Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem

Napsal
Sdílet článek

1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl uznávat celý svět. 

V současnosti se na celosvětové úrovni odehrává se boj s nedohlednými důsledky. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety. V sázce je přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování, sociální záležitosti vyplývající především z propastných rozdílů ve stupních vývoje vyspělých a zaostalých států světa a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.

Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství, toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného na světě v roce 2018.
Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je důležité si uvědomit, kdo a jak v současnosti ovládá svět.
Nepatrná část lidstva, která patří ke globální finanční elitě, což jsou tzv. “lidé velkých peněz”,  vládne světu pomocí zákonů, které se v jednotlivých státech zdokonalují jejich vlivem pouze tak, že globální poměry zůstávají bez podstatných změn.
Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz z financování výzkumu, vývoje a výroby nových zbraní. Výzkum, vývoj a výroba zbraní, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší těmto lidem astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.
Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku vnímá většina lidí  podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

Stávající mocenskopolitické uspořádání světa je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u  většiny lidí velkých peněz meze. O tom, jak tito lidé organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, je zbytečné se rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace.

Skuteční vládci světa, tj. lidé velkých peněz, ovlivňují média tak, aby si lidé neuvědomovali, v jak nespravedlivém a nesvobodném světě žijí. Především prostřednictvím médií zaměstnávají lidé velkých peněz mysl lidí (čímkoliv) natolik, aby lidé neměli čas uvažovat o podstatě toho, kdo a jak ovládá svět ke svému prospěchu.
Jinak řečeno: Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek apod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé velkých peněz.

V současnosti je veškeré základní dění ve světě plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, kteří to vše plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky. Lidé velkých peněz především ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry, v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno, co svět poskytuje. Lidé velkých peněz v prvé řadě dbají na to, aby se globálně zachovávala stávající úzká a vysoká mocenskopolitická pyramida, v níž jsou tito lidé v nejvyšší vrstvě.
S nepříliš velkou mírou nadsázky se dá říci, že lidé velkých peněz patří mezi občany, kteří dodržují všechny zákony. Peníze si však vydělávají způsoby, které jsou většinou odsouzeníhodné. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nevím nic o tom, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají. Je jim úplně jedno, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to něco jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý.
Poznamenávám, že je něco shnilého v organizaci našeho světa, když soukromé banky mohou v libovolné míře uvádět do oběhu ničím nekryté peníze.
Druhá vrstva uvedené úzké a vysoké globální mocenskopolitické pyramidy už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Poznamenat je možné to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.
Vrstva politické scény je všeobecně vnímána jako vrstva nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy globální mocenskopolitické pyramidy sleduje.
Poznamenat je nutné to, že je dobré důkladně zvažovat, kdy je správné dbát na dodržování tradic, kdy je to na nic a kdy je to hloupost. Uvedu příklad: Vydáváte vědecký časopis v normální papírové podobě 2x ročně 50 let. Doba se mění, náklady rostou, technika letí dopředu, přejdete na elektronickou podobu časopisu a zachováte 50tiletou tradici půlročního vydávání při možnosti zařazovat nové odborné články z vaší vědy do časopisu denně. Dodržíte tradici za cenu toho, že zpomalíte předávání informací o vaší vědě v průměru o ¼ roku.
Organizace mocenské struktury správy současného světa je popsaná stručně, ale pro popis potřebného směru její změny je to dostatečné.
K uvedenému je třeba dodat, že nejvyšší vrstva mocenskopolitické pyramidy světa už mnoho let působí organizovaně v rámci jednotných pravidel (95% globalizace), tj. velká síla zájmové skupiny spojené vztahy protkanými tradicemi, druhá vrstva (cca 70%,) třetí (cca 40%).
Dál to není třeba odhadovat. Připomenout je možné lidi vědy (cca 90%). Uváděná procenta jsou vyjádřením odhadu míry globalizace příslušné specializace.

Z výše uvedeného vyplývá, že stávající mocenskopolitické uspořádání světa je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit.
Mocenskopolitickou organizaci spravující svět, ve tvaru úzké a vysoké pyramidy, je třeba pokud možno co nejdříve změnit tak, aby dostala podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž je nutné změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy mocenskopolitické pyramidy správy světa. V nejvyšší vrstvě ploché globální mocenskopolitické pyramidy rozhodně musí být demokraticky volení politici.

Okolnosti příznivé žádoucí změně mocenskopolitické organizace ovládající svět:
1. Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací.

2. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je v současnosti už normální.
3. Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.
4. Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.
5. V současnosti se umí cca 2 % lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.
6. Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se soustavně zdokonaluje.
7. Možnost cestovat se usnadňuje.
8. Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.
9. Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.
10. Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé časti světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.
Okolnosti nepříznivé změně mocenskopolitické organizace ovládající svět:
1. Schopnosti z globálního hlediska lokálních politiků používat velmi dovedně demagogii pro realizaci jejich zájmů mají mimořádně vysokou úroveň.
2. Vyžaduje mnohem větší práci a úsilí něco spojit, složit, sestavit nebo vytvořit, než něco rozbít, zničit nebo rozložit.
3. Setrvačnost stereotypů jednání, postupů a postojů.
4. Tradice jsou jednoznačně nepříznivou položkou. Zůstávat u tradičně zaběhnutých schémat důsledně není možné v žádné době, v současnosti je to ve většině případů postoj, který může být označen slovem “zhoubný”.
5. Největšími mínusy jsou ty nejvyšší vrstvy uvedené mocenské pyramidy. Tyto mínusy předčí všechny již uvedené, i ty mínusy, které by měly následovat a které uvádět je bezpředmětné, protože jsou v porovnání s těmi zařazenými v tomto bodě zanedbatelné.

Mocenskopolitické uspořádání lidstva se od počátku jeho vzniku vyvíjelo samovolně, nekoordinovaně, neřízeně.  To se v poslední době postupně začíná měnit v závislosti na zrychlujícím se vývoji vědy a techniky. Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky pro celé lidstvo.
Cesta k nastolení trvalého míru na celé planetě je jednoduchá. Stačí urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva, protože vývoj lidstva směřuje ke stavu kdy budoucnost lidstva bude centrálně koordinována a realizována.
Rovněž řešení všech dalších současných závažných globálních problémů světa je jednoduché. Podstata tohoto řešení také spočívá v tom, že se urychlí vývoj mocenskopolitického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.

K nastolení globální demokratické mocenskopolitické organizace správy světa, která umožní řešit mírovou cestou všechny stávající i nově vznikající problémy lidstva, je možné využít osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany a hnutí ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto pokrokové politické strany a hnutí ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.
Globální organizace naší civilizace je nezbytná především z následujících důvodů:

Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Faktem je, že materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje stále se zrychlujícím tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocenskopolitického uspořádání světa. Uvedený rozpor začíná být nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocenskopolitického uspořádání světa.

Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mocenskopolitickém uspořádání světa.. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.” Obrazně řečeno: Podle sdělovacích prostředků řídí lidstvo na politické scéně dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.

Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele, tj. instituci nebo občana, které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od vyspělejších mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě.

Podmínky vyspělejších mimozemšťanů, které bude muset lidstvo splnit před navázáním kontaktu s jejich vyspělejší civilizací, budou pravděpodobně následující:

1. Nové poznatky ve všech oblastech vědy a techniky, které budou při kontaktu civilizací předávány lidstvu, nebudou lidstvem zneužívány k vývoji a výrobě nových ničivějších zbraní.
2. Lidstvu budou předávány nové poznatky vědy a techniky pouze v tom případě, že lidstvo bude žít v celoplanetárním míru.
3. Lidstvo musí dosáhnout takového stupně vývoje politického uspořádání, ve kterém bude řízeno plánovitě a cílevědomě postupující centrální celoplanetární mocí.

PŘÍKLADY GLOBÁLNÍCH  ZÁKONŮ

ZÁKON O ZÁKAZU BANKOVNÍHO, OBCHODNÍHO A NĚKTERÝCH DALŠÍCH TAJEMSTVÍ
Živnou půdou pro organizátory korupce a podvodů je utajování toků peněz ve všech oblastech národního i mezinárodního hospodářství. Míra podvodů a korupce je přímo úměrná míře utajení toho, kdo, kdy, od koho a kolik peněz a za co dává nebo bere. Skutečná cena, tj. hodnota veškerého zboží apod., které si obchodníci a další lidé pomocí peněz směňují, je určována v tržním hospodářství tržními mechanismy s tím větší chybou, čím více se tolerují podvody a korupce ve všech oblastech života společnosti.
PODSTATA ZNĚNÍ ZÁKONA: Veškeré informace o tom, kdo, kdy, od koho, kolik peněz a
za co dostává nebo dává, tj. jaké jsou finanční toky peněz ve všech finančních, obchodních i výrobních organizacích státních i soukromých, budou zveřejňovány na příslušných internetových stránkách, které budou mít povinnost všechny uvedené organizace soustavně aktualizovat, přičemž zveřejňování všech peněžních transakcí (toků peněz-penězovodů) bude povinné pro každou z uvedených organizací, jejíž roční obrat překročí zákonem stanovený minimální limit. Porušování tohoto zákona bude přísně trestáno.

ZÁKON O ZESTÁTNĚNÍ VŠECH BANK A PENĚŽNÍCH PODNIKŮ
Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále
sloužit všem jako neziskové organizace.

ZÁKON O NAHRAZENÍ VŠECH JEDINEČNÝCH MĚN JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ JEDNOTNOU SVĚTOVOU MĚNOU
Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích? Představte si, jak výhodné bude platit na celém světě stejnými penězi a jak na celém světě v důsledku globálního centrálního plánovitého řízení stoupne nezaměstnanost a bude nutné současně vypracovat projednat a schválit např. následující zákon:
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ
Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.

Pozn.: Příklady uvedených a vytyčených globálních zákonů jsou vybrány s ohledem na to, že už v naší současnosti i někteří hodně bohatí rozumní lidé přestávají spatřovat smysl života v hromadění majetku a užívání hmotných statků a ojedinělí ekonomové už přestávají respektovat kult růstu ukazatele HDP (hrubého domácího produktu), který by měl být docílen pokud možno v co největší míře, aby se příslušné ekonomiky jednotlivých států konsolidovaly směrem do neustále rostoucího blahobytu, který je zatím většinově považován za úspěch v životě jednotlivců i celých lidských společenství.

S pozdravem: “Světu mír!”

 

 • Ing. Miloslav Dědek

 

PS: Dopis jsem zatím poslal jen politickým stranám a hnutím v ČR. Odpověď KSČM je uvedena v článku: –  http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html  Do světa jsem zatím nic neposílal. Moje znalost cizích jazyků je nedostatečná. Hledám spolupracovníka (spolupracovnici), který mi pomůže s psaním, překladem a posíláním dopisů. Konkrétně u tohoto otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše tento dopis tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak abychom ho mohli oba podepsat. Můj mejl: m.dedek123@seznam.cz

(Visited 260 times, 1 visits today)
Sdílet článek

10 comments

 1. To je ale vynikající plán jak nastolit globální fašismus, celosvětovou totalitu mnohem hrůznější než byl jakýkoli komunismus nebo dokonce i německý nacismus.

  Skvělý návod, jak zlikvidovat jakoukoli možnost třebas i jen minimálně svobodného života pro spodních 90% good good good

  Kdyby tohle někdo zavedl, – a že se o to neomarxistická multikulti svoloč globálních elit snaží seč může – tak bude drtivá většina lidí totálně v 3,14či

  Včetně autora těchto neofašistických ultratotalitních vizí

  good good good

  1. Pane Mike, váš komentář to jsou plky, plky, plky, plky, které nemají nic společného s realitou.

   1. Neřekl bych. Mike jen předvedl schopnost domyslet hypotetické důsledky o něco (o hodně) dál než vy…

     1. Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé ……..SVĚT PATŘÍ SE VŠÍM VŠUDY VŠEM LIDEM ROVNÝM DÍLEM – https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/12/svet-patri-se-vsim-vsudy-vsem-lidem.html

 2. Pan Dedek už zbytočne kopíruje Lenina. Lenin to napísal, odskúšal to v realite, a reálne to stroskotalo.
  A zahynulo pri tom hodne, hodne ľudí.

 3. Šialené je, že Dedkove ideje už zavádza EU. Je však reálna nádej, že EU skape skôr, ako to zrealizuje. Určite však skape ihneď po tom ako z toho zrealizuje aspoň polovicu.
  Problém je, že pri skapínaní EU skape aj hodne drobných ľudí. Tých, ktorí sa previnili iba tým, že toto ZLO podporovali vo voľbách.

 4. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní…
  —-
  Ta skleróza! Kde já jsem to už slyšel…?

  1. Text písně Svět patří nám

   Pravda je s námi to si počkáte
   nikdy se nebudem´ kazimírů bát
   pravda je s námi však se dočkáte
   že se nakonec my budem´ nejlíp smát

   Svět patří nám
   pro všechny dosti místa
   jen za to vzít a plivnout do dlaní
   svět patří nám
   a kdo je optimista
   bez řečí půjde s námi
   bez ptaní

   Svůj život utrácí kdo se bojí snad
   jít s námi za práci
   za mír bojovat

   Jaroslav Ježek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *