Katolický manifest a duchovní mobilizace ke dni vzkříšení 4. 4. 2021

Napsal
Sdílet článek

Aby Kristus vstal z mrtvých v církvi a naplnila ji duchovní moc, podmínkou je pravdivé pokání. To spočívá v konkrétních krocích. Přiznat pravdu a oddělit se od lži! Aktuální témata, týkající se současného stavu katolické církve, shrneme do sedmi bodů:

1) Byla a je zneužita nejvyšší autorita církve – papežství – k jejímu sebezničení!

Každý biskup, každý kněz, každý katolík stojí před nejzákladnější otázkou: Je Bergoglio pravověrným a platným papežem, přestože slovy i gesty hlásá ty největší hereze? Veřejně popírá Boží přikázání i objektivně platné morální normy (Amoris laetitia), prosazuje legalizaci soužití sodomitů (2020), intronizuje démona Pačamamu v hlavním chrámu církve (2019), propaguje genocidní vakcinaci (2020). Bergoglio spolu s nejvyššími zednáři spolupracuje na zavedení Velkého resetu (Laudato si) a klimatických změn se skrytým cílem likvidace podmínek pro život na této zemi. Propagací fatálně nebezpečné mRNA vakcíny prosazuje změnu lidského genomu, což je zločin proti lidskosti, který vede k postupnému vyhlazení lidského rodu.

Modifikovaná RNA vakcína patří i do procesu čipizace, před kterou Bible varuje trestem ohnivého jezera. Tato vakcína má ve svém základu tkáň vytrženou z uměle potraceného dítěte ještě zaživa, což je jasným projevem satanismu. Současná vakcinace sleduje genocidu lidstva, jak prohlásil její hlavní agitátor Gates: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %“! Římský klub však plánuje likvidaci celého lidstva, kromě jedné, tzv. zlaté miliardy.

Program, který zastává a prosazuje falešný papež Bergoglio, je programem antikrista, ne služebníka Kristova. Každý, kdo má v hlavě rozum a neklame sám sebe, to musí vidět. Tedy je nad slunce jasnější, že Bergoglio je falešný papež, který se postavil proti Kristu, proti církvi i proti lidstvu, a navíc je masový zločinec. Tedy je neplatný papež a nikdo ho nesmí poslouchat a jemu se podřizovat. Pokud ho poslouchá, veřejně se tím zříká Krista a Jeho učení a přijímá program satanizace. Takového však za to čeká věčné zavržení!

Každý biskup, každý kněz, každý katolík se proto musí tohoto Jidáše a služebníka satanizačního systému odřeknout. Bergoglio i s celým systémem musí být zbaven vlády nad zevnější církevní strukturou. Z Kristovy církve se už herezemi dávno vyloučil. Pokud jeho či jeho stoupence bude zákulisní elita dále udržovat v papežském úřadu, pak do této bergogliánské anticírkve nemůže náležet žádný vpravdě katolický biskup, kněz ani věřící. Jediné východisko je radikální oddělení se od Bergoglia a jeho anticírkve New Age mající ducha antikrista.

2) Postoj pravověrného křesťana k II. vatikánskému koncilu

Bez II. vatikánského koncilu by Bergoglio nemohl být lobbyisty prosazen za papeže. Koncil zosnoval Jan XXIII., o němž je známo, že už v roce 1911 byl na listině modernistů, tedy heretiků. Jeho program aggiornamenta se světem je zradou Kristova kříže i zradou prvořadého poslání církve, kterým je spása nesmrtelných duší. Koncil posloužil k potenciálnímu schválení herezí modernismu skrze tzv. vědeckou historicko-kritickou metodu, která je postavena na ateistickém základě a popírá nadpřirozeno v Bibli. Krista dělí na jakéhosi Krista historického a Krista falešné víry – mýtického. Popírá tím Jeho božství a učiněné zázraky i Jeho historické a reálné vzkříšení. De facto zpochybňuje inspiraci Písma svatého. V době pokoncilní tento duch ateizmu obsadil všechny teologické fakulty a stal se novým sentire cum ecclesia.

Koncil byl povinen tuto herezi nazvat pravým jménem a znovu ji odsoudit tak, jak to učinil Pius X. roku 1907. Papež Jan XXIII. naopak určil stoupence této hereze za moderátory koncilu. Pavel VI. heretické dokumenty koncilu podepsal. Samotný koncil otevřel dveře synkretismu s pohanstvím deklarací Nostra aetate. Pod úctou k jiným náboženstvím šlo de facto i o úctu k jejich démonům. A to je hřích proti 1. Přikázání, podobně jako jsou hříchem proti 1. přikázání i hereze modernismu. Současný morální rozklad je důsledkem herezí a ducha ateistického modernismu a pohanského synkretismu. Tento rozkladný proces byl skrytě prosazen na koncilu. Tzv. pokoncilní duch byl duch apostaze. Degradoval spasitelné učení. Je to duch, který tvoří jednotu s duchem tohoto světa. Je třeba, aby se každý biskup, kněz i věřící distancoval od apostatického ducha II. vatikána i od jeho zhoubného ovoce, které dnes žneme.

3) Koncilní a pokoncilní papežové

Jejich kanonizace jsou falešné a musí být zrušeny. Neplatné jsou jednak z toho důvodu, že je vyhlásil apostata a heretik Bergoglio, a pak také proto, že dotyční tři pseudosvatí nesou plnou zodpovědnost za tragický stav, ve kterém se nyní církev nachází. Jan XXIII., Pavel VI. i Jan Pavel II. jsou pro své heretické postoje ipso facto vyloučeni z církve. Všichni tvořili jednotu s duchem tohoto světa, s duchem aggiornamenta i s těmi, kteří tomuto světu vládnou. V kritické době se tito papežové, apostati, nepostavili za obnovu církve a za návrat k živému Kristu, jak to učinil sv. Pius X. Naopak pro současný katastrofální stav vytvořili podmínky. Kdyby na jejich místě byl Pius X., skutečný svatý, proces destrukce by byl zastaven.

4) Požadavek doby je požadavkem pravdivého pokání

Biskup, který byl oklamán zneužitou nejvyšší autoritou, se nyní musí proti Bergogliovi postavit a oddělit se od něj. Pokud se od Bergoglia neoddělí a dále ho bude vyznávat jako právoplatného papeže, je to veřejným znakem zrady samotného Krista a Jeho učení. Tím na sebe dotyčný stahuje anathemu, která spočívá na Bergogliovi. Kněží a věřící se musí od takového apostatického bergogliánského biskupa oddělit a nesmí ho poslouchat, jinak se pro svou jednotu s apostazí vylučují z Kristovy církve. Je třeba odlišovat církevní strukturu, kterou okupuje a zneužívá Bergoglio, od Kristovy církve, členství v níž je zárukou spásy. Strukturu dnes plně ovládá, okupuje a zneužívá bergogliánská sekta.

K záchraně papežství je proto třeba přijmout právoplatného a pravověrného papeže, který se postaví do čela pravověrných katolíků. Zde pro pravověrné biskupy vyvstává povinnost, aby za tímto účelem požádali arcibiskupa C. M. Viganò, aby přijal papežský úřad a postavil se do čela upřímných katolíků v zevnější struktuře Kristovy církve. Tento krok je nutně třeba učinit i za cenu, že pravověrní katolíci, věrní Kristovu učení i Tradici, přejdou do katakomb.

5) Každý biskup a kněz se musí jasně postavit proti nebezpečné mRNA vakcinaci

S mRNA vakcinací je spojen systém roušek, respirátorů i nesmyslných testování. Biskup i kněz musí své věřící na základě pravdivých informací od čestných odborníků v medicíně výrazně varovat. Bergoglio je cynicky bojkotuje. Každý biskup a kněz se rovněž musí jasně postavit proti klimatickému inženýrství, které dnes rovněž sleduje genocidu. Bergoglio toto vše úskočně propaguje!

6) Výzva k duchovní mobilizaci – nepřetržitá modlitba!

Je jasné, že nad úskočností a silou satanizace zaváděné antikristovským systémem, s kterým je v jednotě i Bergogliova církevní struktura, lidskými silami nezvítězíme. Vyzýváme proto celý katolický svět k duchovní mobilizaci. Nepřetržitou modlitbu tvoří modlitební stráže na základě Ježíšova zaslíbení: „Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane.“ (Lk 18,7) Jedna stráž potřebuje k obsazení dne 23 členů, protože jedna hodina je společná pro všechny, a to od 20 do 21 hodin. (https://youtu.be/4hfGMTWlDIQ, http://vkpatriarhat.org/cz/?p=44309). Kéž se každý biskup, každý kněz i každý křesťan začlení do modlitební stráže! Ať ji tvoří rodiče i děti, důchodci i mladí lidé. Křesťané a lidé dobré vůle budou pak Božím zásahem zachráněni!

7) Velikonoce – duchovní zlom

Ať v den Kristova vzkříšení, 4. dubna 2021, všichni katolíci světa bojkotují nesmyslné lockdowny i za cenu persekucí a velkých obětí a přijdou před chrámy. Zde ať zpívají a oslavují Kristovo vzkříšení. Tímto konkrétním gestem vyznají víru ve vzkříšeného Pána, vyjdou z pasivity a shodí satanská pouta! Nastane duchovní průlom!

Skrze toto gesto víry dají prostor Kristu, aby působil v nich tak, jak působil v apoštolech, kteří nakonec pro Krista dali životy jako mučedníci. Krev mučedníků koluje i v žilách odvážných křesťanů. Je lepší zemřít jako mučedník pro Krista, než se nechat pozvolně čipovat jako dobytek a likvidovat satanským systémem. Vzhůru srdce! Za Krista a za spásu nesmrtelných duší!

Drazí katoličtí biskupové, kněží a věřící! Nač čekáte? Postavíte-li se za Krista, nic nemůžete ztratit. Když pro Krista a Jeho evangelium ztratíte svůj život, Ježíš vám slibuje, že ho znovu získáte. (Mk 8,34) Pokud ale chcete zachránit svůj život kolaborací se satanizační vakcinací, ztratíte tento pozemský život i život věčný. Toto je slovo Ježíšovo. Tato výzva zavazuje každého z vás ve svědomí. Toto požaduje Bůh po každém z vás. Z tohoto listu budete skládat účty v hodině smrti i před Božím soudem. Buď budeš zrádce, anebo hrdina. Buď budeš spasen, nebo zavržen. Každý se musí rozhodnout, a to už dnes!

  • + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
(Visited 70 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *