandu, ke kterému došlo o měsíc dříve. Pravda je, že Luciferiáni zorganizovali oba tyto útoky.

Poté přišel záhadný požár v katedrále Notre Dame v Paříži a skoro ve stejnou dobu vypukl požár ve významné Al-Aqsa mešitě v Jeruzalémě. Hned na to, v Kalifornii byl zadržen člověk, který vyhrožoval vedení Baptistického kostela v Dallasu, „ve jménu Allaha.“ Pár dnů předtím chytili jiného člověka, který stěhoval zápalné látky do katedrály Svatého Patricka v New Yorku.

Takže je zjevné, že kostely a mešity jsou Iluminátům trnem v oku. Někteří usuzují, že za tím vším může být jejich snaha popudit proti sobě Křesťany a Muslimy a takto rozpoutat 3. světové válku, která má podle dopisu amerického Zednáře Alberta Pike jeho italskému zednářskému bratrovi Giuseppe Mazzinimu začít jako konflikt mezi Israelem a arabským světem.

Ten hlavní důvod je ale ten, že všichni Nefilimové vyznávají Satana a proto nenávidí všecky ostatní víry. Nenávidí Boha, nenávidí lidstvo, nenávidí přírodní zákony a nevěří, že máme duši. Považují nás za bezcenné přítěže, jejichž existence ohrožuje planetu. Jedna z podmínek vstupu do jejich Nového světového řádu (NWO) je rovněž přísaha věrnosti Satanovi. Chtějí, abychom všichni vyznávali Satana. V souladu s jejich záměry vyvinul právě britský Telecom čip, který má uvěznit duši (Soul Catcher chip).

Jestliže chceme přežít to peklo, které pro nás tito barbaři chystají, pak bychom se měli naučit mít rádi svůj život, mít rádi druhé lidi, chápat je, cítit s nimi a pomáhat jim.

Kapitoly v 7. části:

Koruna Nefilimů a Adolf Hitler

Koruna Nefilimů a John F. Kennedy

Koruna Nefilimů a 911

Zdroje:

Dean Henderson: Nephilim Crown 5G Apocalypse, 2019, ISBN: 9781080790043

Dean and Jill Henderson: Illuminati Agenda 21; the Luciferian Plan to Destroy Creation, 2018, ISBN-10: 1720819106

ISBN-13: 978-1720819103

  • JANE K.

 

5/5 - (1 vote)
(Visited 373 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *