JAK OVLIVNÍ VÝVOJ LIDSTVA NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE S VYSPĚLEJŠÍMI MIMOZEMŠŤANY?

Napsal
Sdílet článek
To, že naší civilizaci věnují pozornost vyspělejší mimozemšťané, je téměř jisté. Existuje mnoho pozorování a nálezů, které to více méně potvrzují. Je prakticky jisté, že v nekonečném vesmíru existuje nekonečné množství civilizací nacházejících se na různém stupni vývoje, t. j. také nekonečné množství civilizací nacházejících se na podstatně vyšším stupni vývoje v porovnání se současným stavem vývoje lidstva.

Velmi důležitá je odpověď na otázku: „Proč vyspělejší mimozemšťané dosud s lidstvem nenavázali kontakt?“ Odpověď na tuto otázku je následující:

Vývoj lidstva je chaotický, nekoordinovaný doprovázený velkým množstvím válek a ozbrojených střetů, které jsou většinově vnímány jako něco samozřejmého a přirozeného. Navázat kontakt s některou lokální vládou by v tomto případě bylo od vyspělejších mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě, protože při kontaktu by zřejmě vyspělejší mimozemšťané předávali lokální vládě také na zemi dosud neznámé nové poznatky vědy a techniky a lokální vláda by tyto poznatky mohla využít k výzkumu a vývoji nových ničivějších zbraní.

Podmínky vyspělejších mimozemšťanů, které musí méně rozvinutá civilizace (lidstvo) splnit před navázáním kontaktu s jejich vyspělejší civilizací, budou zřejmě následující:

  1. Nové poznatky ve všech oblastech vědy a techniky, které budou při kontaktu civilizací předávány méně rozvinuté civilizaci (lidstvu), nebudou touto civilizací zneužívány k vývoji a výrobě nových ničivějších zbraní.
  1. Méně rozvinuté civilizaci (lidstvu) budou předávány nové poznatky vědy a techniky pouze v tom případě, že bude žít v celoplanetárním míru.
  1. Méně rozvinutá civilizace (lidstvo) musí dosáhnout takového stupně vývoje politického uspořádání, ve kterém bude řízena plánovitě a cílevědomě postupující centrální celoplanetární mocí.

Z výše uvedeného vyplývá: Očekávat, že se v současnosti podaří lidstvu kontaktovat vyspělejší mimozemšťany, je beznadějné. Válka vedená klasickými zbraněmi podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku v současnosti vnímá většina lidí  podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, že se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celé planetě věnuje na rozvoj zaostalých států světa, přestane v těchto státech existovat hlad a bída.
Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas uvedené skutečnosti změnit, a to především vzhledem k nebezpečí možného vzniku světové jaderné války.

Z výše uvedeného vyplývá, že stávající chaotické a nekoordinované mocenskopolitické uspořádání lidstva je třeba pokud možno co nejdříve nahradit plánovitě a cílevědomě postupující centrálně řízenou celoplanetární  mocí.

Podstata řešení problému vzniku mocenské celosvětové centrály lidstva, t. j. zodpovědného představitele celého lidstva, je  jednoduchá. Podstata tohoto řešení spočívá v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s demokraticky projevovanou vůlí lidstva. Současně se vznikem zodpovědného představitele celého lidstva bude dosaženo trvalého míru na celé planetě. K vytvoření celosvětové organizace, která umožní budoucnost lidstva centrálně koordinovat a řídit v souladu s demokraticky projevovanou vůlí lidstva, je možné využít osvědčené formy politického uspořádání států, kterým je federace. Představitelem lidstva bude celosvětová vláda, t. j. vláda Globální federace. Tato vláda bude řešit všechny konflikty a problémy, které budou vznikat mezi státy, výhradně mírovou cestou, čímž v podstatě splní výše uvedené podmínky vyspělejších mimozemšťanů, které musí méně rozvinutá civilizace splnit před navázáním kontaktu s nimi.

Po navázání kontaktu lidstva s vyspělejšími mimozemšťany bude lidstvo seznámeno s řadou nových poznatků nejen v oblasti vědy a techniky. Předání těchto informací významným způsobem urychlí vývoj ve všech oblastech života společnosti, což povede zejména k rychlému a výraznému zlepšení životních podmínek všech lidí na planetě.

Společenské uspořádání lidstva a příklady změn které je možné očekávat:

SOUČASNÉ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROBLÉMY LIDSTVA

1. Problémy vznikající mezi státy se často neřeší mírovou cestou. Na planetě se nepřetržitě vyvíjejí a vyrábějí nové zbraně. Vedou se války a ozbrojené střety.
2. Zhoršuje se nepříznivé působení lidstva na biosféru planety. Jsou vyhlazovány živočišné i rostlinné druhy organizmů. Voda i atmosféra na celé planetě se znečisťuje.  Atmosféra planety se otepluje.
3. Zvětšují se propastné rozdíly ve stupních vývoje jednotlivých států. Ve vyspělých státech světa se věda a technika vyvíjí dosud nevídaným tempem. V zaostalých státech se věda a technika prakticky nevyvíjí.

K tomu je třeba dodat, že současné mocenskopolitické uspořádání lidstva neumožňuje tyto základní palčivé problémy lidstva účinně řešit. Globálně lze konstatovat, že dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu se stagnujícím vývojem globálních mocenskopolitických struktur. Důsledkem toho je, že ve všech oblastech života společnosti předvídají prognostici budoucnost podobně jako meteorologové počasí.

Současný stav mocenskopolitického uspořádání lidstva je žalostný. Přibližně miliarda lidí neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by mělo uznávat celé lidstvo.

ZÁKON O SJEDNOCENÍ SVĚTOVÉHO ČASU

Jako první globální zákon by bylo vhodné z hlediska symboliky převratné kvalitativní změny, kterou by vznik centrální mocenskopolitické organizace správy lidstva rozhodně byl, vypracovat, předložit, projednat a schválit zákon o sjednocení světového času, a to proto, že by se jednalo o velmi jednoduchý zákon, který by významným způsobem zvýšil efektivitu práce v řadě činností, kterými se lidé na celém světě zabývají.

Znění zákona: V čase 00.00 hod. 1.1. 2030 středoevropského času si všichni lidé na celém světě nařídí čas na svých hodinkách, mobilních telefonech a všech dalších časoměrných přístrojích na hodnotu 00.00 hod., čímž přestane platit rozdělení světa do 24 časových pásem a všichni lidé na celém světě se začnou řídit celosvětovým sjednoceným časem.

Pozn.: Přechod na celosvětový sjednocený čas bude samozřejmě nutné technicky připravit, tj. např. určit předem v kolik hodin bude začínat pracovní doba v jednotlivých státech, ve kterých hodinách budou mít otevřeno obchody, bude nutné připravit, tj. napsat a vydat nové jízdní řády pro všechny dopravní prostředky atd. Argumentovat proti sjednocení světového času např. tradicí a zvykem lidí vstávat v tzv. „ranních hodinách“ tj. mezi 5. a 9. hod. je možné, ale je velmi pravděpodobné, že si lidé rychle zvyknou a budou považovat za samozřejmé, že u nich jsou „ranní hodiny“ např. mezi 17. a 21. hod.

ZÁKON O ZÁKAZU BANKOVNÍHO, OBCHODNÍHO A NĚKTERÝCH DALŠÍCH TAJEMSTVÍ

Živnou půdou pro organizátory korupce a podvodů je utajování toků peněz ve všech oblastech národního i mezinárodního hospodářství. Míra podvodů a korupce je přímo úměrná míře utajení toho, kdo, kdy, od koho a kolik peněz a za co dává nebo bere. Skutečná cena, tj. hodnota veškerého zboží apod., které si obchodníci a další lidé pomocí peněz směňují, je určována v tržním hospodářství tržními mechanismy s tím větší chybou, čím více se tolerují podvody a korupce ve všech oblastech života společnosti.

Podstata znění zákona: Veškeré informace o tom, kdo, kdy, od koho, kolik peněz a za co dostává nebo dává, tj. jaké jsou finanční toky peněz ve všech finančních, obchodních i výrobních organizacích státních i soukromých, budou zveřejňovány na příslušných internetových stránkách, které budou mít povinnost všechny uvedené organizace soustavně aktualizovat, přičemž zveřejňování všech peněžních transakcí (toků peněz-penězovodů) bude povinné pro každou z uvedených organizací, jejíž roční obrat překročí zákonem stanovený minimální limit. Porušování tohoto zákona bude přísně trestáno.

ZÁKON O NAHRAZENÍ VŠECH JEDINEČNÝCH MĚN JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ JEDNOTNOU SVĚTOVOU MĚNOU

Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích?

ZÁKON O ZESTÁTNĚNÍ VŠECH BANK A PENĚŽNÍCH PODNIKŮ
Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále sloužit všem jako neziskové organizace.

ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ ( 1. VARIANTA)

Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.

ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ (2. VARIANTA)

Délka jedné pracovní směny může být maximálně 6 hodin.

Pozn.: Navrhované zákony snížením fondu týdenní pracovní doby zvýší nabídku volných pracovních míst a nezaměstnanost bude minimální. Varianta č.1 zákona o pracovní době zvýší fond pracovních míst o pětinu stávajícího fondu pracovních míst. Varianta č. 2 zákona o pracovní době zvýší fond pracovních míst o čtvrtinu stávajícího fondu pracovních míst.

Příklady uvedených zákonů jsou vybrány s ohledem na to, že už v naší současnosti i někteří hodně bohatí rozumní lidé přestávají spatřovat smysl života v hromadění majetku a užívání hmotných statků a ojedinělí ekonomové už přestávají respektovat kult růstu ukazatele HDP (hrubého domácího produktu), který by měl být docílen pokud možno v co největší míře, aby se příslušné ekonomiky jednotlivých států konsolidovaly směrem do neustále rostoucího blahobytu, který je zatím většinově považován za úspěch v životě jednotlivců i celých lidských společenství.

Ve výuce na školách budou studenti seznamováni s Teorií vševývoje – https://miloslav7.blogspot.com/2020/10/trapi-vas-nejaky-problem-nevite-jak-ho.html

  • Ing. Miloslav Dědek
2.3/5 - (3 votes)
(Visited 137 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *