KAPITALISMUS? SOCIALISMUS? KOMUNISMUS? JEDNOTLIVĚ NIC Z TOHO NEMÁ BUDOUCNOST!

Napsal
Sdílet článek
Realizovat vývoj mocenskopolitického uspořádání společnosti s využitím  prvků z různých společenských systémů je prakticky nemožné v rámci jednoho státu.

Vývoj ve všech oblastech života lidstva bezprostředně souvisí s jeho politickým uspořádáním. K tomu je nezbytné poznamenat, že vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva v rámci celé planety již mnoho let stagnuje. Odpověď na otázku „Proč vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva stagnuje?” není jednoduchá.

Odpověď na uvedenou otázku vyplývá z programů politických stran ve všech státech světa. Většina programů politických stran oslovuje určitou větší či menší skupinu občanů příslušného státu nebo soustátí, kterým slibuje takové změny zákonů, které zlepší podmínky existence příslušníků této skupiny občanů, a to téměř vždy na úkor všech ostatních občanů. V zahraniční politice je to podobné. Politické strany slibují obvykle občanům takové postupy vlád, které budou příznivé ovlivňovat životní podmínky oslovovaných skupin občanů, případně i životní podmínky všech občanů příslušného státu nebo soustátí, a to opět téměř vždy na úkor občanů v dotčených státech nebo soustátích.

Ve většině vyspělých států světa lze rozdělit politické strany na strany levicové a pravicové. Podstatu tohoto dělení lze snadno vysvětlit pomocí tzv. mocenskopolitické pyramidy, která znázorňuje rozvrstvení společnosti podle míry mocenskopolitického vlivu jednotlivých občanů. Ostrá a vysoká mocenskopolitická pyramida je charakteristická pro diktatury. Zaoblená a nízká mocenskopolitická pyramida odpovídá demokraticky řízeným státům. Levicově orientované politické strany se převážně zaměřují na oslovování občanů, patřících do spodní poloviny mocenskopolitické pyramidy. Pravicově orientované politické strany se zaměřují především na oslovování občanů v horní polovině mocenskopolitické pyramidy.

Zaměření levicových i pravicových stran zůstává již mnoho desítek let bez podstatných změn. Politických stran, které berou v úvahu současný stav vývoje vědy a techniky a stagnující žalostný stav globálních mocenskopolitických struktur, je málo a mají nepatrný vliv. Politické strany, které mají v programu nastolení pokrokového mocenskopolitického uspořádání lidstva v rámci celé planety, prakticky neexistují.

V současnosti se odehrává boj s nedohlednými důsledky na celosvětové úrovni. Nejde o nic menšího než o budoucnost lidstva. V sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.
Každý, kdo věří v demokracii, by měl pochopit celou šíři a závažnost této výzvy.

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství. V současné době už vlastní jedno procento nejbohatších lidí planety téměř 90 procent z celkového bohatství světa.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem je důležité si uvědomit, kdo a jak v současnosti ovládá lidstvo. Skuteční skrytí vládci lidstva ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Jejich hlavní cíl, který je realizován prostřednictvím médií, je zaměstnat mysl lidí (čímkoliv) natolik ,aby neměli čas dopídit se pravdy o tom kdo a jak ovládá lidstvo ke svému prospěchu.

Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek a pod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných skrytých vládců lidstva, kterými jsou lidé s největšími majetky, tzv. „lidé velkých peněz”.

Lidé velkých peněz vše plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno kolik lidí přitom zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Lidé velkých peněz ovlivňují lidstvo tak, aby se zachovaly poměry v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno co lidstvo vytvoří a svět poskytuje. Tito lidé především dbají na to, aby se v celém světě zachovával stávající globální finanční systém.

V současné době probíhá na naší planetě rozvoj vědy a techniky velmi nerovnoměrně. V nejvyspělejších státech světa se věda a technika rozvíjí nevídaným tempem. V zaostalých zemích světa se věda a technika prakticky nerozvíjí. Globálně lze konstatovat, že dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu se stagnujícím vývojem globálních mocenskopolitických struktur. Důsledkem toho je, že prognostici předvídají budoucnost lidstva podobně jako meteorologové počasí. Jediné, co je možné poměrně dobře plánovat a na co je lidstvo dobře připraveno, jsou války. Cvičení armád, výzkum a vývoj nových zbraní, zvyšování výdajů na zbrojení a pod. ve své podstatě směřují proti žádoucímu směru vývoje mocenskopolitického uspořádání lidstva. V současnosti si už stále více lidí uvědomuje, že stávající mocenskopolitické uspořádání lidstva je nespravedlivé.

Z hlediska žádoucího vývoje mocenskopolitického uspořádání lidstva je projekt EU krok správným směrem. Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě. Jedna možná cesta vzniku Globální federace všech států světa je uvedena v článku: OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.cz/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v uvedeném otevřeném dopisu, načež tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.

V případě, že se vám jeví v otevřeném dopisu popisovaný politický vývoj lidstva nereálný, potom vám doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE – https://miloslav7.blogspot.com/2014/07/teorie-vsevyvoje-posledni-definitivni.html , což je v podstatě univerzální návod na kreativní řešení libovolně zvoleného problému.
Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa byl poslán politickým stranám a hnutím v ČR. Reakce KSČM na tento otevřený dopis je uvedena v článku: ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA – http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html .

Politickým stranám a sdělovacím prostředkům ve světe nebyl zatím zmíněný otevřený dopis poslán.

Pozn.: Hledám spolupracovníky, kteří mi pomohou s psaním, překladem a posíláním článků. Konkrétně u zmíněného otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše „Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa” tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak, abychom ho mohli oba podepsat. Můj mejl: m.dedek123@seznam.cz

  •  Ing. Miloslav Dědek
(Visited 129 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *