Biskupové Polska, čiňte pokání a přijměte Ducha pravdy a statečnosti kardinála Stefana Wyszyńského

Napsal
Sdílet článek

Vážení polští biskupové,

z životopisu tohoto světce se dozvídáme, že v historických momentech, kdy polská církev byla zdevastovaná válkou a pak utlačována komunistickým režimem, se kardinál Wyszyński rozhodně postavil na její obranu. Jeho zásluhou bylo, že komunismus nemohl v Polsku tak ničit církev jako v jiných zemích, například v Česku. Kardinál ve strategické chvíli zaujal hrdinný postoj, církev se zmobilizovala a komunisti pak už museli respektovat její pozice.

Pro srovnání – v Česku byly semináře zlikvidovány a zůstal jen jeden v Litoměřicích. Když v roce 1965 nastupoval do semináře nynější český kardinál Duka, byl pro olomouckou diecézi vysvěcen pouze jeden kněz, ačkoliv v ní v tom roce zemřelo více než 30 kněží. Počet bohoslovců ve všech pěti ročnících pro všechny české diecéze byl asi 70. Všechny mužské řehole v Česku byly během jedné noci zlikvidovány, biskupové byli dáni do internace či do vězení. Tehdy jsme jako bohoslovci s údivem četli statistiky, že v Polsku bylo v těch letech 7000 bohoslovců a že žádný mužský klášter nebyl zrušen. Toto je zásluha, vážení polští biskupové, vašeho hrdiny, kardinála Stefana Wyszyńského!

V dnešní době jsou naproti tomu mnozí biskupové právem označováni za církevní klerikály. Je třeba vědět, co je a co není klerikalismus. Naučný slovník uvádí: Klerikalismus je využití náboženství (katolické církve) k jiným cílům.

Jaký je cíl církve i pravého pastýře – biskupa? Cílem je hlásat Krista, Jeho evangelium a pravdivé pokání, bez něhož nikdo spasen nebude (Lk 13,3). Tedy cílem je vést duše bezpečnou cestou spasitelné víry a Božích přikázání do šťastné věčnosti. Pokud toto církev a duchovní pastýř – biskup – zanedbává, duše jdou jeho vinou širokou cestou do věčného zavržení – do pekla. Pokud některý biskup či papež zneužívá svou moc k jiným cílům a prosazuje sodomii, transsexualismus, pohanství, dokonce legalizaci sňatků homosexuálů, islamizaci či vnucuje experimentální, fatálně nebezpečnou vakcinaci, je to projev klerikalismu. Takový klerikál je protikladem kard. Wyszyńského. Klerikál slouží mocipánům (elitám) a od nich přijímá oleandry a jiné odměny. Stává se zrádcem Krista, způsobuje velké pohoršení svěřeným duším a táhne je na cestu do záhuby.

S bolestí musíme konstatovat, že dnes je největším klerikálem pseudopapež Bergoglio, který je i se svou homosítí naprostým protikladem kard. Wyszyńského. Koho chcete vy, polští biskupové, následovat, a jakého ducha chcete mít? Apostaty Bergoglia, anebo hrdinného světce, Poláka, kard. Wyszyńského?

Proč církev vyhlašuje světce k veřejnému uctívání? Především proto, abychom následovali jejich hrdinný život a věrnost Kristu i za cenu mučednické smrti!

Bergoglio dnes likviduje církev daleko intenzivněji než fašistický či komunistický režim. Dokonce příští měsíc už zahájí synodální proces, který má být završen za dva roky likvidací instituce papežství. Copak toto nevíte, polští biskupové? Je nedůstojné kardinála Wyszyńského, který je pravdivým světcem a hrdinou víry, aby jeho beatifikaci vyhlašoval delegát falešného papeže, heretika, apostaty a likvidátora církve, a tím učinil celý beatifikační obřad neplatným. Dle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio, všechno, co heretik koná, je neplatné.

Čestným a pravdivým řešením je, aby beatifikační dekret vyhlásil delegát polského episkopátu, a delegát apostatického pseudopapeže byl vámi odmítnut. Tímto radikálním gestem se polský episkopát veřejně oddělí od prokletí, které stahuje i na polskou církev arciheretik Bergoglio, a zahájí ne Bergogliův synodální proces, ale svou vlastní synodální cestu. Na ní už budete moci vzápětí přijmout pravověrného a právoplatného papeže. Bůh dal i dnes osobnost, která má téhož ducha jako kardinál Wyszyński a může v této těžké době zodpovědný papežský úřad zastávat. Jde o bývalého amerického nuncia, který se statečně postavil proti homolobby na nejvyšších místech ve Vatikánu a vyzval Bergoglia k abdikaci. Za tuto obranu církve i on, podobně jako kardinál Wyszyński, riskuje i svůj vlastní život.

V pastýřském listu a organizačních směrnicích bylo zveřejněno, že biskupové, kněží i věřící musí být na beatifikaci v maskách! Klademe otázku: Jsou si biskupové a kněží Polska vědomi, že tímto gestem dávají najevo svou podřízenost systému falešné pandemie propagujícímu experimentální vakcinaci? Dávají tím pohoršení věřícím i národu a stávají se tak nástroji prokletí, genocidy a satanizace Polska!

Polští katoličtí vědci se 11. srpna 2021 obrátili na vás, biskupy, veřejným listem.

Citace: „Obracíme se na vás v záležitosti využívání církve a farností k vytváření očkovacích center proti covidu-19.“

Uvedli konkrétní příklad, jaké ovoce nese vakcinace: Na místo v domově důchodců se čekalo více než dva roky. Dnes se nečeká, navíc jsou prázdná místa. Proč? Důchodcům dávají injekce mRNA, po kterých se už mnozí neprobudí, umírají v noci. Tato úmrtí se ale připisují stáří.“

Jste si vědomi, co očkovací centra, která ve farnostech vytváříte, ve skutečnosti jsou a komu slouží? Nebezpečná vakcína dělá z lidí, pokud vakcinaci přežijí, geneticky modifikované organismy. Jejím základem je tkáň sadisticky vytržená z nenarozeného dítěte před jeho zabitím. Vakcína proti covidu patří už do procesu čipizace! Je zařazena do programu redukce neboli genocidy lidstva. Tato zločinná vakcinace je i podmínkou vstupu na setkání s Bergogliem na Slovensku ve dnech 12.-15. 9. 2021. Odstrašujícím příkladem agitace k vakcinaci je arcib. Bober a arcib. Babjak. Podle Norimberského kodexu by měl být Bergoglio a slovenští i jim podobní preláti postaveni před soud!

Jak se postavit proti zotročujícímu systému konkrétně na beatifikaci?

Jako gesto svobody odhoďte masky a začněte mluvit pravdu! V Kyjevě bylo 27. 7. 2021 křížové procesí za účasti téměř půl milionu věřících a ani metropolita Onufrij ani žádný biskup a kněz ani věřící neměli masky! Nikdo z nich neonemocněl ani neumřel. Podobná církevní slavnost s velkou účastí bez masek byla v Počájevě 5. srpna. V současné době v Dánsku i v 11 státech USA zrušili všechna nesmyslná covid-omezení.

Proč polský episkopát podlehl klerikalismu a chce sbírat oleandry od mocipánů tohoto světa, kteří ale slouží satanu? Proč je tomu tak? Protože polští biskupové se stále ještě podřizují arcikacíři Bergogliovi, který plně slouží tomuto antikristovskému systému. Proto máte ducha strachu z mocipánů a slepě a zbaběle se jim podřizujete. Proto prosazujete nesmyslné masky, čipizační vakcinaci, a tím i satanizaci Polska. A proto je tak důležitý krok oddělit se od lžipapeže Bergoglia a nedovolit papežskému legátovi účast na beatifikaci!

  • Eliáš
(Visited 61 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *