Mocenskopolitické uspořdání lidstva je zastaralé a neefektivní

Napsal
Sdílet článek
V posledních letech se intenzivně zabývám problematikou vývoje mocenskopolitického uspořádání lidstva. Nejdůležitější poznatky, ke kterým jsem se dopracoval, jsem stručně shrnul v tomto článku. Jsem přesvědčený o tom, že s informacemi uvedenými v tomto článku by  mněla být seznámena široká veřejnost.

Současný stav politického uspořádání lidstva je žalostný. Skupina cca 50 nejbohatších lidí světa vlastní stejné bohatství jako celá chudší polovina lidstva dohromady. Tato hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového kapitálu.
Nepatrná část lidstva, malá skupina bohatých miliardářů,  je v dalším textu označováni slovy  “lidé velkých peněz”.
Lidé velkých peněz především ovlivňují lidstvo tak, aby se trvale zachovávaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení ve společnosti, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co lidstvo vyprodukuje. Tuto skutečnost lze vnímat tak, že lidé velkých peněz v podstatě ovládají celý svět. .Jinak řečeno:  Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se globálně zachovávala stávající vysoká a ostrá mocenskopolitická pyramida, v níž jsou tito lidé v nejvyšší vrstvě. Politici, kteří zdánlivě oficiálně vládnou, jsou ve skutečnosti v područí lidí velkých peněz, takže nejsou v nejvyšší vrstvě vysoké globální mocenskopolitické pyramidy lidstva.
Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Výzkum, vývoj a výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd. jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší lidem velkých peněz astronomické příjmy, přičemž je těmto lidem zcela lhostejné, kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.
Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku zatím bohužel vnímá většina lidí podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. V případě, kdy by se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

Stávající mocenskopolitické uspořádání lidstva je zastaralé. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Mocenskopolitickou organizaci ovládající lidstvo, která má tvar vysoké a ostré pyramidy, je třeba pokud možno co nejdříve změnit tak, aby dostala podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž bude nutné změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy mocenskopolitické organizace správy lidstva. V nejvyšší vrstvě by rozhodně měli být politici.

Jedno možné konkrétní řešení problému nastolení popsané mocenskopolitické organizace správy lidstva, která umožní budoucnost lidstva centrálně globálně koordinovat a řídit v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva, je následující:

Vzorem k řešení problému nastolení moderní demokratické světovlády na celé planetě může být Evropská unie. Evropská unie vznikla především se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy v Evropě, která vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce1950 začalo hospodářské a politické sjednocování evropských zemí v rámci Evropského společenství uhlí a oceli, jehož cílem bylo především zajistit mezi spojenými státy trvalý mír. Zakládajících států bylo šest: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Podle vzoru Evropské unie může být k řešení problému nastolení demokratické světovlády využito již osvědčené formy politického spojení států, kterým je federace.

Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.

Urychlení vývoje mocenskopolitického uspořádání lidstva je naléhavé především z následujících důvodů:

1, Vývoj politického uspořádání lidstva sice jednoznačně a neodvratně směřuje ke stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva, ale velmi pomalu. Dá se říci, že tento vývoj stagnuje. Smutnou skutečností je, že se uvedeného stavu politického uspořádání nemusí lidstvo dočkat, protože před dosažením tohoto stavu přestane existovat. Konec existence lidstva může nastat např. proto, že se neustále zdokonalují jaderné zbraně, přičemž  není vyloučena možnost vzniku světové války s použitím jaderných zbraní.

2. Současné mocenskopolitické uspořádání lidstva neumožňuje úspěšně řešit závažné globální problémy, jako je globální oteplování, existence teroristických organizací, hlad a bída v zemích třetího světa a pod..

3.  Naše civilizace pořád nemá jednoznačnou a zodpovědnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. konkrétní instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od vyspělejších mimozemšťanů neodpovědné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě, protože při kontaktu budou zřejmě vyspělejší mimozemšťané předávat protistraně také na zemi dosud neznámé nové poznatky vědy a techniky a protistrana by tyto poznatky mohla využít k výzkumu a vývoji nových ničivějších zbraní.

 • Ing. Miloslav Dědek
(Visited 279 times, 1 visits today)
Sdílet článek

8 comments

 1. Nik mi neuverí, ale ja som fakt po prečítaní tretiny článku vedel meno autora.
  Ten pán svoje bludy šíri internetom už dlhodobo. Akosi si nevšimol, že Bruseláci už jeho sny začali realizovať, a sme na rýchlej ceste do pekla.
  Vlastne tým ignorantským mladým tu cestu aj doprajem – nech si užijú svoju hlupu naivitu.

  1. Pane Ktosi-iný, píšete, že šířím bludy, ale váš názor jste bohužel nedoložil ani jedním argumentem. Totéž platí o vašich dalších tvrzeních. Bezdůvodně na něco nadávat jenom proto, že se mi to nelíbí, je odsouzeníhodné.

   1. Jeden argument :
    Je absolutne nereálne, aby ta CELOSVETOVÁ vláda fungovala k spokojnosti veľkej väčšiny ľudí sveta. VŠETKY vlády majú tendenciu získavať popularitu okrádaním (zdaňovaním) bohatších, a kupujú si podporu tzv. chudobných. Pracovití a teda aj bohatší ľudia v bohatších štátoch by extremne boli okrádaní v prospech miliard chudobných (a väčšinou nepracujucich ) celého sveta. A tí “chudobní” by demokraticky prehlasovali bohatých, bohatí by prestali makať, alebo by makali iba totálne neefektívne pod štátnou tyraniou- a občianska vojna by začala.
    Váš návrh je veľmi podobný komunistickej teorii 1920 – 1990. A pre zainteresované štáty dopadol katastrofálne – hoci ešte to malo stále ďaleko od jednotného svetového štátu..
    …..
    Váš návrh je veľmi blízky politike dnešnej EU, a dnešná EU je jednou nohou v rozpade, a druhou nohou v extremnej finančnej kríze.

   2. “Kto nie je socialistom pred 20-tkou, nemá srdce. A kto je socialistom po 20-tke, nemá rozum”
    Dnes sú mladí socialistami až možno do 50-tky, a svet podľa toho aj vypadá. A alternatívy sú iba tri –
    seria občianskych vojen, revolúcií
    globálna vojna
    globálna finančná superkríza.
    ….. alebo kombinácia uvedených.
    Tí “mladí” si to za svoju ignoranciu rozumu zaslúžia.

    1. Na tato vaše prohlášení odpovídá můj článek NE DOLEVA, NE DOPRAVA, ALE DOPŘEDU – http://miloslav7.blogspot.com/2018/10/ne-doleva-ne-doprava-ale-dopredu.html

     1. NE DOLEVA, NE DOPRAVA, ALE DOPŘEDU
      V současné době probíhá na naší planetě rozvoj vědy a techniky totálně nerovnoměrně. V nejvyspělejších státech světa se věda a technika rozvíjí nevídaným tempem. V zaostalých zemích světa se věda a technika prakticky nerozvíjí. Významná je odpověď na otázku “Proč dochází na naší planetě k tak nerovnoměrnému rozvoji vědy a techniky?”.
      Vývoj ve všech oblastech života společnosti bezprostředně souvisí s politickým uspořádáním společnosti. K tomu je nezbytné poznamenat, že vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety již mnoho let stagnuje. Odpověď na otázku “Proč vývoj mocensko-politického uspořádání lidstva stagnuje?” není jednoduchá.
      Odpověď na uvedenou otázku vyplývá z programů politických stran ve všech státech světa. Většina programů politických stran na naší planetě oslovuje určitou větší či menší skupinu občanů příslušného státu nebo soustátí, kterým slibuje takové změny zákonů, které zlepší podmínky existence příslušníků této skupiny občanů, a to téměř vždy na úkor všech ostatních občanů. V zahraniční politice slibují obvykle politické strany občanům takové postupy vlád, které budou příznivé ovlivňovat životní podmínky oslovovaných skupin občanů, případně i životní podmínky všech občanů příslušného státu nebo soustátí, a to opět téměř vždy na úkor občanů v dotčených státech nebo soustátích.
      Ve většině vyspělých států světa lze rozdělit politické strany na strany levicové a pravicové. Podstatu tohoto dělení lze snadno vysvětlit pomocí tzv. mocensko-politické pyramidy, která znázorňuje rozvrstvení společnosti podle míry mocensko-politického vlivu jednotlivých občanů. Ostrá a vysoká mocensko-politická pyramida je charakteristická pro diktatury. Zaoblená a nízká mocensko-politická pyramida odpovídá demokraticky řízeným státům. Levicově orientované politické strany se převážně zaměřují na oslovování občanů, patřících do spodní poloviny mocensko-politické pyramidy. Pravicově orientované politické strany se zaměřují především na oslovování občanů v horní polovině mocensko-politické pyramidy.
      Zaměření levicových i pravicových stran zůstává již mnoho desítek let bez podstatných změn. Politických stran, které berou v úvahu současný stav vývoje vědy a techniky, především v oblasti sdělovacích prostředků, je málo a mají nepatrný vliv. Politické strany, který mají v programu nastolení pokrokového mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety, prakticky neexistují.
      Smutnou skutečností je, že drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách je většinově chápaná podobně jako sportovní utkání, ale válka je především zlo spočívající v maření lidských životů a ničení pracně vytvořených hodnot. Jsem toho názoru, že je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky nejen pro celé lidstvo. Jaderná válka by ohrozila existenci všech živých organizmů na celém světě. Všichni rozumní lidé na světě by se mněli spojit a prosadit nastolení trvalého míru na celé planetě. Jednu možnou cestu k dohodě o nastolení trvalého míru na celém světě popisuje článek: KDO OVLÁDÁ SVĚT?
      https://miloslav7.blogspot.com/2018/09/kdo-ovlada-svet.html
      V tomto článku je také uvedena jedna možná cesta k nastolení pokrokového mocensko-politického uspořádání lidstva v rámci celé planety.

     2. Vy ste absolutne nereagoval na moje tvrdenia. Z týchto tvrdení vyplíva, že riešenie nie je v NÁJDENÍ SPRÁVNEHO USPORIADANIA spoločnosti, ale problém je s POVAHOU ĽUDÍ – politikov aj ovčanov. Ovčania hľadajú spôsob, ako sa priživiť na práci a peniazoch iných ovčanov, a politici hľadajú spôsob, ako ovčanov okradnúť o maximum peňazí.
      A pokiaľ sa ľudia nezmenia, riešenie neexistuje.
      A môžte vypisovať svoje teorie furt a furt – ľudia na to kašlú – pokiaľ v nich nezbadajú šancu priživovať sa a okrádať inývh.

Napsat komentář: Miloslav Dědek Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *