JE NA ČASE ŘÍCI VÁLKY UŽ NE, A TO GLOBÁLNĚ!

Napsal
Sdílet článek
Na začátek trochu historie. Připomenout je nezbytné především Konrada Adenauera, pragmatického demokrata a neúnavného sjednotitele. Tento  první kancléř Spolkové republiky Německo, který stál v čele nově vytvořeného státu v letech 1949-63, více než kdokoli jiný změnil tvář poválečného Německa a Evropy.
Základním kamenem Adenauerovy zahraniční politiky bylo usmíření s Francií. Společně s francouzským prezidentem Charlesem de Gaullem dosáhli obratu v dějinách tak, že v roce 1963 podepsali bývalí úhlavní nepřátelé Německo a Francie smlouvu o přátelství, která byla prvním krokem na cestě k evropské integraci.
Evropská unie vznikla především se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy v Evropě, které vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce1950 začalo hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem bylo především zajistit mezi spojenými státy trvalý mír. Zakládajících států bylo šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.
Ti lidé, kteří brojí proti existenci EU, např. chtějí aby jejich stát vystoupil z EU, si vůbec neuvědomují, že EU vděčí za to, že žijí v oblasti míru a stability, což považují za samozřejmost.

Faktem je, že vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva jednoznačně a neodvratně směřuje ke stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva. Smutnou skutečností je, že se tohoto stavu mocenskopolitického uspořádání nemusí lidstvo dočkat, protože před dosažením tohoto stavu přestane existovat. Konec existence lidstva může nastat např. proto, že se neustále zdokonalují jaderné zbraně, přičemž  není vyloučena možnost vzniku světové války s použitím jaderných zbraní.
Současný stav mocenskopolitického uspořádání lidstva je žalostný. Planetu  v podstatě ovládají miliardáři, kteří podle tvrzení neziskové organizace OXFRAM vlastní většinu bohatství světa.

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství. Toto poselství poslala Světovému ekonomickému fóru organizace OXFRAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného na světě v roce 2018.
Podle jedné studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je důležité si uvědomit, kdo a jak v současnosti ovládá lidstvo..
Nepatrná část lidstva, která patří ke globální finanční elitě, což jsou tzv. “lidé velkých peněz”, ovládá lidstvo prostřednictvím  zákonů, které se ve všech státech zdokonalují pouze tak, že globální poměry zůstávají bez podstatných změn.
Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Výzkum, vývoj a výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd. jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší těmto lidem astronomické příjmy, přičemž je těmto lidem zcela lhostejné, kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.
Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku zatím bohužel vnímá většina lidí podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. V případě, kdy by se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

Současné mocenskopolitické uspořádání lidstva je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit.

Skuteční vládci lidstva, tj. lidé velkých peněz, ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Především prostřednictvím médií je zaměstnávána mysl lidí (čímkoliv) natolik, že lidé nemají čas uvažovat o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.
Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců lidstva, kterými jsou lidé velkých peněz.

V současnosti je veškeré základní dění ve světě plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, kteří to vše plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky. Lidé velkých peněz především ovlivňují lidstvo tak, aby se zachovaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co lidstvo vytvoří a svět poskytuje. Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se globálně zachovávala stávající vysoká a ostrá mocenskopolitická pyramida, v níž jsou tito lidé v nejvyšší vrstvě.

S nepříliš velkou mírou nadsázky se dá říci, že lidé velkých peněz patří mezi občany, kteří dodržují všechny zákony. Peníze si však vydělávají způsoby, které jsou často odsouzeníhodné. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají. Je jim úplně jedno, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to něco jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý.

Druhá vrstva vysoké a ostré globální mocenskopolitické pyramidy už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Poznamenat je možné to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.
Vrstva politické scény je všeobecně vnímána jako vrstva nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy globální mocenskopolitické pyramidy lidstva sleduje.

Mocenskopolitickou organizaci ovládající lidstvo ve tvaru vysoké a ostré pyramidy, je třeba pokud možno co nejdříve změnit tak, aby dostala podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž je nutné změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy mocenskopolitické organizace správy lidstva. V nejvyšší vrstvě by rozhodně měli být politici.        Jak již bylo uvedeno, vývoj politického uspořádání lidstva jednoznačně a neodvratně směřuje ke stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.               Vzorem k řešení problému nastolení moderní demokratické světovlády a tím trvalého míru na celé planetě může být Evropská unie. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru a stability na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.

Nastolení globální demokratické vlády celého lidstva je nezbytné především z následujících důvodů:

1. Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Faktem je, že materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje stále se zrychlujícím tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tomu působením lidí velkých peněz stagnuje vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva.

2. Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž stagnuje pokrok v mocenskopolitickém uspořádání lidstva. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.” Obrazně řečeno: Podle sdělovacích prostředků řídí lidstvo na politické scéně dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost lidstva. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy lidstva jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávaní budoucnosti.

3. Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od vyspělejších mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě, protože při kontaktu budou zřejmě vyspělejší mimozemšťané předávat protistraně také na zemi dosud neznámé poznatky vědy a techniky a protistrana by tyto poznatky mohla využít k výzkumu a vývoji nových ničivějších zbraní.

Podmínky vyspělejších mimozemšťanů, které musí méně rozvinutá civilizace (lidstvo) splnit před navázáním kontaktu s jejich vyspělejší civilizací, budou pravděpodobně následující:

1. Nové poznatky ve všech oblastech vědy a techniky, které budou při kontaktu civilizací předávány méně rozvinuté civilizaci (lidstvu), nebudou touto civilizací zneužívány k vývoji a výrobě nových ničivějších zbraní.
2. Méně rozvinuté civilizaci (lidstvu) budou předávány nové poznatky vědy a techniky pouze v tom případě, že bude žít v celoplanetárním míru.
3. Méně rozvinutá civilizace (lidstvo) musí dosáhnout takového stupně vývoje mocenskopolitického uspořádání, ve kterém bude řízena plánovitě a cílevědomě postupující centrální celoplanetární mocí.

  • Ing. Miloslav Dědek
(Visited 149 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Tak Konrád “Henlain” Adenauer zadělal se svými třemi miliony turků v NSR taky na pěknej průser-a to možná o dost větší,než sám Áda!!!!

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *