Proti registraci České pirátské strany (ČPS) pro porušení Ústavy, Listiny práv a svobod (Listina) a zákona o volbách do Evropského parlamentu

Napsal
Sdílet článek

Soudní řád správní v problematice voleb dává možnost nejen se ozvat proti neregistrování politické strany či hnutí , ale i také proti jejímu registrování. Důvodem může být porušení zákona o volbách a s tím souvisejících dalších předpisů. Jeden ze zakladatelů Moravské a Slezské pirátské strany (MS Piráti), se obrátila na Nejvyšší správní soud žalobou proti registraci České pirátské strany (ČPS) pro porušení Ústavy, Listiny práv a svobod (Listina) a zákona o volbách do Evropského parlamentu.

Výše uvedené právní normy namátkově:
z Ústavy a Listiny

 • Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
 • Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
 • Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.
 • Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
 • Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 • Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
 • Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (Listina) upraveny pouze zákonem.
 • Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
 • Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.
 • Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
 • Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
 • Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

zákon o volbách do Evropského parlamentu

Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, polického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta.

Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu.

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro využití velkoplošných zařízení a sdělení v neprospěch kterékoli kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta. Kandidující politické strany, politická hnutí nebo koalice jsou povinny označit svým názvem nebo zkratkou jimi využité prostředky volební kampaně.

Nyní skutečnost v praxi, co dělá ČPS vůči MS Pirátům

Už od samotné registrace MS Pirátů se vede na sociálních sítích ČPS diskuse, jak zrušit a zničit MS Piráty a Slezskou pirátskou stranu. V této skupině se účastní i 4. nejvyšší Ústavní činitel – Vojtěch Pikal – místopředseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

Místopředseda ČPS Mikuláš Peksa si založil skupinu na sociálních sítích, která napadá zakladatelé MS Pirátů pro jejich názory. Tito zakladatelé mají odpor proti nenávistným antisemitským aktivitám a projevům nenávisti k antikomunistům. Tato napadající skupina je řízená bývalým zaměstnancem komunistického ministerstva vnitra, kde sloužil, když mnoho politických vězňů sedělo v kriminálech. Naopak je v této skupině vyzdvihován člověk, který vystudoval vysokou školu na zabíjení nepřátel komunistického zřízení, nyní vyvíjející svou činnost na území jednoho ze zakladatelů NATO. (Jméno přednostně je uvedeno bezpečnostním složkám příslušného státu.) Tímto napadáním mnohými naplňovány skutkové podstaty několika trestných činů. Tato napadání a trestná činnost nejsou jen na sociálních sítích, ale i dokonce jsou zaplacené v médiích.

V případě trestních oznámení se nic neděje, ale jen občas v diskusích se objeví věci ze spisů u JUDr. Bradáčové, které tam píší účastnici diskusí, u kterých není známo, že by byli účastníky řízení, jak se tedy dověděli. Naopak podávající trestní oznámení vůbec nejsou informováni o průbězích vyšetřování.

Dodnes není známo, jak dopadlo vyšetřování Policie ČR, když byl fyzicky napaden členem ČPS jeden ze zakladatelů MS Pirátů a také člen Konfederace politických vězňů.

Nelze se potom divit, když jiný člen nebo příznivec ČPS pro antikomunistické názory fyzicky atakoval jednoho ze zakladatelů MS Pirátů a člena Konfederace politických vězňů přímo před zapnutou kamerou veřejnoprávní ČTV. Zřejmě věděl, kdo z kolegů z BIS či Policie ČR mu v tom pomůže – pracuje tam.

V žalobě je také připomenuta úzká aktivní spolupráce předsedy ČPS Ivana Bartoše s vedoucím odboru voleb Mgr. Petrem Vokálem a veřejnému písemnému přiznání, že útoky ČPS proti MS Pirátům jsou finančně podporovány ze zahraničí.

K popisovaným skutečnostem mají MS Piráti mnoho konkrétních písemných důkazů, které jsou nachystány na soudní řízení, jak u nás, tak i na evropské úrovni.

Dále je uváděno, že při aktivní spolupráci vedení ČPS s MV a Policií ČR není nijak šetřeno, když kandidáttovi MS Pirátů bylo ukradeno malé nákladní vozidlo (zamčené imobilizérem) pod kamerou Policie ČR.

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou veřejně dostupné na internetu včetně dokumentace

Výše popsaná činnost je v rozporu se zákony, které se týkají i voleb do Evropského parlamentu. Proto žádáme o rozhodnutí: Žalovaná pochybila v respektování příslušných právních norem a Listiny práv a svobod při ověřování všech skutečností při registraci České pirátské strany, proto musí zrušit registraci České pirátské strany a jejích kandidátů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019.

KAREL SVĚTNIČKA

5/5 - (4 votes)

(Visited 353 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

 1. To jednoho potěší, když se kydlají dva hajzlíci.Ten článek mne zahřál u srdéčka 😁💓Hnedka bych jim šla nabrousit mačety 😁😁😁👍

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *