Otevřený dopis Igorovi Michajloviči Danilovi, čelnímu představiteli, autorovi a mluvčímu projektu Tvořivá společnost | MSH ALLATRA

Napsal
Sdílet článek
Vážený Igore Michajloviči,
v současné době probíhá bombastická reklamní kampaň propagující Tvořivou společnost.  Například: 11. května 2019 se konala událost celoplanetárního měřítka, která se údajně stala začátkem neodvratných globálních změn celého světového společenství. Prý poprvé v historii se obrovské množství lidí z celého světa spojilo v online konferenci „Společnost. Poslední šance” na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Lidé otevřeně a čestně diskutovali o nejnaléhavějších otázkách, které nyní stojí před lidstvem. Tyto otázky byly údajně otevřeně a pravdivě nastoleny tak, jak se věci skutečně mají. Výsledkem této údajně bezprecedentní události byl vznik unikátního celosvětového projektu Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA” – „Tvořivá společnost“. V čem má spočívat jeho jedinečnost? Především v tom, že tento projekt je prý nezbytný pro život celé naší civilizace. Ve skutečnosti to prý má být jediné možné východisko z egoistické, spotřebitelské slepé uličky sebezničení, ve které se nyní lidstvo ocitlo. Tento precedent, a za ním následující řetězec událostí, ve vás prý pomohl ještě více upevnit naději na to, že pro vás osobně a pro celé lidstvo ještě není vše ztraceno.

Prohlásil jste: “Za uplynulý čas, díky společnému úsilí účastníků Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA” z různých zemí světa, které, stejně jako mě, nadchla idea tvořivé společnosti, bylo uděláno velmi mnoho. Po celém světě bylo provedeno obrovské množství sociálních průzkumů, mezinárodních online setkání, konferencí, natočeno mnoho rozhovorů, byly publikovány zajímavé články, a také bylo realizováno mnoho dalších, sociálně významných projektů. Společně jsme udělali opravdu mnoho. Ale zřejmě to ještě nestačí, abychom oslovili všechny.

Během této doby jsme hovořili s obrovským množstvím lidí na celém světě a všichni (opravdu každý, s kým jsme komunikovali) mluvili o tom, že Tvořivá společnost je nutná, že je to pro ně důležité a že by v takovém světě chtěli žít. V průběhu celého tohoto období jsem přemýšlel nad tím, jak urychlit proces šíření informací o Tvořivé společnosti do celého světa. Jak se můžeme všichni spojit a ještě více zefektivnit naše úsilí? Jak předat tuto informaci, tuto možnost všem lidem na Zemi? Vždyť čas nečeká! Už je nás „ani moc, ani málo” – téměř osm miliard a každého se to týká. Vždyť pokud teď nic neuděláme, tak stačí opravdu málo a všechny nás smete lavina katastrof. Co s tím?”

Ve zprávě o uvedené konferenci je dále napsáno:

Odpovědi na tyto otázky jsme s přáteli dostali během rozhovoru s váženým Igorem Michajlovičem Danilovem. Igor Michajlovič jako vždy s obrovskou trpělivostí a laskavostí důkladně vysvětlil záchrannou cestu ven ze současné situace, podstatu a význam vytvoření Tvořivé společnosti, o které se s Vámi, drazí přátelé, chceme podělit!

Nejdůležitější je cíl! Pokud je cíl, všechno má smysl. Ale pokud cíl není, pak je vše ostatní bezsmyslné. V čem spočívá náš cíl? Naším cílem je vyjít z této slepé uličky spotřebitelské společnosti, a ve skutečnosti – z formy skrytého otroctví, zakamuflovaného otrokářského systému, ve kterém my všichni, jako lidstvo, dnes existujeme. A začít žít jako Člověk – ne jako zvíře. Hlavním cílem však je dosažení a vybudování Ideální společnosti duchovně svobodných lidí, společnosti, která by zajistila našim budoucím generacím důstojný život, blahobyt a duchovně mravní rozvoj. Společnost Lásky a Lidskosti, nebo jak ji v různých náboženstvích nazývají – Eden. Společnost budoucnosti, která tě v konání mění již teď a naplňuje tvůj život vyšším smyslem.

Co je k tomu zapotřebí? Etapovost rozvoje. Igor Michajlovič nám sdělil klíčová pochopení toho, že Tvořivá společnost je pouze přechodnou etapou vývoje lidstva z otrokářského a feudálního systému k úplně novému (pro současné lidi) způsobu života společnosti – k Ideální společnosti. Tvořivá společnost je přechodnou etapou, bez níž není možné dojít k vyššímu cíli – Ideální společnosti duchovně svobodných lidí.

Igor Michajlovič uvedl takovou zajímavou asociaci: „Představte si širokou rozbouřenou řeku, která odděluje od velkého břehu ostrůvek potápějící se pod vodu. Na tomto ostrůvku jsou divoká zvířata. A vždyť v podstatě se od nich naše současná společnost nijak neliší. Deklarujeme správné věci, mluvíme o vyšším, o ideálech, ale ve skutečnosti žijeme jako zvířata. Nejsme jednotní. Vytvořili jsme enklávy. Neustále válčíme o území, řešíme vztahy, vytváříme hierarchii, bojujeme o dominanci.

Copak je tohle důstojné pro Člověka? Copak jsou to podmínky pro život Člověka? V současné společnosti je všechno proti člověku. Lidé sami vytvořili tyto „nadstavby”, které je pak zotročily. Zde jsou prioritou zájmy „na papíře”, zájmy „státu”, zájmy „společnosti” zastoupené malými skupinami, a až na samém konci jsou zájmy člověka, který svýma vlastníma rukama proměňuje „jejich pohádky v realitu”, čímž sám sebe vhání do ještě většího otroctví. Je to normální? Vytvořením těchto „abstrakcí” jsme jim předali svá práva. Ale spolu s našimi právy nám sebrali i naši prosperitu. Je načase to všechno vrátit lidem. Neboť tento svět byl stvořen a dán Člověku. A člověk nesmí ztratit status Člověka, teprve tehdy budeme mít šanci vytvořit Ideální společnost.

Vrátíme se k našemu příkladu. Ideální společnost, to je to, co se nachází na druhé straně řeky, na velkém břehu stability a blahobytu, který se nazývá Eden. A abychom opustili topící se ostrov a přešli přes řeku smrti, musíme postavit most od spotřebitelského, zvířecího formátu vzájemných vztahů, kde vládnou lži a pomluvy, k Edenu, kde panuje Pravda a Láska. A tento most musí být vytvořen z tvrdého kamene jednotné vůle lidí a jejich společného konání. Tento most je Tvořivou společností, které stojí na „8 pilířích”. Rozhodl jsem se to upřesnit: „Co je to za pilíře?” Igor Michajlovič řekl, že pilíři tohoto mostu je 8 Osnov Tvořivé společnosti – 8 Osnov Tvořivé společnosti – podstata rozvoje lidstva (allatraunites.com)

Vážený Igore Michajloviči,

v bodu 3 Osnov TS jste napsal: Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.

V bodu 7 Osnov TS jste napal: Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě.

Vezme-li se v úvahu stav současného světa:

1. Zvětšují se propastné rozdíly ve využívání nových technologií: Ve vyspělých státech světa se zrychluje technologický pokrok dosud nevídaným tempem. V zaostalých státech se nové technologie prakticky nevyužívají.

2. Život v ne-demokraciích: 2,5 miliardy lidí žije v nedemokratických státech. Ve státech, kde vládne jen síla a její uplatňování, práva a spravedlnosti se nelze dovolat, základní lidské svobody jsou omezené.

3. Nevzdělanost a velká chudoba: 17 % lidí neumí číst a psát, 15 % dětí nechodí do školy. Miliardy lidí mají velmi špatné vzdělání. Nevzdělanost je hlavní příčina chudoby. Téměř polovina světové populace žije z 60 Kč na den, 1,3 miliardy musí vystačit s 30 Kč na den a méně.

Vezme-li se dále v úvahu vaše tvrzení o tom, že Tvořivá společnost bude nastolena nejpozději  do deseti let. Potom je evidentní konstatování, že by se jednalo o celosvětovou sociální revoluci, tj. zásadní revoluční změnu ve vývoji lidstva, a to je v rozporu s vašim tvrzením, že „Lidstvo nepotřebuje revoluce, lidstvo potřebuje Evoluci.”

 V bodě 8 Osnov TS je napsáno: “Pojem „moc” v Tvořivé společnosti neexistuje.” Uvedené tvrzení je s prominutím hloupost. Jak se budou v rodině vychovávat děti bez toho, aniž by vůči nim byla uplatňována moc? V každé společnosti musí existovat zákony. Tam kde jsou zákony, musí existovat také policie a soudy, t. j. policejní a soudní moc! Zákony musí někdo vytvářet. Musí existovat zákonodárná moc!
Prosím vás, informujte mně o tom, jak bylo uvedené konstatování ve Tvořivé společnosti schváleno?

Celkově je možné zhodnotit projekt Tvořivé společnosti následujícím popisem:

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI obsahuje pouze několik náznaků o tom, jak bude cílový stav politického uspořádání lidstva v Tvořivé společnosti vypadat. Je tam zmínka o tom, že Každý Člověk bude mít garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení. Píše se tam o tom, že každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci. Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. V závěru je napsáno: Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka. Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum). O tom jak se bude Tvořivá společnost realizovat není v Osnovách Tvořivé společnosti ani zmínka.

Dlužno poznamenat, že o realizaci Tvořivé společnosti je uváděno několik poznámek v materiálech probíhající bombastické reklamní kampaně propagující Tvořivou společnost, ale seriózní informace, o budoucím politickém uspořádání lidstva v tvořivé společnosti a informace o realizaci tohoto budoucího politického uspořádání lidstva, nejsou nikde k dispozici. Tyto informace pravděpodobně vůbec neexistují.

Vážený Igore Michajloviči,

20. prosince jsem se díval na mezinárodní konferenci „Tvořivá společnost. Společně můžeme”. Tak zvaná “konference” byla v podstatě velmi důkladnou a podrobnou propagací projektu Tvořivá společnost. Očekával jsem, že se dozvím něco nového a práci na tomto projektu , ale bohužel jsem se nic nového nedozvěděl. Všechno v celém vesmíru se vyvíjí!  Ptám se: Proč se nevyvíjí projekt Tvořivá společnost?

Pane Igore Michajloviči, v tomto dopisu jsem vám položil několik otázek. Očekávám, že si na tyto otázky budu moci brzy přečíst vaši odpověď.

S pozdravem: “Světu mír!!”

  • Miloslav Dědek

PS: Na projektu “Zdokonalení politického uspořádání lidstva” pracuji už mnoho let. Před šesti lety jsem se dopracoval k řešení, které jsem stručně zveřejnil v článku: OTEVŘENÝ DOPIS VŠEM LIDEM NA PLANETĚ https://miloslav7.blogspot.com/…tml  Poslední řešení uvedeného problému, k němuž jsem se dopracoval, jsem stručně popsal v článku: KONTAKT USA A IZRAELE S GALAKTICKOU FEDERACÍ? https://miloslav7.blogspot.com/…tml Prosím, přečtěte si uvedené články. Je v nich pokud možno přesně definováno jak bude vypadat budoucí politické uspořádání lidstva i realizace tohoto budoucího politického uspořádání lidstva.

(Visited 168 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. Žanna z Allatry dělala alotria do kamery,že mrkala,aby ukázala lidem, jsou zač reptiliánské bestie. Jsou si tak jistí.že se drze odhalují ve své ohavnosti.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *