Otevřený dopis arcibiskupu Janu Babjakovi ohledně návštěvy pseudopapeže Bergoglia v Prešově

Napsal
Sdílet článek

Vážený arcibiskupe Jane,

obracím se osobně na Tebe s výzvou k pravdivému pokání. Když začala koronapsychóza na Slovensku, dopustil ses hrubého zločinu zneužití církevní autority proti pátému Božímu přikázání, totiž nutil jsi kněze k testování pod výhružkou, že budou zbaveni kněžského působení. Ještě větší nátlak nyní vyvíjíš prosazováním očkování spojeného s návštěvou pseudopapeže Bergoglia.

Každý kněz, ale i každý věřící si musí položit otázku: Je, anebo není Bergoglio platným papežem? Pseudopapež Bergoglio se veřejnou intronizací démona Pačamamy postavil proti prvnímu a největšímu přikázání a sám se vyloučil z církve. Je to pravda, anebo je to lež? Rovněž se vyloučil z církve za propagaci legalizace soužití sodomitů. On stahuje prokletí na všechny, kteří se mu podřizují a tvoří s ním jednotu. Usiluje o to, osobně vnést tuto infekci prokletí i do Prešova. Dle dogmatické buly Cum Ex Apostolatus Officio všechno, co dělá, je neplatné a nikdo ho nesmí jako heretika poslouchat.

Proč přijíždí Bergoglio na Slovensko? Proto, aby zneužitím církevní autority zde vykopal hrob církvi i národu.

Ty, arcibiskupe Jane, jako duchovní pastýř jsi před nebezpečím ovce nevaroval, a naopak, hrubým zneužitím církevní autority je svádíš na šikmou cestu do věčné záhuby. Před Božím, ale i lidským soudem neseš plnou zodpovědnost za všechny důsledky Tvého zločinného jednání a Tvé zrady našeho Pána Ježíše Krista. Kde bys skončil, kdyby ses dnes octl před Božím soudem? S notorickým odmítáním pravého pokání bys skončil v pekle!

Pastýřský list z 6. 8. 2021, propagující návštěvu pseudopapeže Bergoglia v Prešově, je odstrašujícím příkladem rouhání Duchu svatému. Je to totální vymytí mozků řeckokatolíkům prešovské archieparchie. Na závěr tohoto tzv. pastýřského listu je výzva k účasti na liturgii podmíněné přijetím experimentální vakcinace! Toto je do nebe volající zločin proti pátému přikázání a navíc je to hřích proti Duchu svatému a zločinné zneužití autority církve. Tvou povinností bylo naopak vyzvat věřící, aby pokud je podmínkou účasti na liturgii experimentální vakcinace, v žádném případě na liturgii nechodili a vakcínu nepřijímali.

Lidé jsou vystaveni tlaku v zaměstnání a hrozí jim vyhození z práce, když nepřijmou vakcínu. Jak je pohodlné ubít své svědomí tím, že vakcínu přijmu s požehnáním svých duchovních pastýřů proto, abych se mohl setkat s tzv. Svatým otcem! Pak nebudu mít problém už ani v zaměstnání. Jenže pak přijdou skutečné zdravotní problémy, popřípadě masová úmrtí, a to už bude pozdě. Ještě horší je hrozba věčného zavržení kvůli postupné apostazi, za kterou neseš odpovědnost Ty, arcibiskupe Jane!

Cesta lži a smrti v tzv. pastýřském listu je opentlená sugestivními náboženskými frázemi, za nimiž je duch lži a smrti – duch antikrista. Ta cesta vede přes postupnou vakcinační čipizaci do ohnivého jezera. Falešný prorok se dnes nechává označovat za Petrovu skálu. To je klerikální manipulace. Falešný prorok bude ale uvržen do ohnivého jezera za to, že milióny křesťanů svedl svými herezemi a zneužitím papežského úřadu.

Vážený arcibiskupe Jane, jaké konkrétní pokání v dané situaci máš učinit? Přiznat si před sebou a před Bohem své zločiny, litovat jich a jako zadostiučinění za ně napsat veřejný dopis do Vatikánu přibližně tohoto znění:

„Já, Ján Babjak, jezuita a arcibiskup z Prešova, se obracím na sekretariát Vatikánu s tímto naléhavým oznámením. Náboženská i politická atmosféra na Slovensku je velmi vyhrocená. Národ je kvůli podvodnému testování a experimentální vakcinaci rozdělen. Je vážné nebezpečí, že plánovaná návštěva 14. 9. v Prešově může vyústit ve velký skandál. Důvodem je, že pseudopapež František Bergoglio, navzdory všem špičkovým odborníkům, propaguje experimentální mRNA vakcinaci.

Musím přiznat, že jsem nevykonával svou pastýřskou službu v zájmu spásy nesmrtelných duší tak, jak jsem ji měl vykonávat. Má největší vina je, že zastávám úřad, který má být sloupem pravdy a já sám pravdu nehlásám a nebráním. Místo toho lžu a oklamávám duše Bohem mně svěřené. Proto někteří kněží a mnozí věřící řeckokatolické církve si dodnes neuvědomují, že František Bergoglio pro své hereze a veřejné modlářství není řádným papežem. Jeho zločiny jsou veřejné a známé. Já jako pastýř jsem povinen oznámit do Vatikánu, že věřící i kněžstvo prešovské arcidiecéze se distancují od plánované kontroverzní návštěvy podmíněné vakcinací. Z důvodu svědomí jsem povinen i já osobně návštěvu odmítnout a svůj postoj zveřejnit. Tímto pokládám škodlivou návštěvu Prešova a plánovanou liturgii sv. Jana Zlatoústého na den 14. 9. 2021 za zrušenou. Navíc v tento svátek Povýšení svatého kříže by byl návštěvou arciheretika zneuctěn nejen Kristův kříž, ale byla by degradována i samotná východní liturgie.

Podpis

………………………

Arcibiskup prešovský“

Vážený arcibiskupe Jane, situace, do které Tě Bůh postavil, je pro Tebe rozhodující. Buď se rozhodneš jednoznačně pro Ježíše Krista a pravdu, anebo se rozhodneš pro antikrista a zůstaneš ve lži a sebeklamu. Bůh slíbil kajícníkovi odpuštění, ale neslíbil mu zítřejší den. Tedy buď budeš spasen, anebo budeš věčně zavržen. Bůh Ti dnes dal šanci, a Ty se jasně postav za spásu své duše i za spásu duší, které Ti Bůh svěřil. Pokud odmítneš pravdivé pokání, zahyneš. (Lk 13,3)

V Kristu

  • Eliáš
Jak se Vám líbil článek?
(Visited 107 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *