Autoritativní slovo pravého nástupce apoštola Petra

Napsal
Sdílet článek

Patriarcha a biskupové Byzantského katolického patriarchátu vyhlásili arcibiskupa Viganò za platného papeže. Odvolali jsme se na mimořádnou situaci i na prorockou službu v církvi. Někdo může položit otázku: Je či není arcib. Viganò platným papežem?

V Bibli je popsána podobná situace. Prorok Samuel pomazal Davida za krále nad Izraelem. Král Saul o pomazání Davida věděl. Nemínil ale respektovat Boží rozhodnutí a vzdát se vlády. Saul si byl vědom, že ho Bůh zavrhl, protože Samuel mu to oznámil. Přesto se nemínil Bohu podřídit, a naopak, snažil se Davida, pomazaného Bohem, usmrtit. David se musel skrývat a pak bojovat a čekat, až přijde vhodný čas, aby mohl převzít úřad, ke kterému ho Bůh povolal skrze proroka.

Arcib. Viganò mimořádnou volbu do úřadu papeže neodmítl. Nese břímě svěřené mu Hospodinem. Stal se nejvyšší autoritou v současné církvi. Brání víru a mravy, a tím plní hlavní povinnost nástupce apoštola Petra.

Autoritativně se vyjádřil i k Synodě o Amazonii.

Citace z interview pro LifeSiteNews z 6. listopadu 2019.

První otázka zněla: Jak byste charakterizoval průběh synody?

Arcibiskup Viganò, nástupce apoštola Petra, odpověděl: „Ohavnost modlářských obřadů vstoupila do Boží svatyně a vyvolala novou podobu apostaze, jejíž semena, která jsou dlouhodobě aktivní, rostou s obnovenou energií a účinností. Proces vnitřní mutace víry, která probíhá v katolické církvi již několik desetiletí, se touto synodou dramaticky zrychlil a klade základ pro nové vyznání shrnuté do nového druhu uctívání. Ve jménu inkulturace pohanské elementy zamořují bohoslužbu, aby ji přeměnily v modlářský kult.“

Co považujete za nejznepokojivější část závěrečného dokumentu Synody o Amazonii?

Carlo Maria Vigano odpověděl: „Strategií celé Amazonské Synody je klam – preferovaná zbraň ďábla – říkat polopravdy, aby dosáhli zvráceného cíle. Nedostatek kněží: to říkají proto, aby zničili celibát, nejprve v Amazonii a poté v celé církvi. Závěrečný dokument tohoto ostudně zmanipulovaného shromáždění, jehož program a závěry byly plánovány již dávno, je přímým útokem proti božské instituci Církve, útočí na posvátnost katolického kněžství.“

Co odhalila sága Pachamamy? A jak by bylo potřeba reagovat?

Carlo Maria Viganò odpověděl: „V Abú Dhabí papež František písemně prohlásil, že Bůh ‚chce‘ všechna náboženství. Papež nařídil, aby jeho heretické prohlášení bylo vyučováno na papežských univerzitách a aby byla vytvořena zvláštní komise, která by tento závažný doktrinální blud šířila.

V souladu s tímto scestným učením není překvapující, že by pohanství a modlářství mělo být také zahrnuto mezi náboženství, která si Bůh přeje.

Pachamamská sága odhalila donebevolající a velmi závažné porušení prvního přikázání… Uctívání Pachamamy je otráveným plodem ‚inkulturace‘. Synoda byla startovací rampou pro tuto novou synkretistickou, neopohanskou církev, která je zasvěcena kultu Matky Země. Modlářství potvrzuje apostazi. Je to ovoce popření pravé víry. Vyrůstá z nedůvěry v Boha a zvrhuje se v protest a vzpouru (proti Bohu).

Nemůžeme zůstat lhostejní k modlářským skutkům, kterých jsme byli svědky a z kterých jsme ohromeni. Je naléhavé, abychom znovu objevili význam modlitby, zadostiučinění a pokání, postu, malých obětí,… a dlouhé adorace před Nejsvětější svátostí.“

Co konkrétně ve vztahu k církvi a její víře bylo amazonskou synodou ohroženo?

Carlo Maria Viganò odpověděl: „S hlubokým smutkem hledíme na současný pontifikát poznačený neobvyklými fakty, znepokojivým chováním a výroky, které jsou v rozporu s tradiční doktrínou a které do duší zasévají obecnou pochybnost o tom, co je katolická církev a jaké jsou její skutečné a neměnné principy. Bude-li tento satanský plán úspěšný, katolíci, kteří se ho drží, ve skutečnosti změní náboženství a ohromné stádo našeho Pána Ježíše Krista bude zredukováno na menšinu. Tato menšina bude pravděpodobně muset hodně trpět. Bude však posilována příslibem našeho Pána, že pekelné brány církev nepřemohou, a spolu s Ním zvítězí triumfem Neposkvrněného Srdce Panny Marie, zaslíbeným Naší Paní ve Fatimě.“

Myslíte, že organizátoři synody berou věc jako ukončenou?

Carlo Maria Viganò odpověděl: „Amazonské paradigma není koncem transformačního procesu, prosazovaného cíli současného papežského magisteria. Slouží jako molo k převozu zbytků katolické budovy k nezřetelnému univerzálnímu náboženství.“

Jste bývalým apoštolským nunciem ve Spojených státech. Co si myslíte o laicích zaplavujících Vatikán a apoštolské nunciatury svými dopisy?

Carlo Maria Viganò odpověděl: „‚Nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují.‘ (Mt 11,12). V této nejtěžší hodině stojí laici rozhodně v čele odporu. Svou odvahou musí apelovat na nás pastýře a povzbudit nás, abychom vystoupili a s větší odvahou a odhodláním bránili Kristovu nevěstu – církev.“

Na závěr krátce odpovídáme na otázku mnohých křesťanů po svatokrádežné Synodě o Amazonii, zda Bergoglia lze ještě považovat za právoplatného papeže, anebo ne.

Instrumentum Laboris a Synoda o Amazonii v čele s pseudopapežem Bergogliem i pohanský rituál ve Vatikánských zahradách, jehož se Bergoglio aktivně zúčastnil, jsou veřejné akty apostatické hereze. Není už rozhodující, jestli dokument amazonské synody Bergoglio podepíše či nepodepíše. Heretický akt byl veřejně vykonán. Bergoglio zde vystupoval jako papež a ne jako soukromý teolog. Tím učinil krok k masovému odpadu od Bohem zjeveného náboženství k pohanství, které místo Boha uctívá ďábla. Je evidentní, že papeže tohoto druhu nemůžeme morálně pokládat za pravého papeže. Kdo by ho následoval, přestal by být katolíkem, stal by se odpadlíkem a heretikem a připravoval by si místo v pekle.

To, co staví papeže heretika mimo církev, není arbitrární výrok, který ho prohlašuje za heretika. Je to hereze sama, protože u Bergoglia je už zjevná a tvrdošíjná… Papež heretik je ipso facto mimo církev, proto je ontologicky neschopen být současně mimo církev a zůstat i její hlavou. Bůh ustanovil novou hlavu církve, kterou je Carlo Maria Viganò.

  •  Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
4/5 - (2 votes)
(Visited 196 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *