Rothschildova dynastie zkouší provést Kalergiho plán na depopulaci Evropy, část 1.

Napsal
Sdílet článek

Tento článek je výňatek z knihy „Královské krevní lži“ (Royal Blood Líes), kterou napsala Susan Bradford, (www.susanbradford.org/). Je to překlad, přetištěn se souhlasem autorky.

Benátčané byli kdysi ta nejmocnější námořní síla v Evopě a jejich říše se táhla přes celou Evropu, až do Asie. Tím, že se spolčili s žoldnéřskými armádami Kazarů, Mongolů a Turků, pak pálili cestu skrze jedno lidské společenstvím za druhým, přičemž zabíjeli miliony lidí a zabavovali jejich majetek. Založili obchodní stezky, které byly později obnoveny formou modernějších Hedvábných cest, které spojují Evropu, Asii a Střední východ skrze Israel.

 

Když uvážíme jejich dravost, kacířství, neúctu ke zvyklostem, k lidskému životu a k zákonům, spolu se zálibou v temných okultních vědách, benátská říše postupně upadla do chaosu, vnitřních rozepří a okrádání jednoho druhým. Založili nadnárodní špionážní síť skrze evropský a asijský kontinent, která měla za úkol je varovat před ohrožením, což jim umožňovalo vyhrávat ve válečných sporech.

Tito lidé měli pouze jednu touhu, nashromáždit co nejvíc bohatství a moci a pak vládnout všem poraženým jako tyrani, kteří se zodpovídají pouze sami sobě. Za tím účelem zkoušeli všude svrhnout právoplatnou vládu a vládnoucí šlechtu a sami se takto dostat do pozice moci.

K tomu, aby se stali jedinými vládci světa bylo nutno nahradit božské právo vládnout, které bylo založeno na zasvěcení a pokrevním příbuzenství a na jeho místo dát „osvícené“ vládce, kteří popírají Boha a takto nahradit právoplatné a spravedlivé vládce nezákonnými, korupčními živly.

Vatikán, který byl ovládán mocnými rodinami obchodníků, se zpočátku snažil přivlastnit si autoritu pověřování vládců udělováním „božského práva vládnout,“ ale oportunistický patriarcha Rothschildů zjistil o co jde a pokusil se dostat jeho vlastní rodinu a její členy mezi ty, kteří mohou vládnout celému světu. Jeho taktiky zahrnovaly okultní černou magii, nekonečné války a revoluce, zneužívání stížností za účelem převedení peněz druhých sobě, dluhy, ústupky, atentáty a zkoruptování veřejné cnosti pro svůj vlastní zisk. Skrze každou válku, revoluci, nebo šarvátku získával Rothschild víc a více majetku druhých pro sebe.

Fašismus, komunismus, Marxismus, socialismus, revoluce a popouzení jednoho vůči druhému, to všecky byly taktiky Rothschildů, které používali za účelem rozdělení nepřítele (neboli lidstva), zatím co oni sami, jejich rodina a agenti, zůstali sjednoceni ve svých záměrech.

Poté, co Rothschildové úspěšně financovali americkou a francouzskou revoluci, jejich agent, což byl Napoleon Bonaparte svrhoval vlády po celé Evropě, zatímco Rothschildové financovali všechny strany válečného konfliktu, uvrhovali vlády do dluhů a tím pádem pod jejich kontrolu.

Napoleonův dynamit vybuchoval Evropu

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) založil „Dům Rothschildů“ ve Frankfurtu nad Mohanem, což bylo císařské město, náležící Svaté říši římské (žádná spojitost s Vatikánem, pozn.překl.). Rychle získal zaměstnání v Oppenheimerově bance, čímž měl přístup k princům Svaté říše římské, k britské monarchii a také k firmě East India Company. Skrze tyto styky se chamtivý ctižádostivec Rothschild stal bankéřem elit a aristokratů, přičemž jeho záměr byl odebrat jim jejich bohatství a stát se tím nejbohatším v Evropě.

Tím, že financoval Americkou revoluci a jiné revoluce skrze Jižní Ameriku a jiné země, Rothschild oddělil kolonie od jejich vládnoucí šlechty, čímž oslabil a zadlužil obě strany. Jakmile byli zadluženi, Rotschildové zkoušeli v těchto zemích dohlížet na vydávání peněz a to skrze centrální banku, zatím co propagovali „osvícenou vládu rozumu“ ve formě republiky, což je na základě Platonova modelu, ve kterém elity drží veškeré bohatství a moc a lidé pozbydou všecko co měli, včetně svého hlasu ve vládních záležitostech.

Financováním Francouzské revoluce, která měla svůj základ v principech osvícení rozumu, Rotschildové úspěšně zničili konkurenční aristokracii, zabrali jejich majetky a pak všecky jejich cennosti putovaly do Rothschildových paláců.

Každá další válka a revoluce, které byly všecky založeny na uměle vyrobených stížnostech, umožnily Rothschildům reorganizovat společnost podle své vůle a převést více majetku, který náležel druhým, sobě.

Dobře si uvědomovali, že Vatikán měl „morální autoritu“ přímo od Boha, na základě které se pokoušel předat vládcům „božské právo vládnout,“ Rothschildové se zaměřili na Vatikán a na britskou šlechtu, jejíž právoplatné božské právo vládnout nebylo na papežském pověření závislé a která vlastnila firmu East India Company (EIC).

EIC byla založena jako obyčejná obchodní společnost, která měla pomoci londýnským obchodníkům získat více odbytiště v Severoamerických koloniích a jinde ve světě. Benátčané ale pronikli do jejího vedení a přeměnili tuto dobročinnou organizaci na imperialistický nástroj k dobývání druhých pro Británii, nad kterou plánovali vládnout.

Když úspěšně provedli Americkou revoluci, což oddělilo vládnoucího monarchu od jeho kolonií, Rothschildové se zaměřili na kontrolu financí jak Vatikánu, tak Britské královské rodiny. Zároveň zradili prince Svaté říše římské, kteří jim poskytli prostředky a kontakty, na jejichž podkladě mohli rozvinout svoji loupeživou bankovní kariéru.

Skrze frankfurtskou poštu, kterou zřídili Benátčané za účelem sbírání informací, byl Rothschild schopen zachytit komunikaci mezi vedoucími osobnostmi a svými oponenty, což mu pomáhalo vyhrát války a vyřídit konkurenci. Rothschildové pak ještě více rozšířili existující benátskou špionážní síť, takže mohli manipulovat pohyb vojsk skrze Evropu a Asii a jinde, aby docílili požadované výsledky. Jejich dynastie budovala tyto sítě stále dál a postupně vytvořila dnešní informační agentury, které sloužily Rothschildovým finančním zájmům před národní zájmy, což zahrnovalo mezi jinými i Kancelář strategických služeb (Office of Strategic Services, OSS, předchůdce CIA), dále CIA, Mossad, MI-5/6 a Čeka.

Během napoleonských válek byly Benátky použity jako zástava pro vyjednávání, pomocí které Rothschildové ničili šlechtu a monarchie skrze revoluce a převraty a na jejich místa dosazovali své vlastní lidi. Takže Rakousko vyměnilo Lombardii za Benátky a dosadilo své lidi do benátské vlády, zatím co Rothschildově kontrolovali Rakousko skrze finance.

Benátští vládci měli zvláštní výsady, ale byli to nevzdělaní a nedisciplinovaní oportunisté, kteří za své pozice vděčili nepotismu, dědictví a loupežím, Rakousko nedovolilo Benátčanům aby si v nové vládě podrželi jakákoliv zodpovědná místa, což určitě způsobilo mnoho stížností mezi nimi a to mohl Rothschild později využívat. Tímto způsobem dostal Rothschild některé zbývající benátské královské rodiny ven z Benátek.

Spolu s Rothschildy, kteří platili všechny strany napoleonských válek, dokázal francouzský císař Napoleon Bonaparte rozložit rakouskou říši a vytvořit vládu jemu podléhajících vazalů.

Lombardie byla jedním z největších komerčních center v Evropě. V lombardském království vládli němečtí Lombardové, kteří od jejich invaze do Byzancie v r. 568 kontrolovali většinu Itálie. Kdysi předtím vládli Lombardové celé Itálii, s výjimkou Vatikánu a Benátek, ale teď se Rothschildové snažili ovládnout všecko sami.

Tím, že ukradli bohatství a poklady zničené aristokracie a uvrhli celé národy do dluhů skrze války, revoluce a nejrůznější budovatelské projekty, si mohli Rothschildové kupovat aristokratické tituly, čímž získávali status šlechty, po čemž tak nesmírně toužili.

Během války ve Waterloo, která skončila napoleonské války v Evropě, Rothschildově vyřídili britskou burzu, což jim umožnilo koupit si reprodukční práva britské královské rodiny. K jejímu zděšení pak neustále znásilňovaná královna Viktorie rodila nezákonné Rothschildovy bastardy, což byli následníci trůnu, kteří pokračovali v ničení Velké Británie a skrze sňatky se spojovali s královskými rodinami po celé Evropě.

V té době byli Rothschildové na cestě stát se skutečnou aristokracií, ale pouze podle jména, což byl titul, koupený s ukradeným bohatstvím. Tím, že zůstali naprosto vulgární, neslušní, zvrhlí a nedůstojní, ovlivnili chování ostatní šlechty, takže namísto aby sloužili jako vznešení ochránci lidské společnosti, byli dravými hady, kteří mysleli pouze na sebe.

V r. 1817 jim Rakousko jako první přidělilo erb. Tuto čest prokázali Solomonovi Rothschildovi za odměnu, že financoval železnici císaře Ferdinanda, což byla první rakouská železnice, a jiné projekty. Návrh, kteří Rothschildové předložili, dělil celý erb na čtyři části, které obsahovaly orla (ten představoval císařské a královské Rakušany), leoparda (který představoval anglickou královskou rodinu), lva (představujícího výhru s pomocí hessenských žoldnéřů při Americké revoluci) a pěst, která svírala pět šípů (symbol spojení pěti bratrů Rothschildů, kteří se snažili rozdělit si mezi sebe Evropu).

Rok na to udělili Angličané erb Nathanovi Rothschildovi a jeho potomkům. O čtyři roky později získali Rothschildové skrze rakouský císařský dekret titul „baronů.“

V Londýně vyškolený Karel Marx (na obrázku) vytvořil inteligenční základnu pro revoluce, které Rothschildové způsobovali a pro jejich zabírání majetků.

Francouzské (benátské) osvícení rozumu se rozšířilo po celé Evropě, což posílilo feminismus, společenskou spravedlnost a Marxistické podhoubí, což mělo za úkol oslabit rodinu a rozpoutat revoluce, za účelem rozkladu lidské společnosti pro konečný útok Rothschildovy tyranie. Došlo ke vzniku salonů, což byl italský vynález 16. století, které propagovaly revolucionářské zásady, které později prošpikovaly celou Evropu.

Kdekoliv se vyskytl Rothschild, ten salon získal na proslulosti a popularitě. Představovány jako intelektuální společenská setkání pro elitní kruhy, (salony) propagovaly principy osvícení rozumu, čímž často přitahovaly lidi s dobrými úmysly, kteří byli inspirováni nadnesenými principy a ideály, hlásajícími spravedlnost, rovnoprávnost a reprezentativní vládu, což byla líbivá hesla, použita k tomu, aby v lidech podporovala vyšší záměry. Ale za tím vším se skrývala zlověstná Rothschildova touha po moci.

S velkorysou finanční podporou Rothschilda a jeho spolčenců, se revoluce, inspirované osvícením rozumu v r. 1848 šířily Evropou. Zatímco hlásaly demokratické a liberální zásady, všecky byly zaměřeny na odstranění starých monarchistických struktur, které ochraňovaly právoplatné, křesťanské vládce a vytváření nezávislých národních států, kde vládli Rothschildové. Přes 50 zemí bylo tímto ovlivněno a desetitisíce lidí kvůli tomu přišly o životy.

Znechucena nízkými Rothschildy, anglická královna Viktorie tajně ukrývala právoplatného následníka trůnu skrze tajný sňatek. Rothschild zkoušel tohoto právoplatného dědice zavraždit, ale nepodařilo se mu to.

Ruský car Alexander II. byl kmotr královny Viktorie, která byla pokřtěna Alexandrina Viktoria. Alexander sdílel snahu královny Viktorie o zachování křesťanské monarchie skrze „Třetí Řím,“ což mělo podnítit znovuobnovení křesťanství. (Viktorie byla z benátské rodiny, pozn.překl.).

Antikrist byl dávnověký benátských cíl, pomocí kterého zkoušeli nahradit spirituální moc Ježíše Krista v Evropě světskou mocí tyrana, který by získával moc z okultních věd.

Antikristova aktivita

Ruský spisovatel, který přijal doktrínu Třetího Říma, byl Vladimír Solovjev. Byl to člen Společnosti k propagování kultury mezi Židy v Rusku a zkoušel překlenout rozdíly mezi židovskou vírou a křesťanstvím. Tvrdil, že přirozený vztah mezi Židy a Křesťany je soulad a přátelství, což se Rothschildové pokoušeli nahradit nepřátelstvím a nedůvěrou.

V jeho apokalyptickém díle „Příběh Antikrista,“ který měl podtitul „Báje o podvodníkovi“ varoval Solovjev před silami zla, které zkoušely porazit křesťanské Rusko. Charakterizoval tyto síly jako „Pan-Mongolismus – spojení všech rasových celků Východní Asie, s cílem vést konečnou válku proti cizím vetřelcům, to je proti Evropanům.“ Mongolové byli žoldnéři Benátčanů, kteří získávali moc temnými okultními způsoby, včetně satanských rituálů, aby mohli hodit „nový mongolský chomout“ přes krk Evropě.

Solovjev psal o znameních satanského podvodníka v knize „Otevřená cesta ke světovému míru a blahobytu.“ Říkal, že Antikrist bude zdánlivě dobře smýšlející osoba, která bude slibovat lidem volnost, ale uvrhne je do otroctví; bude hlásat všeobecná práva, ale zavede tyranii; bude propagovat světovou vládu k odstranění válek a nastolení míru a bude kázat nedostatek namísto nadbytku.

Ďáblové, Solovjev uvažoval, jsou radikálové, reformátoři a revolucionáři, kteří slibují osvícení, mír a prosperitu a zatím nastolí ničení, bídu a trvalé temno. Podle něho měl Antikrist předložit „manifest,“ který „bude pobízet vlády k tomu, aby vstoupily do Spojených Států Evropských, pod svrchovanou vládu Římského císaře.“

Od pádu Říma zkoušeli Benátčané oživit bývalou Římskou říši, které by vládli. Coby budoucí celosvětoví tyrani, Rothschildové se pokoušeli tento plán naplnit. Poté, co dvě světové války, štědře podporované penězi Rothschildů, jejich spolčenců na Wall Street a různých vlád zpustošily Evropu a zabily desítky milionů lidí, tato dynastie začala propagovat „Evropskou uhelnou a železářskou společnost,“ která se stala základem Evropské unie, což měl být další krok k nastolení Říma.

Rothschildové byli onou stínovou pákou za skupinami jako jsou Round Table (Kulatý stůl), Pilgrims Society (Poutnická společnost), Committee of 300 (Výbor 300) a Club of Rome (Římský klub), které verbovaly hlavy států a vlád, úředníky z OSN, politiky a různé vládní úředníky, diplomaty, vědce, ekonomy a přední obchodní osobnosti, aby s jejich pomocí mohli uskutečnit jejich plán.

  • Autor: Susan Bradford; Překlad: Jane K.
5/5 - (9 votes)
(Visited 5 186 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *