OTEVŘENÝ DOPIS POLITIKŮM V POLITICKÝCH STRANÁCH A HNUTÍCH VE VŠECH STÁTECH SVĚTA

Napsal
Sdílet článek

Vážení politici ve všech státech světa,

současný stav mocenskopolitického uspořádání lidstva je žalostný. 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl uznávat celý svět.

V současnosti se na celosvětové úrovni odehrává se boj s nedohlednými důsledky. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety. V sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování, sociální problémy vyplývající z propastných rozdílů ve stupních vývoje vyspělých a zaostalých států světa a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství. V současné době už vlastní jedno procento nejbohatších lidí planety téměř 90 procent z celkového bohatství světa.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem je důležité si uvědomit, kdo a jak v současnosti ovládá svět.

Nepatrná část lidstva, která patří ke globální finanční elitě, což jsou tzv. “lidé velkých peněz”,  vládne světu pomocí zákonů, které se v jednotlivých státech zdokonalují jejich působením pouze tak, že globální poměry zůstávají v podstatě beze změn.      Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu a vývoje nových zbraní, ze zbrojení, z válek a z ozbrojených střetů. Výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší těmto lidem astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.

Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku vnímá většina lidí  podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

Stávající mocenskopolitické uspořádání lidstva je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Osobní spotřeba produktů, které lidstvo vytvoří, nemá u drtivé většiny lidí velkých peněz meze.
Skuteční vládci lidstva, tj. lidé velkých peněz, ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Především prostřednictvím médií zaměstnávají lidé velkých peněz mysl lidí (čímkoliv) natolik, aby lidé neměli čas uvažovat o tom, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.
Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců lidstva, kterými jsou lidé velkých peněz.
Současný stav lidstva je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, kteří vše plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky. Lidé velkých peněz především ovlivňují lidstvo tak, aby se zachovaly poměry, v nichž bude nadále přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co svět poskytuje. Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se globálně zachovávala stávající vysoká a ostrá mocenskopolitická pyramida, v níž jsou tito lidé v nejvyšší vrstvě.
S nepříliš velkou mírou nadsázky se dá říci, že lidé velkých peněz patří mezi občany, kteří dodržují všechny zákony. Peníze si však vydělávají způsoby, které jsou často odsouzeníhodné. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, zatím se nikde nic v tomto směru nerealizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají. Je jim úplně jedno, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to něco jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý.
Druhá vrstva uvedené ostré globální mocenskopolitické pyramidy už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první, ale velká část z nich vydělává peníze způsoby, za které  se nemusí stydět. Poznamenat je možné to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.
Vrstva politické scény je všeobecně vnímána jako vrstva nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy globální mocenskopolitické pyramidy sleduje.
Poznamenat je nutné to, že je dobré důkladně zvažovat, kdy je správné dbát na dodržování tradic, kdy je to na nic a kdy je to hloupost. Uvedu příklad: Vydáváte vědecký časopis v normální papírové podobě 2x ročně 50 let. Doba se mění, náklady rostou, technika letí dopředu, přejdete na elektronickou podobu časopisu a zachováte 50tiletou tradici půlročního vydávání při možnosti zařazovat nové odborné články Vaší vědy do časopisu denně. Dodržíte tradici za cenu toho, že zpomalíte předávání informací o Vaší vědě v průměru o ¼ roku.
Organizace mocenské struktury správy současného světa je popsaná dost povrchně, ale pro popis potřebného směru její změny je to dostatečné.
K uvedenému je třeba dodat, že nejvyšší vrstva stávající mocenskopolitické pyramidy lidstva už mnoho let působí organizovaně v rámci jednotných pravidel. (95% globalizace) tj. ohromná síla zájmové skupiny spojené vztahy protkanými tradicemi, druhá vrstva (cca 70%,) třetí (cca 40%).
Dál to není nutné odhadovat. Připomenout je možné lidi vědy (cca 90%). Uváděná procenta jsou vyjádřením odhadu míry globalizace příslušné specializace.

Stávající mocenskopolitické uspořádání lidstva je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit.

Mocenskou organizaci spravující lidstvo, ve tvaru vysoké a ostré pyramidy, je třeba pokud možno co nejdříve změnit tak, aby dostala podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž bude nutné změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy mocenskopolitické organizace správy lidstva. V nejvyšší vrstvě této pyramidy by rozhodně měli být politici.
Budoucnost je popsána stručně, ale věcně správně. Připomenout je třeba, že vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva jednoznačně a neodvratně směřuje ke stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva. Smutnou skutečností je, že se tohoto stavu mocenskopolitického uspořádání nemusí lidstvo dočkat, protože před dosažením tohoto stavu přestane existovat. Konec existence lidstva může nastat např. proto, že se neustále zdokonalují jaderné zbraně, přičemž  není vyloučena možnost vzniku světové války s použitím jaderných zbraní.Okolnosti příznivé žádoucí změně mocenskopolitické organizace ovládající svět:
– Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací.                                           – — Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je v současnosti už normální.                                                                                         – —- Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.

– Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.
– V současnosti se umí cca 2 % lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.
– Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se soustavně zdokonaluje.
– Možnost cestovat se usnadňuje.
– Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.
– Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.
– Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé časti světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.
Okolnosti nepříznivé změně mocenskopolitické organizace ovládající svět:
– Schopnosti z globálního hlediska lokálních politiků používat velmi dovedně demagogii pro realizaci jejich zájmů mají mimořádně vysokou úroveň.
– Vyžaduje mnohem větší práci a úsilí něco spojit, složit, sestavit nebo vytvořit, než něco rozbít, zničit nebo rozložit.
– Setrvačnost stereotypů jednání, postupů a postojů.
– Tradice jsou jednoznačně nepříznivou položkou. Jeden příklad už je výše uvedený. Zůstávat u tradičně zaběhnutých schémat důsledně není možné v žádné době, v současnosti je to ve většině případů postoj, který může být označen slovem “zhoubný”.
– Největšími mínusy jsou ty nejvyšší vrstvy uvedené mocenské pyramidy. Tyto mínusy předčí všechny již uvedené, i ty mínusy, které by měly následovat a které už uváděny nebudou, protože jsou v porovnání s těmi posledními zanedbatelné.

Politickomocenské uspořádání lidstva se od počátku jeho vzniku vyvíjelo samovolně, nekoordinovaně, neřízeně.  To se v poslední době postupně začíná měnit v závislosti na rychlosti vývoje vědy a techniky.

Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky pro celé lidstvo.

Cesta k nastolení trvalého míru na celé planetě je jednoduchá. Stačí urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva, protože vývoj lidstva jednoznačně směřuje ke stavu kdy budoucnost lidstva bude centrálně řízena, koordinována a realizována.
Řešení všech současných závažných globálních problémů světa je proto velmi jednoduché. Podstata tohoto řešení rovněž spočívá v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.

K nastolení globální demokratické mocenské organizace, která umožní řešit mírovou cestou všechny stávající i nově vznikající problémy lidstva, je možné využít osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
Globální organizace naší civilizace je nezbytná především z následujících důvodů:- Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Faktem je, že materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje nevídaným tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocenskopolitického uspořádání světa. Uvedený rozpor začíná být nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání světa.

– Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mocenskopolitickém uspořádání světa.. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.” Obrazně řečeno: Podle sdělovacích prostředků řídí lidstvo na politické scéně dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.

– Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od vyspělejších mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě, protože při kontaktu budou zřejmě vyspělejší mimozemšťané předávat protistraně také na zemi dosud neznámé poznatky vědy a techniky a protistrana by tyto poznatky mohla využít k výzkumu a vývoji nových ničivějších zbraní.

Podmínky vyspělejších mimozemšťanů, které bude muset méně rozvinutá civilizace (lidstvo) splnit před navázáním kontaktu s jejich vyspělejší civilizací, budou pravděpodobně následující:1. Nové poznatky ve všech oblastech vědy a techniky, které budou při kontaktu civilizací předávány méně rozvinuté civilizaci (lidstvu), nebudou lidstvem zneužívány k vývoji a výrobě nových ničivějších zbraní.
2. Méně rozvinuté civilizaci (lidstvu) budou předávány nové poznatky vědy a techniky pouze v tom případě, že lidstvo bude žít v celoplanetárním míru.
3. Méně rozvinutá civilizace (lidstvo) musí dosáhnout takového stupně vývoje politického uspořádání, ve kterém bude lidstvo řízeno plánovitě a cílevědomě postupující centrální celoplanetární mocí.

Příklady globálních zákonů:Zákon o zestátnění všech bank a peněžních podniků:
Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále
sloužit všem jako neziskové organizace.

Zákon o jednotné světové měně:
Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích?Zákon o pracovní době:
Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.

Vážení politici ve všech státech světa,

vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem vás vyzývám: Pomozte nastolit trvalý mír na celé planetě tak, že prosadíte do programu vaší politické strany nebo vašeho hnutí záměr nastolit Globální federaci, a to s předpokladem, že tato Globální federace bude realizována ve spolupráci se všemi pokrokovými politickými subjekty ve vašem státě i v zahraničí!
  •  Ing. Miloslav Dědek
(Visited 138 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *