Duch lži, ložisko zla, křest a globální antikřest skrze mRNA

Napsal
Sdílet článek

Ďábel je duch, nemá tělo. Může působit přímo na naše myšlení. Například
se řeší problém, a ejhle, někoho napadne tzv. úžasná inspirace, která v
tu chvíli ovlivní jeho myšlení. Jenže zjistí, že aby získal vytoužený
cíl, musí se dopustit závažné lži, podvodu, zla… Taková inspirace může
být přímo od ducha lži, anebo může vycházet z ložiska zla v nás, které
Bible označuje termínem starý člověk, (dědičný) hřích. Toto ložisko
ovlivňuje náš rozum a naši vůli. Je třeba vědět, že ložisko zla v
člověku je spolu s duchem lži hlavní příčinou všeho zla na této Zemi,
všech zločinů a válek, nenávistí, vražd, zvrhlostí atd.


Toto ložisko zla ještě na počátku u prvních lidí – v lidské přirozenosti
– nebylo. Tato duchovní infekce zla byla získána skutkem, kterého se
první lidé dopustili. Předtím byli velmi inteligentní a měli schopnosti,
které po hříchu ztratili. Tím, že uvěřili duchu lži, se s ním duchovně
spojili, a duchovní infekce lháře a vraha vešla do lidské přirozenosti.
Vnitřní odpad od Boha se pak projevil konkrétním skutkem. Pokud jde
člověk cestou podvodu a zločinu, otupí tím hlas svědomí a stává se
médiem ducha lži a zla.

Ďábel je duch, daleko inteligentnější a dokonalejší než člověk, ale jeho
podstata je zlá. Nazýváme ho zlým duchem, andělem světla – luciferem,
satanem, ďáblem. Po celé dějiny lidstva, a stejně tak i nyní, vnuká zlé
inspirace jedincům, klame národy, rozdmýchává nenávist, iniciuje
zločiny, vraždy (i nenarozených dětí), tyranie, války, genocidu i celou
frašku s tzv. covidem a změnou klimatu. Vždy všechno kryje pozitivními
termíny, tedy lež předkládá jako pravdu a zlo jako dobro. Ježíš ho
nazval lhářem, otcem lži, vrahem (J 8,44). Často nepůsobí přímo, ale
skrze ložisko zla, které prvním hříchem duchovně transplantoval do
lidské přirozenosti. V pseudonáboženstvích si ďábel vyžadoval úctu,
podřízenost, a dokonce i lidské oběti.

Duch zla má svá média, která prosazuje na klíčová místa, kde je
politická či náboženská vláda, aby mohl skrze zneužití autority působit
globálně. Je třeba vědět, že František Bergoglio je neplatným papežem,
protože hlásá falešné učení, které vede k sebelikvidaci křesťanství.

Na globální covidové hysterii se toto ložisko zla, lži a smrti plně
odmaskovalo, ukázal se sklon ke lži a nenávist k pravdě. Lidé se klanějí
„obrazu šelmy“ – televizi a mainstreamovým médiím, a proto uvěřili lži a
přijímají nebezpečnou mRNA vakcínu, před kterou nepodplatitelní
odborníci naléhavě varují! Oklamané lidi ale nepřesvědčí ani fakta. Kdo
odmítá pravdu v běžném životě, odmítne ji, i když půjde o život, a to
nejen časný, ale i věčný.

V naší lidské přirozenosti, přestože je narušená ložiskem zla, je
hluboká touha po pravdě a po pravém štěstí. Bůh nás stvořil k svému
obrazu, když vložil do hmoty těla nesmrtelného ducha, kterým jsme Bohu
podobni. Až v tom nejhlubším v našem nitru se dělí duše od ducha (srov.
Žid 4,12). Lidský duch je naším vnitřním – duchovním – já. Na naši duši
a myšlení působí zvláště skrze svědomí. Náš duch je čistý, touží po
Bohu, od Něhož má počátek (Gen 2).

Při křtu člověk dostává Boží život a stává se živým chrámem Božím: „Což
nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a
kterého máte od Boha?“(1Kor 6,19) „Přijali jste Ducha synovství, v němž
voláme: Abba Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží
děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové Boží, spoludědicové Kristovi,
trpíme-li spolu s Ním (s Ježíšem), budeme spolu s Ním i účastni Boží
slávy.“ (Ř 8,15-17) Křtem svatým došlo k hlubokému sjednocení s Ježíšem
Kristem, naším Pánem, s tajemstvím Jeho smrti a vzkříšení: „Nevíte, že
všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni
(ponořeni) v Jeho smrt?“ (Ř 6,3). „S Kristem jste byli ve křtu
(duchovně) pohřbeni a spolu s Ním také vzkříšeni vírou v Boha“ (Kol
2,12). „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad
vámi… K tomu směřujte, ne k pozemským věcem. Zemřeli jste (světskému
způsobu života) a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“ (Kol
3,1-3). Abychom mohli realizovat hluboké tajemství křtu, je třeba žít z
víry, která roste skrze modlitbu – rozhovor s Bohem, skrze četbu Božího
slova, hledání a milování pravdy.

V dnešní době nám však duch lži v masmédiích vnucuje masový antikřest,
skrze který chce zotročit a zničit celé lidstvo. Dochází k němu přijetím
mRNA vakcíny. Ta obsahuje tkáň z nenarozených a následně zavražděných
dětí. Je to obřad satanizace, neboť krev těchto dětí spočívá na všech,
kdo tuto vakcínu přijali, a tím se dostali skrze otupené svědomí pod
vládu satana, který nenávidí Boha i člověka.

Co mají dělat ti, kdo se nechali oklamat? Je jen jedna cesta záchrany –
pokání! Ať už nepřijímají další vakcíny. Určité důsledky však zůstávají,
a proto je třeba je trpělivě nést jako součást pokání. Jsou to nemoci a
utrpení jako následek vakcinace, popřípadě i smrt. Důležitým prvkem
pokání je vyčlenit si denně alespoň jednu hodinu na modlitbu, lépe
desátek času, to je dvě a půl hodiny, důchodci mohou i více. „Kdo by
vzýval jméno Páně, bude spasen.“ Proto denně aspoň před spánkem opakuj
modlitbu lítosti s Božím jménem: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade
mnou hříšným!“ To opakuj pětkrát s uvědoměním si Jeho pěti ran, kterými
byl Ježíš smrtelně zraněn, když se za tebe nechal přibít na kříž.
 

  • Eliáš  
(Visited 148 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Eliáši, nebylo by lepší pro Vás jít kázat ty Vaše nesmysly někam do ZOO?
    Jestli tohle byl Váš dárek k devátým narozeninám Pravého prostoru, tak se opravdu nepovedl.
    Co je moc to je moc, tohle už je ale fakt nad míru.
    Ale i takové může mít Bůh rád.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *