Rothschildova dynastie zkouší provést Kalergiho plán na depopulaci Evropy, část 2.

Napsal
Sdílet článek

V r. 1972 vydal Club of Rome knihu „Limitace růstu“ (Limits to Growth), která doporučovala odstranění „nadbytečné populace“ a odstranění průmyslu, což by Rothschildům umožnilo ustanovit dávkování všeho (na příděl, pozn.překl.). To by vedlo k tomu, že by lidé měli jen základní nutnosti, zatím co Rothschildové a jejich nejbližší by žili životem aristokracie, v nekonečném nadbytku, na úkor všech ostatních.

Depopulační plán Rothschildů potvrdil mezi jinými, kteří do něho byli zasvěceni, i H.G. Wells

Mezi zakládajícími členy spolku Club of Rome byl David Rockefeller, dědic bohatství, které patřilo firmě Standard Oil, což byl jak protivník, tak přítel Jacoba Rothschilda. (Pozn. překl.: také Václav Havel byl jedním se zakládajících členů).

Rothschildové se rozhodli, že na to, aby mohli vládnout světu, potřebují udržovat světovou populaci v rozmezí zvládnutého počtu. Po dvou světových válkách to byl Richard von Coudenhove-Kalergi, který nastínil program pro evropskou genocidu, který je znám pod jménem Kalergiho plán. „Budoucí Evropan bude rasově smíšený člověk,“ Kalergi napsal. „Současné rasy a společenské třídy zmizí následkem odstranění národů, času a předsudků. Evropská negroidní rasa budoucnosti bude zjevem podobná dřívějším Egypťanům a nahradí rozdílnosti národů rozdílností jednotlivců.“

Tím Rothschildové úspěšně použili agendu Benátčanů a jejich žoldnéřských kazarských, mongolských a tureckých armád pro dobytí světa.

Sám rasový smíšenec rakouského otce a japonské matky, Kalergi byl nadšený obhájce evropského společenství – to je, odstranění národnostních celků, což by umožnilo vybudovat nadnárodní strukturu přes celou Evropu a tím vytvořit evropský společný trh spolu s evropskou armádou, evropskou ekonomií a evropskou politickou strukturou, kterou by vedli Rothschildem manažovaní byrokrati, kteří nemají věrnost vůči žádnému národu. Bohatství a výsady mají být všem lidem odebrány a převedeny Rothschildovi a jeho zájmům.

V rámci tohoto plánu, elity chtějí převzít veškerou moc a bohatství světa pro sebe a zbavit lid jeho moci, majetku a práv, což je v souladu s Great Reset (Velké znovunastavení), které Rothschildové a jejich agent Klaus Schwab, zakladatel organizace World Economic Forum (Světové ekonomické forum) dnes propaguje.

Rothschildové, coby podporovatelé Kalergiho plánu chtěji islamizovat Evropu tím, že dovolí Muslimům, kteří byli zradikalizováni skrze cizí vměšování se firmy East India Company, aby překročili Turecko a vtáhli do Evropy, kde jim byl slibován volný, ničím neomezený pohyb po celém kontinentě, skrze šenghenskou smlouvu, což jim umožní napojit se na sociální pomocné programy, které byly vyhrazeny pro Evropany a posléze zaútočit na Židy a Křesťany.

Zatím co Rothschildové tajně vyzbrojili radiální Islám a postavili ho proti Západu, současně zmobilizovali Zionisty proti Islámu, za účelem ochrany židovsko-křesťanské civilizace, čímž popudili jednotlivé rasy a jednotlivá náboženství jedno proti druhému, což je součást jejich rozděl-a-panuj strategie na zničení Západu a jeho populace.

Kalergiho plán byl ve skutečnosti vymyšlen rakouským baronem Louisem Nathanielem de Rothschildem, který představil Kalergiho Maxovi Warburgovi a tento Kalergiho snahu na sjednocení Evropy financoval. Další podpůrce Kalergiho byl „Wild Bill“ (Divoký Bill) Donovan, zakladatel „Office of Strategic Services“ (OSS), což byl předchůdce CIA, který rovněž pomohl nastolit Rothschildova pokrevního příbuzného Mao Ce Tunga a jeho komunistickou revoluci. To nasměrovalo Čínu ke komunismu, takže mohla být tajně řízena Rothschildy, aby mohla vést Nový světový řád poté, až zničí americkou výjimečnost a poníží Spojené Státy na úroveň zbankrotovaného státu.

Ruská revoluce byla podnícena proti ruské vládě a opět ji financovali jak Rothschildové, tak i Jacob Schiff, což byl (americký) bankéř, který byl ve spojení s Rothschildy od 1800. let, kdy obě rodiny žily ve stejné budově v židovském ghetu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Schiff později založil Kuhn, Loeb & Company, což bylo prodloužené Rothschildovy bankovní říše a najal Paula Warburga, aby založil (americkou) Federalní reservu banku, která vytvářela finanční a měnové zákony Spojených Států, vše pod kontrolou Rothschildů.

V následujících desetiletí byla (americká) federální vláda okradena o biliony dolarů Rothschildy a jejich agenty, kteří dravě plenili veřejný majetek.

Rothschildové si představovali, že celosvětový tyranický celek povedou jejich korporace, placené daňovými poplatníky, zatím co jejich dynastie bude shromažďovat veškerý majetek a bude mít svrchovanou kontrolní moc nade vším.

Slavný socialistický autor H.G. Wells popsal tuto budoucnost v knihách „Nový světový řád“ (The New World Order) a „Otevřené spiknutí“ (The Open Conspiracy).

Tato nová a dokonalá revoluce, kterou zamýšlíme, může být popsána velmi málo slovy. Je to čistý celosvětový socialismus, vědecky plánován a řízen … Množství lidí bude toto nové světové zřízení nenávidět a budou proti němu protestovat. Když zkoušíme zhodnotit jeho příslib, musíme mít na paměti utrpení zhruba jedné generace nespokojenců. Výraz „internacionalismus“ byl v současné době zpopularizován z důvodů zakryti spojitosti mezi finančními, politickými a ekonomickými světovými silami a jejich snahy o nastolení jedné, celosvětové vlády.“

Rothschildův Koronavirus

Nazývat koronavirus „Wuhanskou chřipkou“ nebo „čínským virem“ je urážka Číňanů. Přesněji řečeno, je to Rothschildův virus, kdy tato dynastie uplatnila vliv na komunistické Číňany, aby vytvořili krytí pro světovou ekonomickou bublinu, potrestali svět za to, že odporuje jejich celosvětové vládě s pomocí ještě většího množství útlaku a aby popudili Západ proti Číně, což je součást další, až příliš dobře předvídatelné rozděl-a-panuj strategie.

Všecko bylo přesně podle plánu v Rothschildově Novém světovém zřízení až do té doby, kdy se vyskytly důkazy o nelegitimnosti královny Alžběty II., které vzápětí odhalily nelegitimnost všech Rothschildových loutkových vlád po celém světě. A tehdy hrozilo, že plán, který byl celá století zpracováván, mohl být odhalen, což by vyústilo v masivní zatýkání a soudní stíhání všech zúčastněných.

Rothschildova agenda byla odhalena během Clintonovy vlády. Z toho důvodu, president Bill Clinton, sám příbuzný Rothschildů, nezareagoval tak, jak měl, i když se spojil se členem Kongresu jménem Tom DeLay, aby pomohl zajistit Číně členství ve World Trade Organization (Organizace pro světový obchod). Oba byli odhodláni propagovat zájmy amerických korporací v komunistické Číně na úkor prospěchu Spojených Států a jejich lidí.

Tajná válka proti lidem, popsaná v knize „Tiché zbraně pro neslyšné války“ (Silent Weapons for Quiet Wars), která byla započata spolu s korunovací královny Alžběty II., byla odhalena a proto se začala pohybovat dopředu značnou rychlostí, aby bylo možno nastolit změny ještě předtím, než by došlo k jejich zrušení. Druhá vláda Bushe a potom Obamova administrativa se zuřivě draly skrze tento plán, který do základů změnil Spojené Státy, zatím co Hillary Clinton měla vládnout nad jejich totálním zničení v úloze presidenta.

A pak zasáhl Bůh, když proti všem předpokladům dostal presidentství Donald Trump, čímž dostalo lidstvo druhou šanci. A hned byli Rothschildové, kteří se předváděli všem jako druhé zrození Krista, v opozici. Neměli v úmyslu v tichosti odstoupit.

Veřejné záznamy dokazují, že Spojené Státy vydaly patent na koronavirus (spolu s případným očkováním) Pirbrightovu Institutu, což je britská výzkumná organizace, placena Wellcome trustem, nadací Bill a Melinda Gates, Evropskou komisí, World Health Organizací a Defense Advanced Research Projects Agenturou (DARPA), což je agentura (amerického) Oddělení obrany pro nové vojenské technologie

Čínská laboratoř ve Wuhanu, která dostala peníze od (americké) federální vlády, podle příkazu Dr. Anthony Fauciho, provedla výzkum netopýrů v době, kdy došlo k vypuknutí koronaviru. To dodalo Gatesovi a ostatním krytí, spolu s možností věrohodného popírání. Ale ten patent byl udělen (dávno) předtím.

Ty stejné finanční zájmy, které založily (Pirbright) Institut také vytvářely a financovaly celosvětovou vládní a mediální reakci. Poté, co měli koronavirus a jeho vakcínu patentované, ta stejná skrytá síť si vyprosila miliardy dolarů na vakcíny, na výzkum a na další léčbu koronaviru.

Tito podporovatelé měli společný zájem v uplatňování vojenské technologie v očkování jednak za účelem zisku a aby upevnili kontrolu Koruny nad Rothschildovou neoprávněně nabytou říší.

Lady Lynn Forester de Rothschild (na obrázku) signalizuje cnost spolu s Vatikánem na přesvědčení lidí, aby svěřili její rodině kontrolu a vlastnictví celého světa. Doporučuje „Vše zahrnující kapitalismus“ (Inclusive Capitalism) na to, aby její dynastie mohla po kouskách rozdávat bohatství, které nakradla za to, že ukončí Rothschildy placené vzpoury Antify a BLM a že svolí, aby každý dostával základní minimální příjem.

Předchůdce Wellcome Trustu byl „Burroughs, Wellcome & Company, kteří v průběhu Druhé burské války (v Africe) poskytli pokusné očkování Britům a toto zabilo přes 60 000 lidí. Pirbrightův Institut byl pojmenován po Henry de Worms, což byl 1. baron Pirbright, neboli Rothschild, jehož bratranci byli zaměstnáni u N.M. Rothschild & Co. Pirbrightův pradědeček byl Mayer Amschel Rothschild, patriarcha, který Rothschildovu dynastii založil.

Pirbright byl zaměstnán u „East India Company,“ což je Rothschildova imperialistická firma, která financovala Britskou říši v období obchodu s otroky a s opiem a podporovala tajnou organizaci Skull & Bones na Yale universitě, odkud vzešli presidenti a jiné státní osobnosti. Dále pomáhala programu „deep state“ (tajná garnitura) a vyškolila Mao Ce Tunga jak vést čínskou komunistickou revoluci, která vyprodukovala mezi 40 a 80 miliony mrtvých.

V r. 1880, Henry Solomon Wellcome, v Americe narozený britský podnikatel, založil Burroughs Wellcome & Company, což byla farmaceutická firma, která postupem času vytvořila Glaxo Smith Kline, jenž v současné době spolupracuje s čínskou „Clover Biopharmaceutical“ na očkování, která má zastavit rozšiřování koronaviru.

Když by lidé odmítli se podřídit, Rothschildy ovládaná Koruna má způsoby, jak zotročit lidstvo skrze nanotechnologii, která dokáže kontrolovat člověka skrze jeho buněčnou podstatu a tím vyřadit jeho svobodnou vůli a ovlivnit jeho rozhodování a činy skrze radiové frekvence. Toto je vyzkoušeno na krysách, které je tímto způsobem možno vést skrze bludiště, kdy jsou řízeny energií, vysílanou na počítačové čipy, které mají v tlapkách.

Skrze 5G technologii může být lidstvo zrobotizováno pomocí technologicky vylepšených očkování, v souladu s šílenou transhumanistickou agendou, která na věky oddělí člověka a jeho duši od Stvořitele. Namísto hledání boží vůle budou pak lidé vedeni Rothschildem.

A pak, namísto tvořivého, svobodného myšlení budou lidé automatizovaní drónové, kteří budou sloužit tak zvaným elitám až do doby, kdy přestanou být užiteční, což bude čas, kdy bude jejich život ukončen. Můžeme se pak divit, když Bill Gates, což je veřejný representant medického plánu britské královny, volně a radostně diskutuje v mediích jeho plány na snížení populace, sterilizaci a vakcíny?

Jak byl svět víc a více zničen, Rothschildové začali propagovat Great Reset, který byl uveden v činnost Světovým ekonomickým forem (Schwab), což zahrnuje odstranění průmyslu po celém světě a zabránění lidem aby byli nezávislí a řídili auta. Geneticky změněná potrava, která má být vyráběna v laboratořích, bude odměřována, zatím co lidé sami budou uvězněni v techno-gulagu, budou pracovat z domu a budou mít omezenou možnost cestovat, nebo se rozmnožovat. Budou neustále sledováni, monitorováni a všecko bude na příděl. Budou závislí na minimální mzdě, bez možnosti samostatné práce nebo podnikání, protože to všecko bude nahrazeno Rothschildy ovládanými monopoly.

Namísto boty, neustále šlapající po obličeji lidstva budou použity povinné roušky, který blokují volnou diskuzi. Ale jaksi budou lidé „štastni“ i jako otroci, slibují Rothschildové a jejich agenti.

Klaus Schwab je toho názoru, že je povolán vést náš vlastní život a rozhodovat o osudu lidstva, jelikož byl povýšen do šlechtického stavu nelegitimní královnou Alžbětou II., protože pracoval v Rothschildy vytvořeném OSN a posléze se sám postavil do vedoucí pozice Světového ekonomického fora.

Zakladatele Světového ekonomického fora a Kissingerova chráněnce Klause Schwaba v jeho záměrech podporuje Lynn Forester de Rothschild, která založila Inclusive Capital. Rothschildová se spojila s Rothschildy-kontrolovaným Vatikánem za účelem propagování těchto myšlenek pomocí nekonečné signalizace cnosti. Namísto aby Rothschildové vrátili to, o co celé generace okrádali svět, rozhodli se dát každému zaručený příjem, který může rovněž být odebrán, když by někdo získal záporné body společenského kreditu, což bude vyhodnocováno Rothschildovými algorithmy umělé inteligence (AI).

Poté, co zničili malé podnikatele, Rothschildové chtějí těmto lidem nabídnout zaměstnání v jejich mega-korporacích, podporovaných daňovými poplatníky.

Namísto propagování zdraví, Rothschildové podporují nemoci, jen aby zvýšili výdělky jejich farmaceutických firem.

Zatím co množství bezdomovců narůstá v ulicích země, která kdysi byla bohatá (v Americe), Rothschildové přivážejí uprchlíky a chudé emigranty skrze národní hranice, spolu s nevinnými dětmi, které filmují jak jsou nadužívány a házeny (zpátky) přes zeď, což je chování, podporované organizacemi, které jsou ve spojení s Rothschildy, jako je Mezinárodní záchranný výbor (International Rescue Committee), jehož poradní skupina obsahuje individua jako je Tim Geithner, finanční sekretář pro vládu Baracka Obamy, nebo Laurence Fink, ředitele BlackRock, který dohlíží na vyplácení Rothschildových velkých korporací federální vládou z peněz daňových poplatníků a také Winston Lord, který pomohl vytvořit Rothschildovy podklady pro jednání s Čínou, podle kterých byly Spojené Státy vydány na milost komunistické Číně.

Podle internetové stránky Rothschildové, členové výboru pro Inclusive Capitalism chtějí „proveditelné závazky v souladu s Mezinárodním obchodním výborem Světového ekonomického fora pro udržitelné vytváření hodnot – lidé, planeta, podmínky vlády, prosperita – což všecko pomáhá plánu OSN na udržitelné vývojové cíle.

Tato skupina propaguje „udržitelný růst“ jako odpověď na „pláč země,“ nebo „pláč chudiny“ poté, co Rothschildova dynastie vykradla za biliony majetku, zamořila planetu, zničila ekonomie, vlády a lidskou společnost po celém světě.

  • Autor: Susan Bradford; Překlad: Jane K.

 

5/5 - (4 votes)
(Visited 556 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *