„Papež“ František odjel. Co dál? Pokání, pokání, pokání!

Napsal
Sdílet článek

Matka Boží při všech zjeveních opakovala to jediné: Pokání… Dnes ve svátek Panny Marie Sedmibolestné vyvrcholilo zneužití autority církve k duchovnímu i fyzickému sebezničení nejen církve, ale i slovenského národa. Ukřižovanému Ježíši Kristu byly zasazeny čtyři rány – první v Bratislavě, druhá v Prešově, třetí v Košicích a čtvrtá v Šaštíně.

Ptáte se: Čím? A z čeho konat pokání po čtyřdenní, prestižní návštěvě Slovenska? Přiznat si, že jsme nehledali pravdu, nemilovali ji a zaměnili ji za pohodlnou lež a cestu smrti. Nestačí si ale jen vinu přiznat, je třeba také konat skutky pokání z důsledků, které lež přinesla. Důsledky jsou nejen časné, ale i věčné. Co se týče věčnosti, všichni projdeme branou smrti, pak bude Boží soud a po něm buď peklo, anebo nebe.

Kdo má konat pokání? Pokání ať konají:

1) biskupové a kněží za propagaci mRNA vakcinace a zneužití církevní slavnosti;

2) prodejní politici;

3) ti, kdo uvěřili lži, spojené s experimentální vakcinací anebo ji prosazovali či přijali.

Pokání ať činí biskupové i kněží, kteří vnutili katolíkům experimentální vakcinaci a dodnes zamlčují Božímu lidu, kdo ve skutečnosti je „papež“ František a s jakým cílem přijel na Slovensko. Lidé musí vědět, že František pronáší zbožné fráze, ale stahuje prokletí intronizováním démona Pačamamy, tedy hříchem proti prvnímu Božímu přikázání. Dále tím, že prosazuje legalizaci sňatků sodomitů i adopci dětí pro ně. Rovněž tím, že vehementně prosazuje experimentální mRNA vakcínu. Za tyto zločiny proti Bohu a lidem sám sebe vyloučil z církve, tedy uvrhl na sebe Boží anathemu – prokletí – dle Gal 1,8-9. Dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio všechno, co heretik – apostata – koná, je neplatné. Tedy neplatná byla i slavnostní mše svatá v Šaštíně. Lidé nepřijímali živého Spasitele, ale jen obyčejný oplatek – chléb – a s ním ne požehnání, ale opak. To je duchovní realita. Vina za invazi prokletí dopadla na slovenské biskupy i mnohé kněze.

Pokání musí konat politici za zločiny proti slovenskému lidu, že ho terorizovali nezákonným nátlakem a jednali tak proti konstituci i proti svědomí.

Pokání mají konat všichni, kteří se nechali oklamat a očkovat. Jejich stupeň viny je různý, dá se mnohdy omluvit, ale nikdo z nich bez viny není. Platí Ježíšovo slovo: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Pokání musím konat i já, pokud v něčem zanedbávám plnit vůli Boží.

Co se týče Slovenska, miluji slovenský národ, několik let jsem zde ryl brázdu, zaséval Boží símě a zaléval je modlitbou a slzami. Dnes, 15. 9. 2021, ve svátek Sedmibolestné, jsem při svaté liturgii v přímluvách z hlubin duše před Boží tváří pronášel prosby a přímluvy spojené s bolestným voláním za záchranu a spásu slovenských dětí Matky Sedmibolestné. Pak, odpoledne, jsem bytostně sjednocen s mocí Božího jména stál v duchu se svatým Janem pod křížem. Vnímal jsem Kristův smrtelný zápas za duše Slováků a vírou vcházel do hlubiny tajemství křtu svatého, kterým jsme byli ponořeni do Kristovy smrti (Ř 6,4). Pod křížem jsem podobně jako Jan vnímal blízkost Ježíšovy Matky i její jednotu s ukřižovaným Synem. V této jednotě jsem pak pronášel exorcismus nad biskupy, kněžími, prodejnými politiky i nad oklamaným slovenským lidem, aby byli osvobozeni z vlády temnoty a smrti. Pak z nitra k nebeskému Otci spontánně vytrysklo jediné slovo: „Odpusť!“ a brzy na to: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ a po určité chvíli: „Otče, odpusť nám naše viny…“

V době návštěvy jsem napsal čtyři usvědčující listy. Pokud bych mlčel, dopadla by na mě vina dle Ez 3,17-21.

Na otázku, jaký má Bůh postoj k Pačamamě a k pohanským kultům, bylo odpovězeno už skrze proroky. Bůh skrze proroka Ezechiela varuje v páté, šesté a osmé kapitole, ale i jinde. Toto Boží odsouzení se plně vztahuje na démona Pačamamu, intronizovaného Františkem ve Vatikánu (2019).

Před vakcínou varují skuteční odborníci, kteří jsou umlčováni, ostrakizováni i v nebezpečí života za to, že mluví pravdu. Tyto odborníky mnozí Slováci nechtěli slyšet a raději uvěřili lživým médiím, a to jak světskému, tak církevnímu prodejnému mainstreamu. Obelhávání věřících biskupy začalo už výzvami a spoluprací církevních organizací na podezřelém testování. Organizování farních očkovacích center je zločinnost, na kterou se vztahuje Norimberský kodex.

Odborníci pronášejí prognózu, že v důsledku vakcín dojde během dvou až tří let k vysoké úmrtnosti. Nespravedlivě však budou obviňováni nevakcinovaní, přestože realitou je, že právě těla vakcinovaných se v další etapě stanou laboratořemi na výrobu smrtících virů. Fakta o nežádoucích účincích spojených s vakcínou uvádějí neplodnost, rakovinu, trombózy, poruchy centrálního nervového systému atd. Při modlitbě jsem prosil, aby Bůh mnohé, i když přijali vakcínu, zázračně uchránil, a aby aspoň někteří mladí lidé mohli mít děti. Když jsem si připomenul realitu pekla, při vzpomínce na vidění ve spojitosti s fatimským zjevením, prosil jsem hlavně za odnětí duchovní slepoty a dar spasitelného pokání pro ty, kteří v důsledku mRNA vakcíny zemřou. Nejsmutnější je, že neplatný papež František ví, jaké důsledky přináší vakcína, a přesto účast na jeho neplatné liturgii byla podmíněna tím, že si každý zúčastněný nechá do těla píchnout tuto fatálně nebezpečnou vakcínu. Chladnokrevně si stanovit takovou podmínku k setkání si ještě nikdo na světě nikdy nedovolil!

  • Eliáš
5/5 - (1 vote)
(Visited 124 times, 1 visits today)
Sdílet článek

One comment

  1. „Když jsem si připomenul realitu pekla…“
    Papež František je neplatný?

    Eliáši, Eliáši, to co zde plácáte jsou nesmysly a může jim, resp. Vám, věřit, a Vy počítáte s tím, že i mnoho takových ještě je a bude, jen člověk skutečně duchovně slepý.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *