JE NEJVYŠŠÍ ČAS URYCHLIT VÝVOJ POLITICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ LIDSTVA

Napsal
Sdílet článek

Je nejvyšší čas, aby se všichni rozumní lidé na světě spojili a urychlili vývoj politického uspořádání lidstva. Vybudování nového spravedlivějšího světa bude určitě stát za námahu s tím spojenou. Litovat převratné změny stávajícího politického uspořádání lidstva budou pouze ti lidé, kteří se v současnosti nespravedlivě obohacují na úkor všech ostatních obyvatel světa.  Proč a jak je nutné urychlit vývoj politického uspořádání lidstva? To je napsáno v tomto článku.

Současné politické uspořádání světa neumožňuje úspěšně řešit především následující naléhavé globální problémy lidstva:

 1. Války, vývoj a výroba zbraní: Konflikty vznikající mezi státy se často neřeší mírovou cestou. Soustavně se vyvíjejí a vyrábějí nové zbraně. Vedou se války a ozbrojené střety.
 2. Nevzdělanost a velká chudoba: 17 % lidí na světě neumí číst a psát, 15 % dětí nechodí do školy. Miliardy lidí mají velmi špatné vzdělání. Nevzdělanost je hlavní příčina chudoby. Téměř polovina světové populace žije z 60 Kč na den, 1,3 miliardy lidí musí vystačit s 30 Kč na den a méně.
 3. Život v ne-demokraciích: 2,5 miliardy lidí na světě žije v nedemokratických státech. Ve státech, kde vládne jen síla a její uplatňování, práva a spravedlnosti se nelze dovolat, základní lidské svobody jsou omezené.
 1. Nepříznivé působení lidstva na biosféru planety:  Voda i atmosféra na celé planetě se znečisťuje.  Atmosféra planety se otepluje. Jsou vyhlazovány živočišné i rostlinné druhy organizmů.
 1. Zvětšují se propastné rozdíly ve využívání nových technologií: Ve vyspělých státech světa se zrychluje technologický pokrok dosud nevídaným tempem. V zaostalých státech se nové technologie prakticky nevyužívají.

Současný stav lidstva

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství. Nůžky mezi nejbohatšími lidmi a zbytkem lidstva se dále rozevírají. Čtyři pětiny bohatství (82 procent), vytvořeného loni ve světě, skončilo u jednoho procenta nejbohatších lidí planety. Upozornila na to nezisková organizace Oxfram, která závěry svých analýz nerovností ve světě tradičně zveřejňuje v předvečer Světového ekonomického fóra v Davosu. Uvedená malá skupina bohatých miliardářů bývá obvykle označována jako globální elita nebo globální prediktor. Globální elita především ovlivňuje lidstvo tak, aby se trvale zachovávaly poměry, v nichž bude přetrvávat její privilegované postavení ve společnosti, které jí umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co lidstvo vyprodukuje. Jinak řečeno:  Globální elita v prvé řadě dbá na to, aby se globálně zachovávala stávající vysoká a ostrá mocenskopolitická pyramida, v níž je tato elita v nejvyšší vrstvě. Politici, kteří zdánlivě oficiálně vládnou lidstvu, jsou ve skutečnosti v područí globální elity, takže nejsou v nejvyšší vrstvě stávající mocenskopolitické pyramidy lidstva.

Značnou část příjmů získává globální elita z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Výzkum, vývoj a výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd. jsou v podstatě hračky globální elity. Hra s uvedenými hračkami vynáší globální elitě astronomické příjmy, přičemž je této elitě zcela lhostejné, kolik lidí v její hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.

Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku zatím bohužel vnímá většina lidí podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. V případě, kdy by se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

Skutečný vládce lidstva, tj. globální elita, ovlivňuje média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Především prostřednictvím médií je zaměstnávána mysl lidí (čímkoliv) natolik tak, že lidé nemají čas uvažovat o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.
Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečného vládce lidstva, tj. globální elitě.

S nepříliš velkou mírou nadsázky se dá říci, že lidé v globální elitě  patří mezi řádné občany, kteří dodržují všechny zákony. Peníze si však vydělávají způsoby, které jsou často odsouzeníhodné. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, zatím se nikde nic v tomto směru nerealizovalo. V druhé vrstvě stávající mocenskopolitické pyramidy lidstva jsou politici.
Vrstva politiků je všeobecně vnímána jako vrstva nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy globální politické pyramidy sleduje.

Budoucnost politického uspořádání lidstva

Uvedené naléhavé globální problémy lidstva bude možné úspěšně řešit nejdříve potom, až evoluce politického uspořádání lidstva dosáhne stavu, kdy vývoj lidstva bude globálně plánován, koordinován a realizován demokraticky volenou světovládou. Současnou politickou organizaci ovládající svět ve tvaru vysoké a ostré pyramidy, je třeba změnit tak, aby dostala podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž je nutné změnit pořadí jednotlivých vrstev politické organizace správy světa. V nejvyšší vrstvě musí být demokraticky volení politici.

Okolnosti příznivé žádoucí změně mocenskopolitické organizace ovládající svět:
1. Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací. Množství těchto lidí se rychle zvětšuje.
2. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je v současnosti už normální.
3. Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.
4. Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.
5. V současnosti se umí cca 2 % lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.
6. Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se soustavně zdokonaluje.
7. Možnost cestovat se usnadňuje.
8. Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.
9. Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.
10. Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé časti světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.

Okolnosti nepříznivé změně mocenskopolitické organizace ovládající svět:
1. Schopnosti z globálního hlediska lokálních politiků používat velmi dovedně demagogii pro realizaci jejich zájmů mají mimořádně vysokou úroveň.
2. Vyžaduje mnohem větší práci a úsilí něco spojit, složit, sestavit nebo vytvořit, než něco rozbít, zničit nebo rozložit.
3. Setrvačnost stereotypů jednání, postupů a postojů.
4. Tradice jsou jednoznačně nepříznivou položkou. Zůstávat u tradičně zaběhnutých schémat důsledně není možné v žádné době, v současnosti je to ve většině případů postoj, který může být označen slovem „zhoubný“.
5. Největším mínusem je ta nejvyšší vrstva stávající mocenskopolitické pyramidy lidstva. Tento mínus předčí všechny již uvedené, i ty mínusy, které by měly následovat a které už uvedeny nejsou, protože jsou v porovnání s tím posledním zanedbatelné. Moc globální elity je opravdu veliká a málokdo si to uvědomuje.

Vzorem k řešení problému nastolení demokratické světovlády a tím trvalého míru na celé planetě může být vytvoření Evropského společenství, tedy dnešní Evropské unie. Evropská unie vznikla především se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy v Evropě, která vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce1950 začalo hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem bylo především zajistit mezi spojenými státy trvalý mír. Zakládajících států bylo šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Podle vzoru Evropské unie může být k řešení problému nastolení demokratické světovlády využito již osvědčené formy politického spojení států, kterým je federace.

Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za práci s tím spojenou. Především trvalý mír na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.

Pozn.: Ti lidé, kteří brojí proti existenci EU, usilují o vystoupení z EU a pod., zapomínají na to, že v oblasti míru a stability žijí právě díky existenci EU.

Globální demokratická vláda lidstva je nezbytná především z následujících důvodů:

– Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství rozmanitých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Faktem je, že materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje stále se zrychlujícím tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tomu stagnuje vývoj politického uspořádání lidstva.

– Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, stále roste, přičemž téměř stagnuje pokrok v politickém uspořádání lidstva. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Obrazně řečeno: Podle sdělovacích prostředků řídí lidstvo na politické scéně dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v současné společnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.

Základní výhody nastolení demokratické světovlády:

 1. Demokraticky volená světovláda bude v souladu s vůlí lidstva plánovat a realizovat budoucnost lidstva ve všech oblastech života společnosti. Ve šech oblastech života společnosti přestanou vznikat krize, které v současnosti nepříznivě ovlivňují životy všech lidí na planetě.
 2. Konflikty, které budou vznikat mezi státy, bude demokratická světovláda řešit výhradně mírovou cestou bez použití zbraní.
 3. Trvalý mír na celé planetě umožní ve všech státech světa ukončit vývoj a výrobu nových zbraní. Náklady, které se tím ušetří, bude možné použít na urychlení vývoje zaostalých států světa.

Příklady globálních zákonů

Zákon o sjednocení světového času:

Jako první globální zákon bude vhodné z hlediska symboliky převratné kvalitativní změny, kterou by vznik centrální mocenskopolitické organizace správy lidstva rozhodně byl, vypracovat, předložit, projednat a schválit zákon o sjednocení světového času, a to proto, že by se jednalo o velmi jednoduchý zákon, který by významným způsobem zvýšil efektivitu práce v řadě činností, kterými se lidé na celém světě zabývají.

Znění zákona: V čase 00.00 hod. 1.1. 2030 středoevropského času si všichni lidé na celém světě nařídí čas na svých hodinkách, mobilních telefonech a všech dalších časoměrných přístrojích na hodnotu 00.00 hod., čímž přestane platit rozdělení světa do 24 časových pásem a všichni lidé na celém světě se začnou řídit celosvětovým sjednoceným časem.

Pozn.: Přechod na celosvětový sjednocený čas bude samozřejmě nutné technicky připravit, tj. např. určit předem v kolik hodin bude začínat pracovní doba v jednotlivých státech, ve kterých hodinách budou mít otevřeno obchody, bude nutné připravit, tj. napsat a vydat nové jízdní řády pro všechny dopravní prostředky atd. Argumentovat proti sjednocení světového času např. tradicí a zvykem lidí vstávat v tzv. „ranních hodinách“ tj. mezi 5. a 9. hod. je možné, ale je velmi pravděpodobné, že si lidé rychle zvyknou a budou považovat za samozřejmé, že u nich jsou „ranní hodiny“ např. mezi 17. a 21. hod.

Zákon o zákazu bankovního a obchodního tajemství:

Živnou půdou pro organizátory korupce a podvodů je utajování toků peněz ve všech oblastech národního i mezinárodního hospodářství. Míra podvodů a korupce je přímo úměrná míře utajení toho, kdo, kdy, od koho a kolik peněz a za co dává nebo bere. Skutečná cena, tj. hodnota veškerého zboží apod., které si obchodníci a další lidé pomocí peněz směňují, je určována v tržním hospodářství tržními mechanismy s tím větší chybou, čím více se tolerují podvody a korupce ve všech oblastech života společnosti.

Podstata znění zákona: Veškeré informace o tom, kdo, kdy, od koho, kolik peněz a za co dostává nebo dává, tj. jaké jsou finanční toky peněz ve všech finančních, obchodních i výrobních organizacích státních i soukromých, budou zveřejňovány na příslušných internetových stránkách, které budou mít povinnost všechny uvedené organizace soustavně aktualizovat, přičemž zveřejňování všech peněžních transakcí (toků peněz-penězovodů) bude povinné pro každou z uvedených organizací, jejíž roční obrat překročí zákonem stanovený minimální limit. Porušování tohoto zákona bude přísně trestáno.

Zákon o nahrazení všech měn jednotnou světovou měnou:

Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích?

Zákon o zestátnění veškerého bankovnictví:

Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále sloužit všem jako neziskové organizace.

Nařízení ministerstva školství:

Ve výuce na všech školách ve všech státech světa bude vyučován společný jazyk, například Esperanto.

Zákon o pracovní době:

Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle. (Uvedený zákon o pracovní době zvýší fond pracovních míst o pětinu.)

Příklady uvedených globálních zákonů jsou vybrány s ohledem na to, že už v naší současnosti i někteří hodně bohatí rozumní lidé přestávají spatřovat smysl života v hromadění majetku a užívání hmotných statků a ojedinělí ekonomové už přestávají respektovat kult růstu ukazatele HDP (hrubého domácího produktu), který má být docílen pokud možno v co největší míře, aby se příslušné ekonomiky jednotlivých států konsolidovaly směrem do neustále rostoucího blahobytu, který je zatím většinově považován za úspěch v životě jednotlivců i celých lidských společenství.

Závěr:

Je nutné zdůraznit, že současné mocenskopolitické uspořádání světa neumožňuje účinně řešit základní palčivé problémy lidstva. Dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a technologií je v příkrém rozporu se stagnujícím vývojem globálních mocenskopolitických struktur. Důsledkem toho je, že ve všech oblastech života společnosti předvídají prognostici budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Současný stav mocenskopolitického uspořádání lidstva je žalostný. Přibližně miliarda lidí neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. „Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem“. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by mělo uznávat celé lidstvo.

 • Miloslav Dědek
2.3/5 - (6 votes)
(Visited 379 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

 1. Tak tedy:
  1) Optimální stav lidstva je podle vědců 400 milionů jedinců. Momentálně máme asi 8 miliard, tedy dvacetkrát víc. Čím dřív se dostanemme na zěch 5% stavu, tím lépe pro lidstvo.
  2) Redukce stavu se musí využít k optimalizaci kvality lidstva, t.z. nechat přežít jen ty kvalitní. Ty nekvalitní nechat dožít bez možnosti množení. Pro redukci bělochů zlikvidovat totálně levici. Levice zničila 20.století. Udělala z něj mlýnek na maso.
  Lenin, Stalin, Trocký, … Hitler, Goebbels, Goering, Himmler, Heydrich, … Chruščov, Berija, Brežněv, … Mao, Polpot, …Gottwald, Hnusák, Jakeš, ….. Ulbricht, Honnecker, …. ty tři tečky znamenají „a spousta dalších“. Všechno levičáci, které nikdo včas nezabil.

 2. 1) Esperanto – blbost. Efektivnější je angličtina.
  2) Eliminace nekvalitních ras a etnk, je nezbytná nutnost, se kterou se musíme smířit. . Možná bychom mohli pro začátek nastavit míru redukce na 10%. Možná. Silně by se zvýšila kvalita lidstva, průměrný IQ by se dostal na úroveň dnešního IQ 140 (odhadem). Lidstvu by to jen prospělo a přírodě také. Nemluvím o vybíjení (to snad nebude nutné), ale o kontrole rozmnožování.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *