Budoucnost lidstva

Napsal
Sdílet článek

Materiálnětechnická základna lidstva se zdokonaluje nevídaným tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva. Uvedený rozpor začíná být  nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání světa.


Bude-li nadále přetrvávat stav, kdy se velmoci intenzivně věnují výzkumu a vývoji nových zbraní a zbraňových systémů, potom lze očekávat , že se války brzo povedou dálkově ovládanými zbraněmi a automaty.

Odehrává se boj s nedohlednými důsledky na celosvětové úrovni. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety. V sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování,  existence palčivých sociálních problémů způsobovaných propastnými rozdíly v úrovni vývoje jednotlivých států světa  a neřešení nebo nedostatečné řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.

Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina lidstva dohromady. Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství, toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného na světě v roce 1988.

Současné mocenskopolitické uspořádání lidstva lze graficky znázornit pomocí mocenskopolitické pyramidy. Stávající mocenskopolitická pyramida lidstva je úzká a vysoká. V nejvyšší vrstvě této pyramidy je globální finanční elita, což jsou tzv. „lidé velkých peněz“.  Tito lidé vládnou světu prostřednictvím zákonů, které se v jednotlivých státech zdokonalují jejich vlivem pouze tak, že globální poměry zůstávají bez podstatných změn.

Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Výzkum, vývoj a výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší lidem velkých peněz astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.

Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku vnímá většina lidí  podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

V současnosti je veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, kteří to vše plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky. Lidé velkých peněz především dbají na to, aby se zachovaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co svět poskytuje. Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se zachovávala stávající úzká a vysoká globální mocenskopolitická pyramida, protože jsou v této pyramidě v nejvyšší vrstvě.

S nepříliš velkou mírou nadsázky se dá říci, že lidé velkých peněz patří mezi občany, kteří dodržují všechny zákony. Peníze si však často vydělávají způsoby, které jsou odsouzeníhodné. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nevím nic o tom, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. Lidé velkých peněz jsou soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají. Je jim úplně jedno, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to něco jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý.

Poznamenávám, že je něco shnilého v našem světě, když soukromé banky mohou v libovolné míře tisknout ničím nekryté peníze.

Stávající mocenskopolitické uspořádání lidstva je zastaralé. Těm lidem, kteří si uvědomují zaostalost současného mocenskopolitického uspořádání lidstva, je už zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u  většiny lidí velkých peněz meze. O tom, jak lidé velkých peněz organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, se nemá cenu rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace.

Poznamenat je třeba, že si mnoho lidí neuvědomuje, že skuteční vládci světa, tj. lidé velkých peněz, ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Především prostřednictvím médií zaměstnávají lidé velkých peněz mysl lidí (čímkoliv) natolik, aby lidé neměli čas uvažovat o tom, kdo a jak skutečně ovládá svět ke svému prospěchu.

Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé velkých peněz.

Druhá vrstva uvedené úzké a vysoké globální mocenskopolitické pyramidy už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich si vydělává peníze způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Poznamenat je možné to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.

Vrstva politické scény je všeobecně vnímána jako vrstva nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy globální mocenskopolitické pyramidy sleduje.
Organizace uspořádání mocenskopolitické struktury současného světa je popsaná stručně, ale pro popis potřebného směru její změny je to dostatečné. Zastaralost mocenskopolitického uspořádání lidstva si uvědomuje jen velmi malé množství lidí. Všem těmto lidem, kteří si uvědomují zaostalost současného mocenskopolitického uspořádání lidstva, je zřejmé, že je nezbytné pokud možno co nejdříve současné mocenskopolitické uspořádání lidstva změnit.
Strukturu mocenskopolitické organizace lidstva , ve tvaru úzké a  vysoké pyramidy, je třeba pokud možno co nejdříve změnit tak, aby dostala podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž je nutné změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy mocenskopolitické pyramidy. V nejvyšší vrstvě rozhodně musí být politici, protože jedině v tomto případě nebude ve volbách globálně demokraticky projevovaná vůle lidstva pouhým velkolepým divadlem.
Jak by mněla vypadat budoucnost lidstva je popsáno stručně, ale věcně správně. Níže je uvedena možná cesta lidstva k popsané budoucnosti.
V současnosti bohužel drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky pro celé lidstvo.
Cesta k nastolení trvalého míru na celé planetě je jednoduchá. Stačí urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva.
Podstata tohoto řešení spočívá v tom, že se urychlí vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.

K nastolení globální demokratické mocenskopolitické organizace správy světa, která umožní řešit mírovou cestou všechny stávající i nově vznikající problémy lidstva, je možné využít osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
Globální organizace naší civilizace je nezbytná především z následujících důvodů:

Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Jak již bylo uvedeno, materiálnětechnická základna lidstva se zdokonaluje stále se zrychlujícím tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocenskopolitického uspořádání světa. Uvedený rozpor začíná být nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání světa.

Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mocenskopolitickém uspořádání světa. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Obrazně řečeno: Podle sdělovacích prostředků řídí lidstvo na politické scéně dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.

Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje občasné přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od vyspělejších mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě.

Podmínky vyspělejších mimozemšťanů, které bude muset lidstvo splnit před navázáním kontaktu s jejich vyspělejší civilizací, budou pravděpodobně následující:

1. Nové poznatky ve všech oblastech vědy a techniky, které budou při kontaktu civilizací předávány lidstvu, nebudou lidstvem zneužívány k vývoji a výrobě nových ničivějších zbraní.
2. Lidstvu budou předávány nové poznatky vědy a techniky pouze v tom případě, že lidstvo bude žít v celoplanetárním míru.
3. Lidstvo musí dosáhnout takového stupně vývoje politického uspořádání, ve kterém bude řízeno plánovitě a cílevědomě postupující centrální celoplanetární mocí.

Příklady globálních zákonů:

Zákon o zestátnění všech bank a peněžních podniků:
Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále
sloužit všem lidem jako neziskové organizace.

Zákon o jednotné světové měně:
Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Zavedením jednotné měny odpadne mnoho zbytečné práce ve všech peněžních ústavech. Výrazně se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích a na celém světě stoupne nezaměstnanost a bude nutné současně vypracovat projednat a schválit např. následující zákon:

Zákon o pracovní době:
Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.

 •  Ing. Miloslav Dědek
3.5/5 - (4 votes)
(Visited 273 times, 1 visits today)
Sdílet článek

22 comments

 1. Nejméně stejně úspěšný, jako vývoj nových zbraní, je vývoj metod ovládání individuálního a davového myšlení lidí a tím řízení jejich chování. Tyto dvě oblasti se tak dostávají do protichůdné postavení, když při ovládání lidské mysli není třeba tolik střílet, tudíž není třeba tolik zbraní, tudíž zbrojaři bijí na poplach….

 2. Ale božínku! Čtu nadpis a říkám si: profesor Chocholoušek v rámci oslav 17. listopadu věnoval chovancům pár hodin internetu. Nejináč, než zas něco píše inženýr Dědek, lidstva vykutitel.

  Mrknu na podpis a vidím, že jsem se nezmýlil. Chachá!

  1. Pane Alef Nula, místo toho, aby jste se kriticky vyjádřil k obsahu článku, se kterým nesouhlasíte, zesměšňujete jeho autora. To je velmi neseriózní komentář.

     1. Ovšem!
      Nemusím a taky to nedělám – nechávám to na něm, on se totiž přičinlivě zesměšňuje sám.

      Určitě by bylo lepší, kdyby toho konání zanechal, ale není v mé moci mu v sebezesměšňování zabránit. Je to marný.

 3. Pane Alef Nula, směšná je vaše snaha zesměšnit autora článku. Podívejte se na hodnocení článku čtenáři!

 4. Pane inženýr Miloslav Dědek, smějte se po libosti, čemu se vám zachce. Já se sice nesměju často, ale když už mě napadne něčemu se zasmát, nepotřebuju k tomu ani povolení, ani názor někoho jiného.

  A ježto jste mé obveselení zapříčinil vy, směju se vám. Važte si toho – nepodaří se to každému.

  1. Pane Alef Nula, je velký rozdíl mezi tím něčemu se smát a něco zesměšňovat. Je smutné, že to nerozlišujete.

  1. Rozdíl mezi tím je stejný jako když si budu myslet, že jste hlupák a nebo budu rozšiřovat a psát o tom, že jste hloupý.

 5. To jste tak docela netrefil, ta analogie kulhá. Myšlenky slyšet nejsou, zatímco smích ano.
  Zkuste znovu.

   1. Ale prosím vás. Vy jste začal, vy se snažte! Při vašem IQ180 z menzy je to pro vás úplná prdinka.

 6. Dedek a svata Greta majú čosi spoločné. Vlastne skoro všetko, okrem veku a pohlavia. Vlastne , možno majú to isté pohlavie, niektoré z tých 40-tich nových.
  Komentovania Dedkových budovatelských návodov sa zdržím – z dôvodu úcty ku zdravému rozumu.

  1. Nejhorší je, že ten člověk věří těm svým fantasmagorickým vizím „všeobecného štěstí“ v absolutně totalitním režimu a tudíž v absolutně nelidském a hrůzném režimu

   Nechápu , proč to publikuje na Pravém prostor, když by mnohem lepší byla Rudá Vatra nebo rovnou Ein Reich Ein Fuhrer tečka cz

   unknw

 7. Nikoliv. Já jsem – jak si může každý nahoře přečíst – podle titulku odhadl, že autorem textu jste vy, načež dole podle podpisu jsem si ověřil, že že jsem se nemýlil. A toto poznání jsem, jsa vesel, vtělil do svého komentáře. To přece není pomluva.

 8. Já nevím – myslel jsem, že víte víc, když ošetřuje vás! Tak on už neordinuje? Odešel do důchodu?

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *