Rothschildova dynastie zkouší provést Kalergiho plán na depopulaci Evropy, část 3.

Napsal
Sdílet článek

Socialistický autor H.G. Wells (na obrázku) popisoval dystopickou budoucnost lidstva na základě plánů, navržených Rothschildy, kteří jeho práci objednávali. Předpověděl Great Reset a Inclusive Capitalism ještě předtím, než Lynn Forester de Rothschild nebo Klaus Schwab byli narozeni.

Otevřené spiknutí

Rothschildův plán na depopulaci byl vypracováván celá desetiletí a snad i století. Britský spisovatel H.G. Wells popsal Rothschildův-Kalergi plán již v r. 1928 v knize „Otevřené spiknutí – Plány na světovou revoluci“ (The Open Conspiracy – Plans for World Revolution). Jeho knihy byly objednávány Rothschildy. Zaznamenávaly krok za krokem plán, který Rothschildové a jejich agenti postupně vykonávali, na cestě k ovládnutí světa.

Velká část tohoto plánu se již stala (jak píše Wells):

Otevřené spiknutí se objeví jako první, mám za to, že jako vědomé shromáždění inteligentních a v některých případech bohatých mužů, jako hnutí, které bude mít výrazné sociální a politické cíle.

Jedna celosvětová vláda a jednotný finanční systém pod trvalými, nevolenými, dědičnými oligarchy, kteří se sami zvolí z jejich středu, vytvoří obdobu feudálního systému, tak, jak byl ve středověku.

V tomto celosvětovém systému bude populace snižována omezením počtu dětí na rodinu, nemocemi, válkami, hladomorem, až bude dosažena jedna miliarda lidí, kteří budou použitelní pro vládnoucí vrstvy na účely, které budou přísně a přesně označeny a toto množství zůstane jako celková populace světa. Střední vrstva nebude existovat, pouze vládci a sluhové.

Všechny zákony budou stejné a právní systém světových soudů bude používat stejný, jednotný zákoník, který bude podporován Celosvětovou vládní policií a Celosvětovou vládní sjednocenou armádou, která tyto zákony prosadí ve všech původních zemích, kde nebudou nadále existovat národní hranice.

Tento systém bude základem sociálního státu; ti, kteří budou poslušní a poddajní vůči Celosvětové vládě budou odměněni pomocí prostředků k přežití; ti, kteří se budou bouřit, budou jednoduše vyhladověni k smrti, nebo budou prohlášení za vyhnance a stanou se terčem pro každého, kdo by je chtěl zabít.

Vlastnictví zbraní jakéhokoliv druhu bude zakázáno.

Pouze jedno náboženství bude povoleno a to bude formou Celosvětové církve, která existuje již od r. 1920.

Satanismus, Luciferianismus a čarodějnictví budou uznávány jako právoplatné zaměření, ale nebudou mít soukromé, nebo církevní školy.

Všechny křesťanské kostely již byly již podchyceny a křesťanství se v Celosvětové společnosti stane záležitost minulosti.

K vytvoření stavu, kde nejsou žádné osobní svobody, nebo náznak přežívající volnosti, nebude existovat něco jako republikanismus, svrchovanost, nebo právo, které by patřily lidem.

Národní hrdost a rasové příslušenství budou potlačeny a v přechodném období bude pouhá zmínka o rasovém původu důvodem pro těžké tresty.

Každá osoba bude náležitě poučena o tom, že je tvorem Celosvětové vlády, s identifikačním číslem přímo na těle, které bude snadno přístupné, což bude identifikační číslo záznamů tohoto člověka, které budou neustále k dispozici kterémukoliv úřadu Celosvětové vlády.

Ti, kteří nepatří k elitám, budou zdegradováni na úroveň a chování zvířat, bez vlastní vůle a snadno ovladatelní a kontrolovatelní. Ekonomický systém bude založen na rozhodování a etice vládnoucích oligarchů a tento dovolí pouze tolik potravy a služeb, kolik je potřeba k udržení pracovních táborů otroků ve funkci.

Všechno bohatství bude shromážděno v rukou elitních členů. Každý jednotlivec bude řádně spraven o tom, že je naprosto závislý na státu pro své přežití.

Průmysl bude naprosto zničen.

Pouze elity budou mít právo na jakékoliv přírodní zdroje. Zemědělství bude pouze v rukou elit a produkce potravin bude přísně kontrolována.

Jak všecky tyto zásady začnou být uplatňovány, velké části populace, které žijí ve městech budou násilím vystěhovány do odlehlých částí a ti co se odmítnou podřídit, budou popraveni.

Eutanasie (usmrcení) pro těžce nemocné a staré bude povinná.

Žádné město nesmí být větší než předem určeno, přesně jak to popisuje Kalergi. Potřební pracovníci budou přesunuti do jiných měst, kdyby došlo k přelidnění těch, ve kterých žijí.

Další, nepotřební pracovníci budou vybíráni namátkově a posíláni do méně zalidněných měst, aby naplnili počet povolených obyvatel.

Aspoň čtyři miliardy zbytečných jedlíků budou eliminovány do r. 2050 s pomocí válek, organizovaných epidemií, rychle postupujících smrtelných nemocí a hladomoru.

Energie, potrava a voda pro ty, kteří nepatří k elitám, budou udržovány na úrovni pouze pro přežití, počínaje bílou populací Západní Evropy a Severní Ameriky, což postupně zahrne i ostatní rasové skupiny. Populace Kanady, Západní Evropy a Spojených Států bude zničena rychleji než na jiných kontinentech, což bude trvat až do té doby, než bude světová populace snížena na ovladatelné množství jedné miliardy. Z toho 500 milionů budou Číňané a Japonci, kteří jsou vybráni proto, že to jsou lidé, kteří byli přísně kontrolováni celá staletí a jsou zvyklí poslouchat autoritu bez jakýchkoliv otázek.

Čas od času nastanou uměle vytvořené nedostatky potravy, vody a lékařské péče, aby si davy uvědomily, že jejich přežití závisí na dobrozdání elit. Po zničení obydlí, aut, ocelářského a těžkého průmyslu bude povolena pouze omezená možnost obydlí a průmyslu jakéhokoliv druhu a i tato bude pod přímým vedením elit.

Spojené Státy budou zaplaveny lidmi cizí kultury, kteří po čase převezmou bílou Ameriku. Budou to lidé, kteří nemají ponětí co znamená Ústava Spojených Států a kteří následkem toho neudělají nic, aby ji hájili a v jejichž myslích je pojem svobody a spravedlnosti tak slabý, že nemá žádný význam.

Ti, kteří se proviní proti zákonu, budou okamžitě popraveni.

Hotovost, ani mince nebudou existovat v rukou těch, kteří nepatří k elitám. Všecky finanční transakce budou prováděny debit kartou, která bude mít na sobě identifikační číslo majitele.

Každá osoba, která by se jakýmkoliv způsobem provinila proti příkazům a zákonům elit bude mít kartu zastavenou na různou časovou délku, podle druhu a závažnosti jeho přestupků. Taková osoba pak zjistí, že když jde něco nakoupit, že karta je na seznamu a že nemůže zaplatit za služby žádného druhu. Pokusy s použitím dřívějších mincí, čímž jsou míněny stříbrné mince dřívějších a v té době již zrušených národů, budou považovány za vrcholný zločin a budou trestatelné smrtí.

Všechny takové mince budou muset být odevzdány do určité doby, spolu s pistolemi, puškami, výbušninami a automobily. Pouze elity a vysoce postavení Celosvětoví funkcionáři budou mít dovolenu soukromou dopravu, zbraně, mince a automobily.

Jestliže je provinění vážné, karta bude zabavena při prvním použití. Taková osoba nebude schopna nadále kupovat potraviny, vodu, obydlí, ani používat zdravotnické služby a bude oficiálně považována za vyhnance.

Tímto způsobem budou vytvořeny velké skupiny psanců a ty budou žít v oblastech, kde budou ještě schopni přežít a stanou se lovnou zvěří, kterou je možno zastřelit na potkání.

Kdokoliv by pomáhal těmto vyhnancům jakýmkoliv způsobem, bude rovněž zastřelen. Vyhnanci, kteří se po určitém čase nevydají policii nebo armádě, budou mít některé členy jejich bývalé rodiny vybrány k tomu, aby byli uvězněni namísto nich.

Opoziční skupiny a jejich části, jako na příklad Arabové a Židé a příslušníci afrických kmenů budou mít jejich rozdílné názory zvýrazněny a bude jim dovoleno, aby mezi sebou vedli válku až do naprostého vyvraždění jednoho druhým. Stejné taktiky budou použity ve Střední a Jižní Americe. K těmto válkám za účelem vyhlazení dojde ještě předtím, než jedna Celosvětová vláda převezme svět a budou vyprovokovány na každém kontinentě, kde existují velké skupiny lidí s rasovými a náboženskými rozdíly.

Rasové a náboženské rozdíly budou zvýrazněny a záměrně zhoršeny, přičemž násilné střety jako způsob řešení těchto rozdílů bude podporován a pěstován.

Všechny informační služby a tištěné zprávy budou pod kontrolou Celosvětové vlády. Běžné metody mytí mozků budou vydávány za zábavu a to způsobem, jakým to bylo praktikováno a vylepšeno na umělecký projev ve Spojených Státech.

* * * * *

Toto je plán, jak si ho představují Rothschildové, pokud ho veřejnost přijme. O století později jsou světu předloženy krypto-měny, vakcinační pasy, společenský kredit, technologie na sledování, smrtelné pandemie, „udržitelná, chytrá“ města, nucené očkování, vázané na společenský život, uměle vytvořené a korporačně podněcované rasové války a společenské nepokoje, deindustrializace společnosti, snaha odstranit automobily, nucená závislost na státu, zničení dodávkových řetězců a soukromých sedláků, zabíjení starých a slabých a vykrádání velkých korporaci rychle se blížícího korporačního fašistického státu. Rothschildem podporované neziskovky zaplavují bílé země uprchlíky a zároveň podporují nenávist vůči bílým a křesťanům, dochází k vymazání americké historie, zvyků a tradic, jsou běžné mediální zprávy, které se nezakládají na faktech, ale jsou prosáklé zaujatostí, propagandou a nepravdivými informacemi, dochází k veřejnému popírání Boha a vzniká bezectná lidská společnost, kde lidský život nemá žádnou cenu a morálka je mizivá.

Elity, které jsou spolčené s Rothschildy chtějí všecko „vybudovat zpátky lepší.“ To může být docíleno obnovením bezúhonnosti našich vlád, dodáním hodnot do společnosti a Boha do našich srdcí. Vybudovat zpátky lepší vyžaduje založení vlád a institucí odděleně od Rothschildů, vytvoření skutečných Republik, které zodpovídají lidu a jejichž mezinárodní vztahy jsou založeny na dobré vůli, přátelství, lidských právech a zákonech a ne na zneužívání, krádeži, válkách a zradě. S obnovou bezúhonnosti by pak university, nemocnice, media a společenské instituce mohly znovu sloužit zájmům veřejnosti, namísto aby sledovaly pouze vlastní zisky, na úkor všeho ostatního.

Globální finanční systém, naprosto nezávislý na korupčních a nezákonných elitách, by měl stát na správných ekonomických principech, podložen skutečnými hodnotami. Zákonodárství, lidská práva a ústavní ochrana mohou nahradit onu venkovní botu na hlavě, předpovězenou Orwellovým hrůzostrašným dystopickým románem „1984.“ Lidská práva nebyla lidem dána Rothschildy, ale byla jim volně dána Bohem, jehož svět je plný přebytků a ne nedostatků. Rothschildové, dokonalí dodavatelé bídy, chaosu a zlomyslnosti by měli být převedeni do odpadkového koše historie, kde by sloužili jako varovný příběh pro případ, kdyby se historie chtěla opakovat.

KONEC

  • Autor: Susan Bradford; Překlad: Jane K.

 

5/5 - (3 votes)
(Visited 411 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *