Prorocké slovo o Amazonii

Napsal
Sdílet článek

Jaká je podstata Synody o Amazonii?
„Cizoložili se svými hnusnými modlami.“ (Ez 23,37)
Toto Boží slovo, řečené skrze proroka Ezechiela, je dnes aktuální pro římskou Synodu o Amazonii. Proroci nazývají pohanské praktiky, které jsou totožné s praktikami pohanů v Amazonii, duchovním smilstvem. Jde o hřích proti 1. přikázání: „Nebudeš míti jiných bohů a nebudeš se jim klanět…“ (Dt 5,9). Místo toho, aby se člověk obracel se svými problémy a těžkostmi na Boha, hledá pomoc v pohanských praktikách věštění, magii a spiritismu a v jejich různých formách. Tím se obrací na démony a dostává se pod jejich vládu. Smíchání s pohanstvím dnes pseudopapež František lživě a manipulačně nazývá „prorockou úlohou církve“. Boží slovo to ale nazývá ohavností!
„…dávali hnusným modlám dokonce za pokrm své syny, které zrodili Mně“ (Ez 23,37).
Pohanství se svými praktikami bylo vždy spojeno i s přinášením lidských obětí. Tragédií je, že tím chce dnes pseudopapež obohacovat církev.

Toto prorocké slovo má ale i duchovní rozměr. Pokud se někdo skrze křest svatý a víru zrodil pro Boha, stal se Božím dítětem. Nyní je církevní hierarchií oklamán a duchovně obětován tomuto neopohanskému démonu, který vede k odpadu od Boha a do pekla. Tu jde ne o fyzické, ale o duchovní zabíjení Božích dětí. Vrcholem je, že je k tomu zneužita nejvyšší církevní autorita – autorita papežská.

Na co ještě chtějí Boží děti čekat? Nechají se vtáhnout apostatou Bergogliem a amazonským exkomunikovaným teamem přímo do pekla? Je třeba rozlišit pravou poslušnost od slepé a falešné.
„Téhož dne, kdy zabíjeli své syny svým hnusným modlám, vcházeli do mé svatyně, a tak ji znesvěcovali. Toho se dopouštěli v mém domě…“ (Ez 23,39)

Pseudopapež s teamem zrádných klerikálů tvořících amazonskou synodu dává svým synkretismem velké pohoršení celé církvi – Božím dětem! Navíc téhož dne přistupují k svaté liturgii, aby tím zamaskovali svou apostazi a duchovní vraždění Božích dětí v Kristově církvi. Synodou dochází k vrcholnému znesvěcení celého Vatikánu i katolické církve. Tito církevní zrádci spolu s šamany vzývají démony a tvoří s nimi duchovní jednotu! Svou zradu předkládají jako „novou cestu církve“. To je do nebe volající zločin a podvod!
„Za vaši mrzkost vás budu stíhat a ponesete hříchy svého hnusného modlářství. I poznáte, že já jsem Panovník Hospodin.“ (Ez 23,46-49)

Toto prorocké slovo se plně vztahuje na otrávené ovoce Synody o Amazonii a ukazuje na její důsledky. Uvědomme si, že jde o hnusné modlářství, ne o nějakou nevinnou záležitost. Věčný život je skrytě nahrazován věčnou smrtí!

„I stalo se slovo Hospodinovo: lidský synu, řekni (vatikánské) zemi: Ty jsi země, která není čistá. Spiknutí jejích falešných proroků (odpadlých církevníků) je uprostřed ní. Jsou jako řvoucí lev, který trhá kořist, požírají duše.“ (Ez 22,23-25)

Tím, že zaměňují cestu spásy za cestu do záhuby, masově ničí svěřené stádo a vedou je na duchovní smrt. Démon smrti skrze ně působí a požírá duše.
„Jejich kněží znásilňují můj zákon.“ (Ez 22,26)

František svou exhortací Amoris laetitia znásilňuje Boží zákon a popírá i existenci objektivně platných morálních norem. Jeho stoupenci tyto hereze okamžitě vtělují do pseudopastorace. Synodou o Amazonii – preferováním pohanství – Bergoglio znásilňuje Boží zákon jako doposud nikdo a nikdy.
„…a znesvěcují moje svaté věci.“ (Ez 22,26)

Duchovní špínu pohanství, kterou je úcta a služba démonům, spojují se svatou liturgií a tak znesvěcují svaté věci!
„Nerozlišují svaté od nesvatého.“ (Ez 22,26)
Synoda o Amazonii má program nerozlišovat už svaté od nesvatého. Míchá křesťanství s pohanstvím, úctu k Bohu s úctou k démonům! Tato apostaze započala už II. Vatikánem, dokumentem Nostra aetate.
„…neseznamují s rozdílem mezi nečistým a čistým.“ (Ez 22,26)

Neseznamují s rozdílem mezi nečistým pohanským satanismem a čistou křesťanskou vírou v Ježíše Krista, která zabezpečuje duším věčnou spásu! Pohanství uctíváním démonů táhne duše do záhuby. Internáboženský dialog, následek II. Vatikána, má své vyvrcholení v současné Synodě o Amazonii. Jednostranným vyvyšováním pohanských filosofií a praktik v tzv. internáboženském dialogu připravili tuto cestu amazonské apostaze. Je zde stejný duch jako za amorálními gender zvrácenostmi. Ovocem je ztráta rozumu, svědomí i věčného života.
„Jsem mezi nimi znesvěcován.“ (Ez 22,26)

Pseudopapež Bergoglio spolu s apostatickými církevními preláty zneužitím nejvyšší autority znesvěcují samotného Boha!

Před několika dny řekl jistý kardinál přibližně toto: Linie, kterou jde František, musí pokračovat. On si zajistil pro tuto cestu své nástupce. Kdyby ale byl nyní zvolen papež, který by chtěl tuto linii opustit, prý ho lid nepřijme. – Co k tomu dodat? Obnova církve bude velmi bolestivá a musí být radikální! Podmínkou je oddělení se od otravných duchovních proudů a návrat k zdravému prameni a k zdravým kořenům církve, tedy k apoštolské tradici. To, že stoupenci Bergoglia i s homosexuální sítí v řadách odpadlých hierarchů, kněží či tzv. lidu tuto nutnou obnovu nepřijmou, s tím se musí počítat. Bůh dal každému svobodnou vůli. Kdo chce jít do pekla s apostaty i proti Boží vůli, může. Jenže pak toho bude po celou věčnost velmi bolestně litovat. A to už bude pozdě. Tam už šance k pokání nebude. Teď ještě je!

  • Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
(Visited 129 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *