Jaká je pravá úcta k Panně Marii?

Napsal
Sdílet článek

Otázka: Jaká je pravá úcta k Panně Marii?

Odpověď: Pravá úcta k Panně Marii je ta, která je plně biblická a vede ke Kristu. Falešná úcta je protibiblická a od Krista odvádí.

Panna Maria o sobě řekla: „Jsem otrokyně Pána“ – Hé dúlé Kyriú (Lk 1,38.48). Z přirozenosti jsme jako děti Evy otroky hříchu. Jako děti Marie se stáváme otroky Pána. Apoštol říká: „Jsme otroky toho, koho posloucháme.“ (Ř 6,16) Být otrokem Pána přináší svobodu od hříchu.

Maria pronesla: „Velebí má duše Pána…, že shlédl na ponížení své otrokyně.“ A dodala: „Hle, od této chvíle budou blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48) Archanděl nazval Marii plnou milosti – kecharitomene. Maria je nám vzorem víry. Skrze její poslušnost víry se Slovo stalo Tělem.

V hodině smrti Ježíš pronesl k učedníkovi slova testamentu: „Hle, tvá matka!“ Kristův učedník je ten, který pro Krista a evangelium opustil všechno (Lk 14,33). Ztratil pro Něj i svou duši (Mk 8,35). Nejen Janovi, ale každému učedníkovi, který duchovně stojí pod křížem, dává Ježíš svou matku. Učedník, který ji přijal, dostává důstojnost otroka otrokyně Pána (srov. Ž 86, Ž 116).

Skrze pramatku Evu přišel hřích a smrt. Skrze Ježíšovu Matku Marii přišel Život – Ježíš.

Ježíš svým testamentem: „Hle, tvůj syn,“ odkazuje své matce k adopci Boží děti, které se zrodí skrze víru. Na slova: „Hle, tvá matka,“ ji učedník přijal ne pouze k sobě, ale v sebe – řecky „eis ta idia“, latinsky „in sua“. Došlo tak k duchovní transplantaci nového srdce podle Božího přislíbení: „Dám vám nové srdce.“ (Ez 36,26) Dědičný hřích je duchovní genetický kód, který je v přirozenosti Evy, naší pramatky. Ježíš nám na kříži dal svou matku Marii za naši duchovní matku. Dostáváme v ní novou přirozenost, nové duchovní centrum – nové srdce. Ježíšova Matka byla pro zásluhy Kristovy předem uchráněna dědičného hříchu. Tuto duchovní přirozenost naší nové matky nedědíme plozením, ale přijímáme ji vírou ve slovech Ježíšova testamentu: „Hle, tvá matka“.

Koncil v Efezu r. 431 vyhlásil: Ježíš je pravým Bohem a Maria je matkou Boha – Bohorodičkou – Theotokos.

Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Božskou přirozeností je Ježíš Syn Boha Otce, má s Otcem stejné božství. Lidskou přirozeností je Syn matky, má s ní stejné lidství. Ve vlastním smyslu je ale Ježíš Boží Syn. Má dvojí přirozenost: božskou a lidskou. To vyjádřil i Koncil ve Friuli r. 796.

Ježíšova Matka si od každého, kdo přijal Ježíše, plně zasluhuje zvláštní úctu: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ (Lk 1,48)

Přesto někteří křesťané Ježíšovu Matku navzdory Písmu neblahoslaví, ale hrubě urážejí. V knize „Teritoriální duchové“ od Petra Wagnera a kolektivu autorů je Ježíšova Matka postavena na úroveň pohanských bohyň Aštarty a Diany, což jsou de facto démoni. Taková nehoráznost je těžkým hříchem a rouháním!

Otázka: Písmo mluví o Ježíšových bratřích a sestrách.

Odpověď: Církev tato slova vždy chápala správně, a to tak, že šlo o příbuzné Panny Marie. Vždyť dva apoštolé Jakub a Juda Tadeáš i jejich bratři Simeon, pozdější biskup v Jeruzalémě, a Josef, byli syny Marie Kleofášovy (viz Mt 13,55). Tedy byli Ježíšovými nejbližšími příbuznými – takzvaní bratři Páně.

Hereze arianismu popírala Božství Kristovo. Vymyšlené tvrzení, že Ježíš nebyl Bohem, lživě odůvodňovali tím, že měl bratry a že prý Maria nebyla ani matkou Boží, ani pannou. Tyto hereze vyvrátil sv. Jeroným i jiní. Od 4. až do 16. století se tyto hereze už neobjevovaly.

Sv. Augustin vyjádřil víru první církve slovy: „Maria byla pannou před porodem, při porodu a po porodu.“ Tím je vyjádřena víra církve, že nejen zázračně počala, ale i zázračně porodila a celý život zůstala pannou.

Ježíš je prvorozeným a zároveň jednorozeným Mariiným synem. Druhorozenými syny a dcerami jsou všichni, kteří přijali Ježíše a stali se Božími dětmi… – ti se narodili z Boha (J 1,12-13).

Sv. Ludvík z Montfortu říká, že nepravá úcta k Panně Marii odvádí od Krista, vyhýbá se pokání, a tedy je od ďábla.

Otázka: Jakou úctu k Panně Marii má pseudopapež František?

Odpověď: Ten na první místo nestaví Ježíše Krista a Boží zákony. Také popírá i existenci objektivně platných morálních norem, prosazuje a kryje sodomii, hlásá hereze a Synodou o Amazonii propaguje pohanský satanismus… Veřejně zesměšnil učení církve o tom, že Panna Maria byla pro zásluhy Kristovy předem uchráněna dědičného hříchu. Podle Františka se prý Matka Boží narodila ve hříchu. To je hereze!

Panna Maria svými prorockými slovy, jak v La Sallette, tak v Lurdech či Fatimě, vždy vybízela k pokání. František sám pokání nekoná, i když o něm vzletně mluví. Hlavně ale pokání nedovoluje, a tím blokuje obrodný proces v církvi.

  • Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
(Visited 118 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *