Výzva k pokání pro polské biskupy a kněze

Napsal
Sdílet článek

Vážení polští biskupové a kněží!

V Polsku byl natočen dokumentární film o sexuálním zneužívání uvnitř církve. Vyšla najevo i vina Jana Pavla II. na utajování těchto zločinů. Současná invaze homosexualismu a zneužívání uvnitř církve je ovocem herezí a synkretismu. Tak o tom svědčí Písmo. Citace z listu k Římanům (1,25-27).: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní… muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti.“ Zkráceně řečeno: Hereze + neopohanství = homosexualita.

II. Vaticanum mlčel k herezím neomodernismu, a tím je de facto schválil. Brzy pronikly na všechny teologické fakulty. Jak svědčí Písmo: Vyměnili pravdu Boží za lež.

Nostra aetate (1965) a duch Assisi (1986…) otevřeli pohanství dveře do církve. Písmo svědčí: „Pohané obětují démonům, a ne Bohu,“ (1Kor 10,20) a rovněž Písmo svědčí, že pohané se klanějí a slouží tvorstvu místo Stvořiteli. (Ř 1,25)

Ovocem je Boží trest: masové rozšíření homosexuality v církvi! Představitelé církve odmítli pravdivé pokání z hříchů proti 1. přikázání, tedy z herezí a z modlářství! Tato apostatická hierarchie má vinu, že kněží, biskupové a kardinálové schvalují homosexualismus a sexuální zvrácenosti a sami jim propadají.

V závěru dokumentárního filmu je podán fakt, že Jan Pavel II. nejenže mlčel k zneužívání uvnitř církve, ale dokonce vydal tajný dekret, kterým zavázal biskupy, že zneužívání, jehož se kněží či biskupové dopouštějí, nesmí být zveřejňováno! Tím de facto podpořil masové šíření této duchovní epidemie a antipokání v církvi. Autoři filmu kladou otázku: Jak mohl být Jan Pavel II. prohlášen za svatého?

Když před rokem vystoupil arcibiskup Viganò s požadavkem rezignace Františka, argumentoval právě tímto závažným faktem, že František byl obeznámen se zločiny homosexuality a pedofilie v církvi na nejvyšších místech a kryl je.

Závažná fakta o vině Jana Pavla II. protiřečí jeho svatořečení a ukazují na realitu jeho posmrtné exkomunikace. Pokud tato realita nebude vzata na vědomí, nemůže v církvi nastat pravdivá obroda. Stejně tak musí být odsouzeny hereze II. Vaticana i s jeho iniciátory Janem XXIII. a Pavlem VI.

Několik argumentů k neplatnosti svatořečení Jana Pavla II.:

1) Jan Pavel II. už jako mladý teolog vydal heretickou knihu, která byla vytištěna v Německu, a nikoliv v Polsku. Nikdy se herezí obsažených v knize nezřekl.

2) Jan Pavel II. ve své habilitační práci vycházel z filosofie Maxe Schelera a fenomenologie. V kořenu byl infikován duchem, který protiřečí pravověrnému učení církve.

3) Jan Pavel II. si měl být vědom, že přijetím papežského úřadu bere na sebe zodpovědnost hájit v první řadě pravověrné učení proti herezím neomodernismu, obsaženým v historicko-kritické metodě. Tyto hereze v podstatě popírají Božství Kristovo, Jeho spasitelnou oběť na kříži, reálné a historické vzkříšení, Božskou inspiraci Písma svatého. Mlčením k herezím zavinil masové rozšíření této zhoubné infekce. Zasáhla pak všechny teologické fakulty. Papež Honorius, protože mlčel k herezím monotheletismu, byl posmrtně vyloučen – exkomunikován – z církve jako heretik. Daleko destruktivnější dopad na církev než hereze monotheletismu mají hereze neomodernismu a synkretismu. Právě ty v období 26letého pontifikátu Jana Pavla II. dostoupily vrcholu. Přinesly ovoce vyhnání Ducha svatého z církve a zamoření homosexualismem.

4) Jan Pavel II. byl povinen se hned na začátku svého pontifikátu postavit proti herezím II. Vaticana, konkrétně proti dekretu Nostra aetate o tzv. úctě k jiným náboženstvím, a zjednat nápravu papežským dokumentem. On činil pravý opak. Tuto herezi vtělil konkrétním gestem do církve, a to v Assisi roku 1986. Před tím byl celou papežskou kurií varován, že jde o zhoubný synkretismus, který protiřečí učení církve. Byl si plně vědom, že gestem realizuje heretický duchovní zlom! Tím zneužil hrozným způsobem papežskou autoritu. Duch Kristův byl zaměněn za ducha antikrista! Synkretistické gesto v Assisi bylo zločinem proti Bohu a proti církvi. V Assisi nechal z úcty k pohanům odstranit kříže z chrámů. Pohané pak svými mantrami – vzýváním démonů – chrámy znesvětili. Buddhisté dokonce postavili Buddhu na svatostánek a tak se mu klaněli. S dalajlámou a s ostatními pohany se Jan Pavel II. modlil takzvaně k jednomu bohu, kterého uctívají pohané. Tím se ale modlil k ďáblu.

5) Kromě Assisi se Jan Pavel II. dopustil i dalších synkretistických gest. Nechal si například od hinduistické kněžky dát znamení boha Šivy na čelo a rovněž se nechal ověnčit rituálním pohanským věncem. Dalajlámu, který se pokládá za převtěleného boha, s úctou přijal, a tím dal zhoubný precedent synkretismu.

Jan Pavel II. nejenže zavinil invazi neopohanství na křesťanská území, ale také změnil myšlení katolíků. Přijali synkretismus, jako by šlo o učení církve. Tím byla de facto zlikvidována pravdivá misie a byly otevřeny dveře antimisii pohanství. Za tento duchovní rozklad nese plnou zodpovědnost.

Rovněž nekritickou úctou ke Gándhímu zpopularizoval tohoto otce New Age.

Gestem líbání Koránu dal velké pohoršení, jako by náš Trojjediný Bůh, Otec Syn a Duch svatý, byl totožný s islámským Alláhem. Toto je hereze!

To, že psal různé exhortace o katolické morálce, nic nemění na tom, že herezemi de facto připravil půdu pro postupnou legalizaci amorálnosti v církvi. Bez něho by si František a němečtí heretičtí teologové a biskupové v čele s kardinálem Marxem nemohli dnes dovolit zneužívat nejvyšší církevní úřady k likvidaci Božích zákonů.

6) Jan Pavel II. otevřel dveře církve protikřesťanské organizaci svobodných zednářů. Zavedením nového Kodexu nechal zrušit trest exkomunikace na zednáře. Následně Vatikán ovládl duch této polotajné organizace.

7) Jan Pavel II. odmítal pokání a v tomto stavu zůstal až do smrti. Kontemplativní sestry baziliánky z Albano se na něj v roce 2003 obrátily skrze kard. Dziwisze závažným listem. Prosily ho, aby v závěru svého života učinil veřejné pokání a přiznal, že při setkání v Assisi nešlo o modlitbu za mír, ale ve skutečnosti o zhoubný synkretismus. On odmítl toto veřejné pokání učinit a zemřel v herezi. To může dosvědčit i kard. Dziwisz.

8) Co úcta Jana Pavla II. k Panně Marii podle sv. Ludvíka Maria Grignona z Montfortu a heslo Totus Tuus? Svatý Ludvík Maria Grignon mluví o pravé a nepravé úctě k Panně Marii. Ta pravá se projevuje tím, že její duchovní synové a dcery konají na prvním místě pravdivé pokání. Bohužel Jan Pavel II. ani nehlásal, ani nebyl příkladem pravého pokání, ale činil pravý opak. Zbožnost bez pravdivého pokání je přinejmenším pochybná.

9) Apoštolské cesty Jana Pavla II. ve skutečnosti nebyly ani apoštolské, ani evangelizační. Kdyby v jeho autoritě a přítomnosti vedl reevangelizaci kazatel pokání, pak by skutečně v zemích, kam přijížděl, nastalo duchovní probuzení. Plodnou misii, i když vystaven daleko větším překážkám, koná protestantský kazatel Bonnke v Africe. Jan Pavel II. ale nesledoval cíl, kterým je obrácení a spása duší, protože měl ducha synkretismu – ducha Assisi. Ten pravdivou misii likviduje.

10) Tlak k blahořečení Jana Pavla II. byl vytvořen manipulačním heslem „Santo subito“. Světová masmédia a ti, kdo jimi vytvářejí veřejné mínění, cílevědomě prosazovali kanonizaci Jana Pavla II. a tím i kanonizaci procesu apostaze uvnitř církve.

Drazí Poláci, jste ochotni zahájit obrodu církve a postavit se dnes za Pána Ježíše Krista, za Jeho evangelium a za spásu svých duší? Pokud ano, pak jste povinni odmítnout celý heretický proud prosazený do církve vaším rodákem Karolem Wojtylou. Neodkládejte a udělejte to, dokud je čas!

Závěr:

Polsko s primasem Wojciechem Polakem a episkopátem musí konat pokání! Masový odpad od církve se jinak nezastaví.

Vážený Wojciechu Polaku, uvědomuješ si, že ses jako primas stal odstrašujícím příkladem církevního klerikála? Zneužíváš autoritu církve k likvidaci obrodných proudů a k prosazování islamizace i rozkladného ducha do církve a národa. Když polská vláda odmítla kvóty z EU, a tím islamizaci svého národa, byls to právě Ty, kdo islamizaci proti vůli národa dále prosazoval. Rovněž svým mlčením schvaluješ každoroční gay pride! Nikdy jsi však nevybídl k celonárodní manifestaci za ochranu rodiny a dětí kradených juvenilní justicí! Heretikům, jako je Kobylinský, nehrozíš žádnými sankcemi, avšak aktivní kněze, kterým leží na srdci záchrana církve a národa před islamizací, zastrašuješ trestem suspenze! Běda tomu, kdo podpoří akce modlitby růžence za ochranu polských hranic před islamizací! Zneužíváš církevní autoritu proti Bohu, proti církvi i proti národu! Toto je zrůdný a jidášský klerikalismus! Navíc tu jde i o zločin vlastizrady.

Vážený Wojciechu Polaku, nechceš-li skončit jako apoštol Jidáš, musíš konat veřejné pokání za zločiny proti Kristu a Jeho Tajemnému Tělu – církvi – a polskému národu. Odstup z úřadu a přijmi spravedlivý trest. Možná v peklo nevěříš, ani před ním nemáš strach, ale s duchem farizeismu a apostaze už jsi jednou nohou v něm.

Co se týče krytí pedofilie, i to máš na svědomí. Biskup, který kryje zločinnou pedofilii, se dopustil trestného činu spoluviny a měl by být světským soudem spravedlivě potrestán jako spoluviník. Zákony přece platí pro všechny polské občany. Zločin je zločinem a musí být spravedlivě potrestán. Klerikálové nejsou výjimkou. Anebo jsou snad nějakou nedotknutelnou zločineckou kastou, která může beztrestně páchat zločiny?

Dozrála situace, že biskupové a kněží dnes musí ve svých chrámech veřejně vyznat pravověrné učení a odřeknout se současných herezí i heretického ducha. Věřící od nich musí v zájmu vlastní spásy požadovat tento krok pravdivého pokání:

1) Odříkáš se historicko-kritické metody v teologii čili neomodernismu a ducha ateizmu, který je za ním?

Odpověď: (Odříkám)

2) Odříkáš se ducha, který je za deklarací „Nostra aetate“ a z ní vycházejícího tzv. ducha Assisi – ducha antikrista?

Odpověď: (Odříkám)

3) Odříkáš se ducha genderové ideologie prosazující všechny formy sexuálních deviací LGBTQ?

Odpověď: (Odříkám)

4) Odříkáš se ducha satanismu, který je za kradením a tyranií dětí mechanismy juvenilní justice?

Odpověď: (Odříkám)

5) Odříkáš se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem…) a ducha New Age?

Odpověď: (Odříkám)

6) Odříkáš se ducha svobodného zednářství a NWO, který programuje morální, duchovní a fyzickou autogenocidu tvého národa a lidstva?

Odpověď: (Odříkám)

7) Věříš, že za tebe a za tvé hříchy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky?

Odpověď: (Ano, věřím)

8) Přijímáš Pána Ježíše za svého Spasitele a odevzdáváš Mu svůj život?

Odpověď: (Ano)

9) Přijímáš testament z kříže vyjádřený Kristovými slovy učedníkovi: „Hle tvá matka!“?

Odpověď: (Ano)

10) Přijímáš v plnosti Ducha svatého, abys byl martyrem Kristovým jako apoštolé?

Odpověď: (Ano)

Bez tohoto kroku v Polsku ani v církvi duchovní obroda nenastane!

Vážení polští biskupové, všichni jste povinni vyzvat kněze, aby odstranili ze svých chrámů sochy a obrazy Jana Pavla II., protože jeho svatořečení je neplatné! O tom svědčí objektivní fakta a také to, že byl kanonizován zjevným heretikem. Neplatnost stanoví bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio a Boží slovo Gal 1,8-9.

Bude i nyní klerikální primas Polak suspendovat polské kněze za pravdivé pokání a za snahu o záchranu polského národa?

ELIÁŠ, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

(Visited 54 times, 1 visits today)
Sdílet článek

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *