Ortopraxe kontra Amazonie – část 2.

Napsal
Sdílet článek

Je už veřejně známo, že Instrumentum Laboris Synody o Amazonii je záměrnou likvidací křesťanství. V médiích je autoritami nazván herezí, apostazí a stupidností! Dozrál čas, aby každý kněz a biskup přestal v liturgii zmiňovat jméno heretika a dělal všechno pro jeho odstranění z papežského úřadu, který nezákonně okupuje. K rezignaci Bergoglia už před rokem vyzval arcib. C. M. Viganò.

Minule jsme hovořili o bratrském společenství. Mládež nezachrání Bergogliovy výzvy k chaosu, ale zachrání ji jedině Kristus. Kromě rodinného zázemí je nutné, aby dorůstající děti měly křesťanská společenství. Ve zlomovém věku jim více imponuje autorita o dva či tři roky staršího chlapce či děvčete ve společenství, který je umí nadchnout a motivovat. Sám vedoucí společenství musí mít ducha pravdivého pokání a ducha modlitby.

Sedm motivačních myšlenek pro vedoucí:

1) Pravdivý ideál

Ty jako vedoucí společenství nadchni mládež pro pravdivý ideál a smysl života. Naším smyslem není, abychom jedli, pili a takzvaně užívali světa a pak zemřeli jako zvířata. Smyslem našeho života je získat život věčný. Ten je jedině v Ježíši Kristu! V Něm máme už zde na zemi pravé štěstí a po smrti věčný život. Sebezápor není cílem, ale je nutným prostředkem k cíli, a tím je naše věčné štěstí. Zapíráme se ve věcech, které nám škodí a odvádějí nás od našeho cíle. Sebezápor je součástí odvážného boje a pravého hrdinství. Nejtěžší boj je boj se sebou, proto i vítězství je nejslavnější.

2) Čistá láska

Vyjasni mladým lidem, co je pravá láska, která je spojena s nezištnou obětí. Nemá nic společného s morální nečistotou, egoismem a hedonismem. Čisté mládí je nejlepší přípravou na šťastné manželství, a tím spíš na život kněžský či řeholní. Čisté mládí je mimořádným hrdinstvím, dokonce nekrvavým mučednictvím.

3) Odsouzení masové manipulace

Pravdivě zesměšni a odsuď zlo a lež, které mládež masově manipulují a zotročují.

Odsuď narkotika, která z člověka dělají neschopnou trosku a parazita.

Ukaž na podvod hazardních her. Okradou člověka o všechen majetek a zotročí.

Odhal mladým lidem, že démonským kořenem rockové hudby je satanismus voodoo. Dekadentní hudba je spojena s transem, s cynismem, s narkotiky, s morálními zvrácenostmi, s vyvoláváním démonů a vymýváním mozků. Jde o novodobé otroctví. Řekněte celému světu: My chceme být svobodní, ne otroci! Svobodu nám dá Kristus, a ne dekadentní satanská hudba.

Nazvi pravým jménem sexuální zvrácenosti a ukaž na jejich otrávené ovoce – smrtelný AIDS, alkoholismus, narkomanie, posedlost nečistými démony a sebevražedná eutanazie. Varuj před tragickým koncem zhýralého života!

4) Vztah k internetu

Nadchni mládež k mimořádnému hrdinství v sebeovládání a kázni ve vztahu k internetu a sociálním sítím. Mnoho lidí se stalo jejich otroky.

Dej mládeži zdravou zásadu používat internet jen natolik, nakolik je to nutné a užitečné. Internet je nebezpečná zbraň k vlastnímu sebezničení. Mládež, kterou nikdo nevaroval, se otvírá pornografii, návodům k satanismu, k okultismu, různým formám a praktikám věštění, magie a spiritismu, za nimiž je duch lži a smrti. Na internetu jsou dokonce návody k sebevraždám a mnoho mladých lidí i dětí už zaplatilo životem.

5) Škodlivost neopohanství

Vysměj se propagaci pohanství a sekt. Tu nejde o pravdivé duchovno, ale o démonské. My sloužíme pravému Bohu, a ne ďáblu, a my se nemusíme bát ani smrti! Naopak, pro Krista a spásu duší jsme ochotni obětovat svůj život i jako mučedníci.

6) Kristus je naše cesta

Cesta následování Krista je pro nás největší ctí! Ukaž, že otvírá novou a novou perspektivu v poznání Krista. Čeká nás koruna věčné slávy, pokud obstojíme v boji!

7) Pravdivá misie

Do duchovního boje patří také misie neboli záchrana duší ze sítí ďáblových. Toto je pravdivé záchranářství. Zachránit člověka nebo několik lidí před smrtí, je hrdinství. Ale zachránit je před věčnou smrtí, je mimořádné hrdinství! A také za to člověka po životním boji čeká mimořádná odměna.

Otázka: Odkud čerpáme sílu k duchovnímu boji za spásu?

Odpověď: Sílu k duchovnímu boji čerpáme od Ježíše, a to z vnitřní modlitby, zachováváním Jeho přikázání, z četby Písma a životů svatých, z povzbuzení ve společenství. Sám Ježíš je v nás, dává nám sílu a chrání nás. On nás nikdy neopustí, ani v životě ani ve smrti.

Otázka: Jsme slabí, i když se rozhodneme bojovat, tak padáme. Co dělat?

Odpověď: Chci zdůraznit důležitost pohotového pokání, hned, i po malém pádu. Pokání obnovuje sílu, dává světlo a chrání od velkých pádů. Nespouštěj cíl z očí, bojuješ za to nejdůležitější, co zde na zemi je, a to je spása své duše! Zároveň bojuješ i za záchranu mnoha jiných. Toto je pravdivé záchranářství a největší hrdinství.

Otázka: Jak formovat další vedoucí pro společenství mládeže?

Odpověď: Každý vedoucí společenství ať už u chlapců či děvčat, by si měl vytipovat několik z nich, kteří mají přirozené dispozice k autoritě, aby postupně vytvářeli společenství z mladších chlapců či děvčat.

Vnitřní očista ve společenství

Otázka: Co je bezprostředně spojeno s živou modlitbou ve společenství?

Odpověď: Když lidé chtějí žít ve společenství intenzivním modlitebním životem, nepočítají, že nastane hluboká očista ve vzájemných vztazích.

Otázka: Jak realizovat Ježíšovo slovo o třísce a trámu v oku?

Odpověď: Člověk je zvyklý sledovat věci jenom horizontálně a s Bohem nepočítá. Je přesvědčen, že žádný trám nemá. Až na konkrétním případě, kdy chce očišťovat druhého, se odmaskuje podstata. Ježíš říká dnes i tobě: „Pokrytče, vyjmi nejprve ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš.“ Podmínkou však je pravdivé pokání a upřímná modlitba. Duch svatý ti dá světlo a poznáš, že trámem je tvoje silná ignorace Boha v tvém každodenním životě. Teprve tehdy, když svůj trám ignorace Boha pokáním vyndáš, můžeš vyndat i třísku bratrovi.

Otázka: Co říká Ježíš o vzájemném usmíření?

Odpověď: Ježíš říká: „Jestli má tvůj bratr něco proti tobě, ty nejprve jdi a smiř se se svým bratrem.“

Bratr se provinil očividně, a navíc je z jeho strany napětí. Ježíš přesto říká: „Ty nejprve jdi!“ Proto musíš nejdřív v modlitbě prosit o světlo, abys věděl, jak začít od sebe. Cílem je usmíření a jednota v Kristu s bratrem, abyste mohli spolu pokračovat v Božím díle a měli jednotu na modlitbě. Pokud uděláš tento první krok, duch, který držel bratra, odejde. Rovněž ty dostaneš světlo a milost k hlubší očistě své duše.

Závěr: O prvních křesťanech je napsáno: „Zůstávali v bratrském společenství, na modlitbách, lámání chleba a v apoštolském učení.“ Nezůstávali jako současný Vatikán s pseudopapežem v heretickém učení. První papež, svatý Petr, byl pro Krista a evangelium ve Vatikánu ukřižován. Bergoglio ukřižoval Krista i papežství.

Video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41848

https://youtu.be/Hk2zvlvkRVc

Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

(Visited 68 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *