Ortopraxe kontra Amazonie – část 1.

Napsal
Sdílet článek

Program Amazonie, prosazovaný pseudopapežem Františkem a jeho spolupracovníky, vede k sebezničení církve. Jde o přijetí ducha pohanství, spojeného s amorálností a s pseudoduchovnem, skrytě uctívajícím satana. V krátkém dopise pod názvem „Zhoubný nádor německé teologie v církvi“ a rovněž v dopise „II. Vaticanum byl a je heretický“ je stručně ukázáno na dva otrávené kořeny, kterým je modernismus a synkretismus. Zároveň je zopakován požadavek na odstoupení heretického papeže a nastolení pravověrného. Jeho prvořadým úkolem bude reforma církve skrze pravdivé pokání.

Sv. Pius X. nejenže odsoudil herezi modernismu, ale prosazoval i obrodu církve pod heslem: „Všechno obnovit v Kristu.“ Tento papež vpravdě nejen „bořil“, ale i „stavěl“ (Jer 1,10).

Pokud se má stavět, pak základním kamenem duchovní stavby musí být Ježíš Kristus. Na kříži byla prolita Kristova krev na odpuštění našich hříchů. S Ježíšem na kříži byl ukřižován náš starý člověk. Apoštol říká: „Víme, že náš starý člověk byl s Kristem ukřižován, aby nečinným se stalo tělo hříchu.“ (Ř 6,6) Podmínkou obrody v Kristu je pravdivé pokání, to je nazvat hřích hříchem a zlo zlem. Aggiornamento se světem, které i dnes prosazuje Bergoglio, je zradou Kristova kříže a zradou Kristova evangelia! My nesmíme se systémem lži, zla a smrti vytvářet jednotu!

Otázka: Co je ovocem hříchu?

Odpověď: Ovocem hříchu jsou všechny zločiny, sadismus, sexuální zvrácenosti, vraždy, války a masové genocidy. Bez hříchu by toto zrůdné ovoce neexistovalo. Ježíš proto přišel na svět, aby vzal na sebe naše hříchy i spravedlivý trest za ně. Zaplatil svou vykupitelskou smrtí na kříži. Odpuštění hříchů, tedy Boží milosrdenství, je však jen pro ty, kteří činí pokání. Na ty, kteří ho odmítají, dopadá za jejich hříchy a zločiny spravedlivý trest.

Otázka: Síly temnoty vedou duchovní boj na všech frontách a všemi způsoby. Co ale křesťany i lidstvo dnes nejvíce ohrožuje?

Odpověď: V poslední době křesťany i lidstvo nejvíce ohrožuje amorálnost. Dělá z lidí otroky a táhne je do věčné záhuby.

Otázka: Co je příčinou takové exploze amorálnosti?

Odpověď: Příčinou je odpad křesťanů od živého Boha. A tento odpad je ovocem herezí neomodernismu a synkretismu s pohanstvím, což má na svědomí zvlášť II. Vaticanum.

Otázka: Proč nemohla amorálnost tak silně progresovat dříve?

Odpověď: Amorálnost se nemohla rozšířit do takových zrůdných a sebezničujících rozměrů, protože křesťané žili podle svého svědomí i Božích zákonů a řídili se zdravým a kritickým rozumem. Hereze, nevěra a otevření se neopohanství s různými formami magie, věštění a spiritismu vyřadily obranný systém, takže nastala expanze duchovní otravy. Vede k zničení jedince, rodiny i lidstva. Za homosexualismem a různými sexuálními zvrácenostmi silně působí nečistí duchové.

Otázka: Jaké je východisko?

Odpověď: Východiskem je pravdivé pokání. To musí začít každý křesťan sám od sebe. Je tragédií, že Bergoglio místo pokání připravuje sebevražedný program církve na Synodě o Amazonii.

Otázka: Jaký je způsob záchrany?

Odpověď: Základem duchovního probuzení – záchrany křesťanství – se musí stát modlitba a modlitební skupiny.

Každý pravdivý křesťan by měl dnes dávat Bohu desátek času, to je 2,5 hodiny denně. Z toho jedna hodina je svatá hodina od 20:00-21:00. Je vhodné se ji modlit v rodinném kruhu, popřípadě se zpěvem, čtením Písma či životů svatých. Druhá hodina je soukromá. Půl hodinu vyplní modlitební zastavení během dne: při vstávání a potom v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a před spaním (http://vkpatriarhat.org/‌cz/?p=15625).

Otázka: Je třeba se v modlitbě sjednocovat?

Odpověď: Ano, dnes je třeba vytvořit modlitební stráže nepřetržité modlitby. Modlitební skupiny jsou čtyři a každá skupina, aby vyplnila všechny hodiny dne, má 24 modlitebníků. Nepřetržitou modlitbu tvoří celkem 96 lidí (24×4). Každý člen má svou stráž vždy čtvrtý týden. Hodinu své soukromé modlitby se každý v tomto týdnu modlí v rámci modlitební stráže.

Otázka: Jak nejlépe světit den Páně – neděli?

Odpověď: V sobotu večer po 21. hodině se doma rodina modlí jednu hodinu pravdu Kristova vzkříšení (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=1487).

V neděli ráno od 5:00-7:00 jsou modlitby a zpěvy vztahující se ke Kristovu vzkříšení (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=665, http://vkpatriarhat.org/cz/?p=663).

Od 8:00 do 9:00 jsou modlitby vztahující se k Duchu svatému (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=659).

Pak je svatá liturgie.

Odpoledne od 16:00-18:00 je bratrské společenství.

20:00-21:00 se rodina už doma modlí pravdy vztahující se ke Kristovu vzkříšení (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=656).

Otázka: Co je nutné kromě modlitby a svěcení neděle?

Odpověď: Kromě toho je nutné bratrské společenství – koinonia (Sk 2,42). Apoštolé a první křesťané vytvářeli bratrská společenství. To je model pro živou církev i dnes.

Bratrská modlitební společenství jsou živými buňkami církve. Křesťanské rodiny, aby obstály před tlakem světa a hříchu, musí čerpat sílu v takovýchto společenstvích.

Ze zkušenosti vyplynula praxe: modlitební víkend jednou za měsíc pro ženy v klášteře sester, kde je pevný řád modlitby. Jedenkrát za měsíc také probíhá celodenní setkání mužů – tzv. biblické novoluní, dnes fatimská sobota. Modlí se alespoň dvě hodiny, věnují se Božímu slovu a v bratrském společenství řeší aktuální problémy. Mají rovněž možnost svaté zpovědi. Ještě během každého týdne jeden večer mají muži a ženy rovněž své setkání.

Otázka: Co na závěr?

Odpověď: Takový řád křesťanského života je kopií života církve v Jeruzalémě. Po přijetí Ducha svatého byli na modlitbách, v apoštolském učení, v bratrském společenství a lámání chleba. (Sk 2,42) Proto byli jedno srdce a jedna duše.

Video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41822, https://youtu.be/djI1kDjlONU

ELIÁŠ, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

(Visited 43 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *