Jsou muslimové integrovatelní do západní společnosti?

Napsal
Sdílet článek

Dánský psycholog Dr. Nicola Sennels – Dělal rodinnou terapii, pracoval v nápravných zařízeních. Kvůli muslimům přečetl Korána i Hadísy, aby jim porozuměl a našel cestu, jak jim pomoci se integrovat do společnosti. Toto jsou jeho zjištění:

V Dánsku jsou 70 % vězňů muslimové. Ti tvoří 5 % populace. Výskyt trestné činnosti je u muslimů tedy 50x častější než u Dánů. Jedná se o muslimy ze stejného sociálního prostředí jako původní Dánové. Jediný rozdíl je náboženství a kultura, ze které pocházejí. Dr. Sennels definoval 4 základní rozdíly mezi Evropanem a muslimem.

Pro přežití je důležité rozeznávat a rozumět kulturním vzorcům. Pokud někdo tvrdí, že neexistují, pak nám bere základní schopnost přežít. Přeci nevlezeme do klece k medvědovi, protože ještě nemáme potvrzeno, že nás sežere. Naše „xenofobní“ chování je odůvodněno na základě předchozího jednání medvěda.

Základní 4 rozdíly:

• Hněv:
V evropské kultuře je považován projev hněvu za selhání a slabost. Projev hněvu může vést k redukci sociálního statusu. Považujeme za silnou osobnost toho, kde hněvu ve vypjaté situaci nepropadne a hledá řešení.
V islámu projev hněvu je ukázka moci a síly. Je to i silný argument do vyjednávání. Vystřílení Charlie Hebdo byl muslimský důkaz, že mají pravdu a že články v časopisu o islámu jsou nepravdivé a nepřijatelné. Islám má i svátek hněvu. Proto muslimové na karikatury Mohameda reagovali násilím a zabíjením nevinných. Proto je Evropan pro muslima slabý a nedokáže si evropské kultury vážit, ač závidí materiální status.
• Odpovědnost:
Locus of control (internal, external) – odkud přicházejí podněty k našemu chování a rozhodování.
V Evropě rozhodujeme sami o tom, jak se budeme chovat. Ptáme se, jak se máme změnit, abychom dosáhli touženého cíle. Internal locus of control. Když se něco nepodaří, jsme sami viníci neúspěchu.
V Islámu je vše Alláhova vůle. Vše v životě muslima je rozhodováno nějakou vnější autoritou, otcem, imámem, Alláhem. Projevuje se to tím, že za všechno špatné v životě muslima, může někdo jiný, muslim je vždy obětí, a tak hledá vysvětlení svého neštěstí mimo sebe a cítí, že má právo na pomstu třeba i na nevinném. External locus of control. Nedokážou si život řídit sami. Pro ně má smysl jen říci, co musí dělat a jaké následky bude mít neuposlechnutí.
• Kritika:
V Evropě snášíme kritiku, někdy ji přijímáme, když ji vidíme prospěšnou, nebo odmítneme, když ji považujeme za nepatřičnou. Můžeme však s kritikem zůstat i přáteli, ač se neshodneme na nějakém názoru.
V islámu máte povinnost kritika napadnout i třeba fyzicky. Když to neuděláte, obnažujete svůj strach na veřejnosti, jste považován za slabého, neváženého. Není důležité, jestli kritika je oprávněná, ale to, jakou dokážete projevit agresivitu, abyste si udrželi svůj společenský status. Islám se nevyvíjí, tohle je důvod.
• Tolerance:
V Evropě je normální být otevřený hodnotám jiných lidí, nemusíme souhlasit, ale dokážeme se tolerovat. Máme velkou náboženskou svobodu. Vidíme multikulturní společnost jako obohacující. Tato společnost je zranitelná, pokud se potká s netolerantní kulturou.
Muslimové nesmějí být přátelé s lidmi jiné víry a nesmějí tolerovat jiné názory než ty pravé z Koránu, které jim vysvětlí imám. Každý jiný systém, než islámský je špatný, musí nad ním islám vládnout, a nakonec ho zničit. Nejsou schopni žít v multikulturní společnosti, protože ji okamžitě začnou likvidovat a měnit na islámskou. Islám odlidšťuje ostatní, kteří nejsou členy islámu. Typická válečnická strategie. Není pak problém nemuslimy ani zranit, ani mučit ani zabít.

Podmínky integrace:

Uchazeč musí mít opravdový zájem se integrovat.
Uchazeč musí mít k tomu mozek a schopnosti. Jedná se nejen o vzdělání, ale i o duševní předpoklady, které nejsou degenerované např. příbuzenskou plemenitbou. Jedná se i o schopnost tolerance.
Uchazeč musí mít svobodu se integrovat. Muslimové brání integraci do společnosti. Třeba když děti mají tendenci se bavit se spolužáky, pošlou je na převýchovu do Somálska. Integrace je pro ně nepovolená a trestaná velice tvrdě. Není dovolen sňatek muslimky a nemuslima. Nad rodinami bdí islámská policie. Proto rodiče tak tvrdě vedou děti k islámské čistotě, aby nečelily ještě většímu násilí právě od islámské policie. Ti mají dobré živobytí a společenský status, když jsou důslední. Proto jsou tak brutální. Kdo se odchýlí od islámské ideologie, zaplatí životem, či je přesunut zpět do nějaké islámské země jako Irák.

Závěr:

Nikde na světě nebyla zaznamenána úspěšná integrace muslimů do společnosti. Jejich způsob řízení společnosti myšlení to neumožňuje.

Vliv islámu na vývoj společnosti:

Pan Sennels ve své přednášce zdůrazňuje, že se nezabývá vlivem islámu na společnost a ani to nehodnotí. Svůj postoj a zdrženlivost vysvětluje vlivem politické korektnosti, že by tyto úvahy vyvolaly krajně ostrou reakci u zastánců této politické korektnosti. Proto tuto úvahu doplním sám.
Podle jakého kritéria hodnotit?
Můžeme vyjít z úspěšných volebních programů. Ty slibují a proklamují společnost bohatou, úspěšnou, stabilní, svobodnou, demokratickou. To lidé většinově volí, můžeme to považovat za konsenzus definice společnosti, kterou si přejeme.

• Hněv:
Jestli hněv je důkaz moci a síly, pak takový systém vede k užívání hněvu, a to do naprosto krajních výšin. Tedy různé řezání hlav, použití kyseliny, znásilnění „evropských cour“ a další projevy násilí, nad kterými kroutíme hlavou, není projevem nemoci, ale správného a horlivého muslima. Nedělá to proto, že by byl zlý, ale protože je nábožensky horlivý a věří, že to v něm dělá Alláh a že se jedná o dobro. Odhady říkají, že 95 % teroristických akcí a násilí, které se na světě děje, produkují muslimové. Muslimská společnost bude vždy plná násilí, strachu a nesvobody. Taková společnost umožňuje, že se plní požadavky silnějšího i na úkor slabšího a považuje se to za normální. Slabší někdy moc neprotestují, protože vědí, že odpor je v jejich postavení marný. Jen tiše trpí. Tak se někdy může stát, že násilí není tak vidět, ale prokazuje ho přítomný strach, který je markantní i v evropském islámu. V islámském světě vidíme krásný příklad násilí na ženách, které si nesmí vybrat partnera, často jsou obřezané, tedy nemohou zažít sex jako rozkoš, slouží jen jako sexuální matrace správných muslimů. Vede to k legalizaci pedofilie, protože pro silnějšího není důvod se omezit, když dívka na sex ještě psychicky není připravená, že teprve dozrává. Z tohoto důvodu někdy s humorem říkám, že Evropan je sociálně inteligentnější než muslim, protože ten musí ženu okouzlit, aby ji dostal, nemůže ji znásilnit. Pro snadnější dosažení těchto cílů a redukci odporu se používá zástěrka, že se jedná o náboženství, tedy něco, co je lidské právo a každý to musí uznat, přestože tohle se skutečným náboženstvím nemá nic společného.

• Odpovědnost:
Pokud cítíme odpovědnost, stáváme se aktivní v řešení nějakého problému, protože věříme, že naše chování ovlivní naši budoucnost. Pro nás Evropany je to přirozený fakt, kdyby nepřišel islám, tak není důvod nad tím přemýšlet. Pokud vše za nás vyřeší Alláh, tak se chováme jen přirozeně, jednáme jen podle okamžitých emocí a podvědomých vychovaných programů, které do nás vtiskla, kultura, ve které vyrosteme. Nemůže se uplatnit tvůrčí duch v nás skrytý, který je v nejmladší části mozku a je dán jen savcům. Ten vyžaduje sebezapření, snášení neúspěchů, útrapy, aby o to větší radost byla nad konečným úspěchem. Pocit zodpovědnosti vede i k hrdinství někdy za cenu vlastního života. Lidé, kteří prošli utrpením či přišli o život z důvodu svého názoru, je dlouhý seznam. Správná víra v islám tedy znemožňuje vývoj společnosti, omezuje naše přirozené schopnosti jak mentální, tak sociální jako angažovanost. Duševní ubohost se nakonec projeví i ve fyzické chudobě a následně bezohlednosti například při dobývání sociálních dávek, či vytváření si nenávisti k úspěšným. To může startovat holokaust a jiné genocidy.
Naše společnost je natolik komplikovaná a složitá, že ji nemůže řídit teokracie (nebo absolutismus), tedy vláda „osvíceného“ klerika či tyrana. Právě demokracie, která umožňuje uplatnit vliv všech mozků společnosti, posouvá vývoj společnosti a umožňuje vysoký stupeň sofistikace a specializace, který si užíváme a který nám muslimové celého světa závidí. Z toho vyplývá i obrovské množství služeb, které nám stát poskytuje. Zapojení všech mozků dokonce vývoj zrychluje. Demokracie je jeden z důvodů, proč lidstvo technicky udělalo za posledních sto let pokrok větší než za celý předchozí vývoj. Dobrý manažer ví, že někdy musí názory a snahy svých podřízených rozdýchat a celou věc posoudit později v klidu. Manažer muslim to převálcuje svým hněvem. Islám svým náboženským pojetím znemožňuje specializaci, sofistikaci i rozvoj společnosti, protože přesně kopíruje názory nejvyššího klerika, který má v mnoha speciálních oborech přímo dětinské a amatérské názory. Jeho chyba netkví v tom, že všechny obory nedokáže obsáhnout, ale v tom, že nepochopil, že sám nemůže společnost úspěšně řídit.

• Kritika:
Kritika a neúspěch je hnacím motorem rozvoje. Ty nás nutí se zamyslet a hledat jiný postup, jiné vysvětlení. Tedy reakce na kritiku hněvem zabraňuje rozvoji takového jedince. Společnost s islámem se nebude rozvíjet, nebude bohatá ani úspěšná. Nebude tolerantní ani demokratická.

• Tolerance:
Muslimská společnost nebude ani stabilní právě v důsledku nedostatku tolerance. Každá drobnost vyvolává až alergickou reakci. Pokud se potkají muslimové, kteří mají odlišný názor a oba mají pocit, že jsou ti silnější, vyvolávají konflikt, který jde na samé hranice. Použijí všechny dostupné zbraně, protože jde o zachování cti a společenského postavení, o sebeprosazení. Nejde o prospěch společnosti. Tak mezi různými skupinami muslimů jsou konflikty agresivnější než s nevěřícími. Protože použijí všechny dostupné zbraně, je přímo hazard umožnit jim přístup k západním technologiím!!!!!!
Mnohdy svým intelektem nedokážeme hned správně posoudit nějaký vliv. Nevíme, zda se nestane zdrojem nějakého pokroku ve společnosti. Pokud máme pocit, že vliv moc neškodí, tak se snažíme být tolerantní a zbytečně nezakazovat a neprudit. Muslim na každou odchylku od tradic reaguje panicky a agresivně, protože je apriori špatně. Teprve když po nějaké době působení zjistíme negativní vliv, tak naše tolerance ustupuje a začínáme se vlivu stavět na odpor. Nejlépe to funguje v otevřené, demokratické a svobodné společnosti. Taková je nejstabilnější, protože na aberantní vývojové směry reaguje nejrychleji, již při malém výskytu škod. Historicky lze doložit, že velkým katastrofám jako války předcházely údobí, kdy byla svoboda projevu a názorů ve společnosti potlačována na úkor „správného“ názoru nějaké elity. Potlačování svobody souvisí s konfliktem mezi osobními požadavky a potřebami společnosti. Při omezení svobody projevu se může tvořil elita, která na tomto základě bohatne. Zrůdné je, že tato elita ví, že bohatne na úkor společnosti a neštěstí některých jedinců. Tak politická korektnost a předstíraná humanita má zakrýt a umožnit stěhování Afriky do Evropy, na čemž nesmírně bohatne úzká elita, která se nezabývá následky pro společnost. Tento příklad ukazuje, jak je ve společnosti důležitý odpovědný a angažovaný přístup všech členů. Čím bude útlak svobody slova větší, tím větší bude muset být hrdinství těch, kteří cítí k společnosti zodpovědnost, třeba kvůli svým dětem.

Demokracie je o tom, aby se prosadilo řešení, které jako dobré vnímá největší část obyvatel. V anglicky hovořících zemích se tomu říká common sense, tedy to, co cítí většina společně, do češtiny to překládáme jako selský rozum, který spíše vnímáme jako něco přirozeného. Oboje poukazuje na to samé z různých pohledů. Přirozenost islámu tohle naprosto válcuje. Přitom je to nutná podmínka specializace a sofistikace společnosti.

Závěr:
Islám svými vlastnostmi musí ve společnosti rozložit všechny deklarované hodnoty, o které usilujeme. Připraví nás o stabilitu, bohatství, svobodu, úspěšnost i radost ze života, na úkor úzké elity, která chce na základě násilí si doživotně zajistit být elitou a požívat výsady elity.
Všechny popsané negativní důsledky můžeme pozorovat v zemích, kde vládne islám. Byl jsem upozorněn na to, že třeba v Indonésii je to jinak. Ano, ale tam nevládne islám, i když se většina obyvatel k islámu hlásí. Místní se nemodlí pravidelně 5x denně, jsou tam oblasti, kde žena při rozvodu dostává celý majetek rodiny i s dětmi, muži si nedovolí ženy mlátit, obyvatelé jsou pohostinní, komunikativní a přátelští i s nevěřícími, jsou aktivní a vynalézaví, hladoví po každém poznání…. Vidíte tyto vlastnosti ve správných muslimských státech? Já ne. Bohužel jsem našel zprávy, které informují o tom, že i v Indonésii začíná tlak vtisknout ten správný islám.

Pokud máte pocit, že některé negativní vlastnosti islámu vidíte například v neo-marxismu, nacismu, či jinde, tak si myslím, že se nemýlíte. To, co společnosti škodí, ale může přinést výhody elitě, se vždycky snaží někde prorazit. Proto zákaz islámu nepomůže společnost chránit před negativními vlivy, protože ty se přejmenují a objeví se jinde pod jiným názvem přikrytý jinou maskovací sítí. Je potřeba definovat a pojmenovat tyto projevy a jít přímo po nich. V podstatě jsou definované v lidských právech, ale protože jim málo rozumíme, nevšimneme si jejich porušování, pokud je to nějak krásně vysvětleno a zamaskováno. A to se dnes děje. Budou muset povstat hrdinové.

(Visited 211 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *