Vědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře  

Napsal
Sdílet článek

20.‒21. října 2021 proběhla v Petrohradu vědecká konference, jejíž první
část měla název „Zdravotní a politické zvláštnosti vakcinační prevence
covidu-19 v Rusku“. Konference se zúčastnili vědci a zdravotníci
nezávislí na světovém fašismu.

Citace z usnesení vědecko-zdravotnické konference:
Konsolidovaný, ale legitimní ODPOR vůči nemorálnímu a
transhumanistickému pošlapávání práv a svobod obyvatel Země malou
skupinou globalistů, která cynicky využívá jí vyvinutý mechanismus
biologického a informačního terorismu, SE MUSÍ opírat o pevný vědecký
základ, přesnou argumentaci a názory autoritativních profesionálů.
Jedině to nám umožní vyvrátit vymyšlená obvinění, vznesená na naši
adresu médii masové dezinformace, a v dostupné formě podat osvětu
obyvatelstvu států, které byly podrobeny hybridní intervenci, a
mobilizovat a zkorigovat sílu veřejného mínění správným směrem.
Účastníci konference dospěli k závěrům: 11. března 2020 předseda Světové
zdravotnické organizace (WHO) Tedros Ghebreyesus jménem WHO vyhlásil
pandemii, přestože k tomu neměl kompetenci. Zavedení termínu „pandemie“
nebylo z právního pohledu stanoveno předpisem (reglementováno) a
nepředpokládá přijetí dalších zvláštních opatření. Epidemické prahy
nebyly překročeny, a epidemie nebyla deklarována. Opatření proti
zvýšenému výskytu infekčního onemocnění a úmrtím, které způsobilo, byla
a jsou:
1) vědecky nepodložená;
2) převážně chybná, neodpovídající mezinárodní a domácí legislativě
jednotlivých zemí;
3) porušováním práv a svobod občanů a ohrožování jejich životů a zdraví.
Fakticky všechno, co se děje pod záminkou existence pandemie a epidemie
covid-19 je podvod a šarlatánství v celoplanetárním měřítku. Tyto
aktivity podle našeho názoru vyžadují podrobné prošetření mezinárodním
trestním soudem ve prospěch budoucích generací.
Masové PCR testování k detekci nakažených SARS-Cov-2 se ukázalo jako
nedůvěryhodné a je nevhodným způsobem identifikace infekčních pacientů s
covid-19, protože toto onemocnění je způsobeno virem RNA s krátkým
řetězcem a naproti tomu metoda PCR testování byla vyvinuta pro viry RNA
s dlouhým řetězcem.
Stále rostoucí každodenní PCR testování, neopodstatněně vysoké peněžní
příspěvky nemocnicím za identifikaci a léčbu pacientů s covid-19 spolu s
manipulacemi se statistikami vytvořily falešný obraz o počtu nemocných a
vedou k nesprávným lékařským a administrativním rozhodnutím a též mají
za následek činy korupční povahy.
Nekontrolované užívání glukokortikosteroidů již v ambulancích a následně
v nemocnicích vede k neodůvodněnému potlačení imunity, což umožňuje
infekci proniknout do organismu a vyvolat pneumonii, otravu organismu a
smrt. To je nyní příčinou smrti tisíců lidí.

PROHLAŠUJEME, ŽE:
Testování a „vakcinace“ dětí proti koronaviru jsou účastníky konference
(i většinou naší společnosti) hodnoceny jako útok na to nejposvátnější,
co máme – jako útok na život a zdraví dětí.
Ani jedna vakcína proti covidu-19 neprošla požadovanými fázemi
klinických testování k prokázání účinnosti a bezpečnosti jejího
používání, a proto nelze hovořit o „preventivní vakcinaci populace“,
neboť jde o zločinnost, lež a podvod.
Růst nadměrných úmrtí mezi dospělou populací v roce 2021 je
bezprostředně spojen s agresivní a masovou „vakcinací proti covidu-19“.
Jsme přesvědčeni, že skupina osob provádí koordinované destruktivní
globální aktivity spojené s porušováním základních konstitučních a
mezinárodních práv občanů. Neomezené množství osob je nuceno účastnit se
vědecky nepodloženého experimentování s jejich životy a s jejich
zdravím. To vše bez plnohodnotného, dobrovolného informovaného souhlasu,
a navíc v rozporu s všeobecnými zdravotnickými principy včetně
epidemiologických, imunopreventivních a také bez sledování výsledků
těchto experimentálních výzkumů. Přitom se široce praktikují různorodé
zdravotnické zásahy bez stanovení zpětné vazby k zabezpečení života a
zdraví účastníků pokusů. Není prováděno hodnocení komplikací a
kontraindikací, nejsou vytvářeny skupiny zvláštní zdravotnické péče k
sledování účastníků pokusů.
Covid-19 není zvlášť nebezpečnou infekcí a tento termín byl úmyslně
zaveden v rozporu se zákonem do Usnesení vlády Ruské Federace z 31. 1.
2020 č. 66 „O vnesení změn do seznamu nemocí, které představují
nebezpečí pro okolí“, kdy v Rusku byli jen 2 „bezpříznakoví“ nositelé
této nemoci. Cílem bylo zavést další omezení našich práv a připravit
obyvatelstvo na infodemii.
Vyjadřujeme své pobouření nad množstvím (třinácti!) metodických
doporučení Ministerstva zdravotnictví RF k léčbě pacientů s covid-19,
vypracovaných bez široké a adekvátní analýzy výsledků předchozích
doporučení i bez jakýchkoliv směrnic k jejich preventivnímu zaměření.
Veškerá imunoprevence je směřována k neodůvodněným nadějím na vyrobení
zázračné vakcíny, která narušuje všechny principy epidemiologie, podle
nichž je preventivní vakcinace v průběhu rozvinuté epidemiologické
exploze kontraindikační, protože vyvolá ADE syndrom. Fakt, že šlo o
chybný přístup ministerstva zdravotnictví a „Rospotrebnadzoru“ (úřad na
ochranu zdraví spotřebitelů) potvrzuje ztrojnásobení počtu nemocí a
zdvojnásobení úmrtnosti ve druhé polovině roku 2021.
Jsme přesvědčeni a prohlašujeme, že právě přirozená imunita, a ne
získaná vakcinací, je nejlepší a nejspolehlivější ochranou před akutními
respiračními virovými infekcemi, včetně těch způsobených koronaviry.
Tvrzení opaku je nejhloupější antivědecká hereze nepodepřená žádnými
důkazovými výzkumy.
Strašení obyvatelstva pomocí videohororů a manipulace se statistikami na
státních televizních kanálech má zjevně nezdravý a kriminální podtext.
Má za cíl za každou cenu nahnat lidi do „vakcinačních“ center.
Rozkazovačné vládní výzvy jsou provázeny vyděračstvím v podobě krácení
dávek, sociálních podpor i odnětím dalších práv. Obyvatelé jsou otevřeně
podpláceni všemožnými „loteriemi“, rozdáváním dárků, a dokonce peněžními
prémiemi zaměstnavatelům za každého vakcinovaného zaměstnance.
Úmyslná záměna pojmů, vědeckých přístupů, nahrazení vládních a vědeckých
rad neprofesionálními štáby, záměrné vytváření chaosu a konfliktních
situací, nucení k používání roušek, rukavic, QR kódů, covid pasů a
chytrých telefonů jsou součástí mezinárodní zločinnosti. To vše vyžaduje
co nejdůkladnější vyšetřování a následné trestní stíhání všech osob,
které přestoupily zákon.

KATEGORICKY SE STAVÍME PROTI:
1) používání pojmů „epidemie“ a „pandemie“ úředníky a pracovníky médií,
zaměňování pojmů a manipulace s pojmy jako „asymptomatický pacient“,
„hrozba onemocnění“, „hrozba dalšího šíření infekce“, „opacity
charakteru mléčného skla“, „virus“, „PCR test“, „očkování“ – každý z
nich byl do roku 2020 používán jinak než nyní, anebo neměl vůbec žádný
zvláštní význam;
2) vydávání normativních právních aktů omezujících naše práva z důvodu
„hrozby nemoci“, nahrazujících platné vědecké a právní přístupy;
3) používání masového a neopodstatněného testování lidí neprověřenými
testovacími systémy pro diagnostiku covid-19;
4) pokračování v masové smrtonosné „vakcinaci“ proti covid-19;
5) zařazení „preventivního očkování proti covidu-19“ do Národního plánu
preventivního očkování;
6) předčasné certifikaci „vakcín proti covidu-19“ na základě údajně
úspěšně dokončených klinických studií;
7) segregace lidí podle „vakcinačního“ statusu a zavedení QR kódů (covid
pasů),
8) neodůvodněnému převodu žáků a studentů na distanční vzdělávání;
9) nezákonným „lockdownům“ a „karanténám“, jakož i proti stanovení pokut
za nedodržení nezákonných a vědecky nepodložených opatření.

VYŽADUJEME:
1) návrat k vědeckým přístupům v oblasti epidemiologie, virologie a
imunoprofylaxe;
2) návrat k uplatňování ústavních a mezinárodních práv občanů, která
jsou omezena v důsledku hypotetického, a nikoli skutečného ohrožení
zdraví, tedy při absenci epidemie, což je trestné;
3) provádět diagnostiku covid-19 ne na základě výsledků PCR testů, ale
na základě klinického obrazu pacientů;
4) vzhledem ke značnému počtu postvakcinačních úmrtí a závažných
postvakcinačních komplikací zastavit smrtící experiment, dokud nebudou
všechny takové případy plně vyšetřeny a nebudou zjištěny příčiny jejich
vzniku. Vytvořit databázi evidence a statistických záznamů
postvakcinačních komplikací a úmrtí v důsledku očkování jakýmikoli
imunobiologickými přípravky a svěřit její správu občanské organizaci
nezávislé na vládě a farmaceutických společnostech (pozn. ne však
Sorosovým neziskovkám);
5) zastavit ve Státní Dumě RF projednávání návrhu zákona o zavedení
„preventivního očkování proti covid-19“ do Národního kalendáře
preventivních očkování (do čl. 9 federálního zákona „O imunoprofylaxi
infekčních nemocí“ z 17. 9. 1998 N. 157-FZ) dokud nebude ukončena široká
diskuze o této otázce za účasti nezávislých vědců a lékařů.
6) neudělovat předčasně certifikát žádným experimentálním lékům (tzv.
vakcínám proti covidu-19) až do zveřejnění výsledků klinických studií,
jejich podrobného ověření a následné komplexní veřejné diskuse;
7) převést funkce epidemiologické služby „Rospotrebnadzoru“ na
Ministerstvo zdravotnictví RF.
8) odvolat vládu Ruské federace pro její neschopnost odstranit paniku a
odborně organizovat práci systému zdravotní péče. To již vedlo k
nadměrné úmrtnosti na „necovidová“ onemocnění, a to už stovek tisíc
našich spoluobčanů;
9) zahájit trestní stíhání osob vinných za šíření poplašných zpráv a
vytváření paniky záměnou pojmů, užitím desinformací a záměrně chybnými
rozhodnutími, která způsobila nadměrný vzrůst další úmrtnosti
obyvatelstva.

Účastníci konference rozhodli:
1) Obrátit se na Radu bezpečnosti RF, Federální službu bezpečnosti RF,
Vyšetřovací výbor, Generální prokuraturu RF, Ministerstvo zahraničních
věcí RF s požadavkem zahájit mezinárodní vyšetřování celosvětové
covidové aféry na úrovni Rady bezpečnosti OSN mezinárodní, identifikovat
její organizátory a podporovatele, přitáhnout vinné osoby k trestní
odpovědnosti za zločiny proti lidskosti.
2) Obrátit se na prezidenta a vládu RF s požadavkem na zrušení všech
nezákonných normativně právních aktů „Rospotrebnadzoru“ RF i guvernérů,
které omezují osobní nezcizitelná a další ústavní práva ruských občanů
(povinná vakcinace, QR kódy, testování, karanténa atd.)
3) Zveřejnit k veřejné diskuzi a zaslat toto usnesení všem orgánům všech
složek státní správy Ruské federace.

Účastníci konference
doktor lékařských věd, Prof. Pavel Andrejevič Vorobjev
doktor lékařských věd, Prof. Alexandr Alexejevič Reďko
doktor lékařských věd, Prof. Vladislav Anatolijevič Šafalinov
doktor lékařských věd, Prof. Igor Alexejevič Gundarov
doktor lékařských věd, Prof. Denis Viktorovič Ivanov
doktorka lékařských věd, Prof. Galina Borisovna Kirilličeva
doktor lékařských věd, Prof., člen Ruské akademie věd, Jurij
Vladimirovič Lobzin
doktor ekonomických věd, Prof. Valentin Jurijevič Katasonov
doktorka biologických věd, kandidátka pedagogických věd, Irina
Vladimirovna Ermaková
kandidátka lékařských věd, Irina Viktorovna Žužgová
kandidát lékařských věd, Doc. Sergej Anatolievič Anufriev
kandidát právních věd, Anna Viktorovna Schwabauer
odborník Ruské akademie věd, Alexandr Vladimirovič Saverskij
právnička Natalia Ivanovna Nováková
lékařka-terapeutka Sofia Alexandrovna Naumenko
politolog, kandidát na prezidenta Bulharska, Plamen Paskov
podnikatelka Dina Sergejevna Gibson
podnikatel Dmitrij Vjačeslavovič Kazakov
vedoucí Komise pro ochranu dětí před destruktivními vlivy při
Roskomnadzoru RF Andrej Borisovič Cyganov
vedoucí občanské organizace „Svaz pravoslavných věřících“ Anatolij
Arturovič Arťuch
ombudsmanka pro ochranu rodiny v Petrohradě a dané oblasti Olga
Nikolajevna Baranec
ochránce práv, koordinátor hnutí „Stopvakcinacismu“ Denis Alexejevič
Šuľga

(Visited 243 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *