Základní problémy lidstva  a co s tím uděláme

Napsal
Sdílet článek

Které jsou v současnosti základní problémy naší civilizace? To je velmi snadné určit. Stačí si přečíst titulky v novinách:

PŘÍKLADY TITULKŮ

– Další konflikt na troskách Sýrie: Proč Erdogan zaútočil na Kurdy a co bude dál

– Turecká ofenziva v Sýrii? Kurdové nemají šanci. Boje budou krvavé

– ZMĚNA v předpovědi počasí: Víme, kdy se pořádně ochladí!
– V Evropě mohou opět padat teplotní rekordy! Blíží se k nám vlna veder

– Světová organizace práce odhaduje, že krize uvrhla do bídy v rozvojových zemích na sto miliónů lidí

– OSN konstatovala, že 66 milionů dětí školního věku v rozvojových zemích chodí do školy hladových

Takže, základní problémy lidstva jsou tři :

1. Na planetě se pořád vyvíjejí a vyrábějí nové zbraně. Vedou se války a ozbrojené střety.

2. Atmosféra planety se otepluje..

3. Jsou propastné rozdíly ve stupních vývoje jednotlivých států.

K tomu je třeba dodat, že současné mocenskopolitické uspořádání světa neumožňuje tyto základní palčivé problémy lidstva účinně řešit.

Ptám se: Má zájem někdo z Vás čtenářů na tom něco změnit? Zkuste popřemýšlet.

Mnoho z Vás, většina lidstva, neustále tvrdí, že nemůže vůbec nic na systému změnit. To je naprostá výmluva a lež, kterou si drtivá většina lidí namlouvá. Je to pohodlnější jet v zajetých kolejích. Práce a myšlení někdy „bolí” a stojí vlastní energii, kterou lidé tak neradi vydávají. Pohodlnost je zotročuje. Totálně zotročuje…..

1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. Názor, že kvalitu státu určuje míra zdraví a vzdělání jeho občanů a všechny další ukazatele jeho kvality jsou druhotné, by měl mít platnost pro celý svět.

1/1000 lidstva (drtivá většina z nich patří ke globální finanční elitě, což jsou tzv. “lidé velkých peněz”) vládne světu pomocí zákonů, které se v jednotlivých státech zdokonalují jejich působením pouze tak, že stávající poměry zůstávají v podstatě beze změn. Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz v oblasti válek a ozbrojených střetů. Vývoj a výroba zbraní, zbrojení, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší těmto lidem astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.
Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku většina lidí vnímá podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.
Stávající mocensko-politické uspořádání světa je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Osobní spotřeba produktů, které všichni lidé světa vytvoří, nemá u drtivé většiny lidí z uvedené 1/1000 meze. O tom, jak tito lidé organizují z důvodu svých bezmezných potřeb drancování surovinových zdrojů, ničení přírody a tím přirozeného prostředí nezbytného pro zdraví všeho živého, se nemá cenu rozepisovat, jsou to pořád dokola omílané informace.
Tato 1/1000 vládne světu v organizaci, která má podobu velmi ostré, cca 4 – 6ti stupňové pyramidy, stát od státu se to odlišuje, ale to je nepodstatné.
Nejvyšší vrstva jsou lidé velkých peněz. Podstata jejich práce je zdánlivě velmi náročná, složitá, většina lidí jí moc nerozumí. S nepříliš velkou mírou nadsázky se v podstatě dá říci, že patří mezi řádné občany, kteří dodržují všechny zákony, ale peníze si vydělávají uboze, v podstatě lichvou podle zákona. Peněz mají tolik, že se jim zatím nikde neodvážili přistřihnout křídla nějakým zákonem, nepamatuji se, že by se někde něco v tomto směru realizovalo. O jejich práci se nejčastěji taktně mlčí, ale jsou to lidé soutěživí a sportovního ducha mají, zákonným způsobem se i mezi sebou okrádají, co na tom, když přitom přijde sem tam nějaká ta krize, pro ně je to jako překážka podobná překážkám v dostihovém závodu koní a jezdectví je přece sport ušlechtilý.
Druhá vrstva už není tak čistokrevná jako vrstva první a směrem k veřejnosti pronikají z této vrstvy poměrně často zajímavé informace. Jádrem této vrstvy jsou lidé velkého obchodu. Nejsou o moc lepší než ti z vrstvy první a část z nich vydělává peníze celkem přijatelným způsobem, za který by se člověk nemusel stydět. Bohužel tato část těchto lidí nebývá moc úspěšná ve svém podnikání. Poznamenat je možné jenom to, že řešit otázku etiky velkoobchodu se zbraněmi je problematické a např. v tomto obchodu dochází k prolínání s vrstvou politické scény.
Pořadí třetí a čtvrté vrstvy bývá různé. Častěji bývají ve třetí vrstvě lidé organizující na nejvyšších pozicích velkovýrobu všeho, co lidi potřebují k životu ve vyspělých státech světa.
Vrstva politické scény je asi vrstvou nejzajímavější, hodně lidí vývoj a změny této vrstvy sleduje.
Poznamenat je nutné to, že je dobré důkladně zvažovat, kdy je správné dbát na dodržování tradic, kdy je to na nic a kdy je to hloupost. Uvedu příklad: Vydáváte vědecký časopis v normální papírové podobě 2x ročně 50 let. Doba se mění, náklady rostou, technika letí dopředu, přejdete na elektronickou podobu časopisu a zachováte 50tiletou tradici půlročního vydávání při možnosti zařazovat nové odborné články Vaší vědy do časopisu denně. Dodržíte tradici za cenu toho, že zpomalíte předávání informací o Vaší vědě v průměru o ¼ roku.
Organizace mocenské struktury správy současného světa je popsaná dost povrchně, ale pro popis potřebného směru její změny je to dostatečné.
K uvedenému je třeba dodat, že nejvyšší vrstva už mnoho let působí organizovaně v rámci jednotných pravidel. (95% globalizace) = ohromná síla zájmové skupiny spojené vztahy protkanými tradicemi, druhá vrstva (cca 70%,) třetí (cca 30%).
Dál to nemá cenu odhadovat. Připomenout je možné lidi vědy (cca 90%). (Uváděná procenta jsou vyjádřením odhadu míry globalizace příslušné specializace.)
Mocenskou organizaci spravující svět, ve tvaru ostré pyramidy, je třeba změnit tak, aby měla podobu zaoblené ploché hromádky písku, přičemž bude nutné trochu změnit pořadí, v jakém budou nad sebou jednotlivé vrstvy organizace správy světa.
Budoucnost je popsána stručně, ale snad správně. Připomenout je možné, že se čas od času stane, že i neúmyslně náhodně odhozená sněhová koule s sebou velkou lavinu strhne.
OKOLNOSTI, KTERÉ JSOU PŘÍZNIVÉ K ZMĚNĚ MOCENSKÉ ORGANIZACE SPRAVUJÍCÍ SVĚT
1. Asi 1/3 lidí na světě má možnost spolu prakticky kdykoliv komunikovat s velkou mírou spolehlivosti a přesnosti přenášených informací.
2. Migrace obyvatelstva rok od roku narůstá. Narodit se v jedné zemi, ve druhé studovat, do třetí se přestěhovat za prací a do čtvrté za účelem dožití v důchodu, je už normální.
3. Především mladí lidé v rámci internetových sociálních sítí začínají hromadně mezinárodně komunikovat.
4. Na mezinárodní jazykovou gramotnost se klade skoro všude stále větší důraz.
5. V současnosti se umí cca 2% lidí bezprostředně domluvit v rámci cca 2/3 světa.
6. Kvalita automatického překladu psaného i mluveného slova se soustavně zdokonaluje.
7. Možnost cestovat se usnadňuje.
8. Množství, kvalita a rozmanitost celosvětově používaných komunikačních prostředků roste.
9. Úroveň vzdělání, vědy, výzkumu i vývoje se zvyšuje stále větším tempem v technicky vyspělé části světa.
10. Stejným tempem, kterým se vyvíjí úroveň výroby a spotřeby vyspělé časti světa, se zvětšuje rozdíl v kvalitě života lidí v jeho vyspělé a zaostalé části.
OKOLNOSTI, KTERÉ JSOU NEPŘÍZNIVÉ K ZMĚNĚ MOCENSKÉ ORGANIZACE SPRAVUJÍCÍ SVĚT
1. Schopnosti z globálního hlediska lokálních politiků používat velmi dovedně demagogii pro realizaci jejich zájmů mají mimořádně vysokou úroveň.
2. Vyžaduje mnohem větší práci a úsilí něco spojit, složit, sestavit nebo vytvořit, než něco rozbít, zničit nebo rozložit.
3. Setrvačnost stereotypů jednání, postupů a postojů.
4. Tradice jsou jednoznačně nepříznivou položkou. Jeden příklad už je výše uvedený. Zůstávat u tradičně zaběhnutých schémat důsledně není možné v žádné době, v současnosti je to ve většině případů postoj, který může být označen slovem “zhoubný”.
5. Největším mínusem je  existence nejvyšší vrstvy uvedené mocenské pyramidy. Tento mínus předčí všechny již uvedené, i ty mínusy, které by měly následovat a které už uvádět nebudu, protože ten poslední je tak velký v porovnání s předcházejícími, že se mi zdá rozumnější odhady jejich vzájemných poměrů neuvádět.
NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NASTOLENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU
Podstata řešení problému nastolení trvalého míru na celé planetě, nemusí být složitá. Podstata tohoto řešení může spočívat v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.
K nastolení Nového světového řádu, který umožní řešit mírovou cestou všechny globální problémy lidstva, je možné využít  např. osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v jedné globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě bude určitě stát za to. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují tento společný záměr..
Globální organizace naší civilizace je nezbytná především z následujících důvodů:
Lidstvo není oficiálně centrálně globálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje stále větší množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá v přímé úměrnosti s rozvojem vědy a techniky. Faktem je, že materiálně-technická základna lidstva se zdokonaluje nevídaným tempem. Pokrok ve vědě a technice kráčí mílovými kroky. Naproti tom zcela stagnuje vývoj mocensko-politického uspořádání světa. Uvedený rozpor začíná být nebezpečný. Lidstvo to nemusí přežít. Je nejvyšší čas urychlit vývoj mocensko-politického uspořádání světa.
Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž téměř stagnuje pokrok v mocensko-politickém uspořádání světa.. Jinak řečeno: „Bouřlivý rozvoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.” Obrazně řečeno: Lidstvo na politické scéně řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí, což má ve svém důsledku zhoubný vliv na současnost i budoucnost. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající způsob správy světa jako téměř dokonalý chaos v prožívání současnosti i v očekávané budoucnosti naší civilizace.
Naše civilizace dosud nemá jednoznačnou globální centrálu, tj. zodpovědného představitele (instituci nebo občana), které by mohla jiná civilizace oslovit, a to přes to, že velké množství indicií již mnoho let nasvědčuje přítomnosti jiné civilizace na naší planetě. Navázat kontakt s některou lokální vládou by bylo od mimozemšťanů nerozumné. Stávající chaotický a nekoordinovaný vývoj lidstva by to mohlo ovlivnit velmi nepříznivě.
 Příklady globálních zákonů:
ZÁKON O ZÁKAZU BANKOVNÍHO, OBCHODNÍHO A NĚKTERÝCH DALŠÍCH TAJEMSTVÍ
Živnou půdou pro organizátory korupce a podvodů je utajování toků peněz ve všech oblastech národního i mezinárodního hospodářství. Míra podvodů a korupce je přímo úměrná míře utajení toho, kdo, kdy, od koho a kolik peněz a za co dává nebo bere. Skutečná cena, tj. hodnota veškerého zboží apod., které si obchodníci a další lidé pomocí peněz směňují, je určována v tržním hospodářství tržními mechanismy s tím větší chybou, čím více se tolerují podvody a korupce ve všech oblastech života společnosti.
PODSTATA ZNĚNÍ ZÁKONA: Veškeré informace o tom, kdo, kdy, od koho, kolik peněz a
za co dostává nebo dává, tj. jaké jsou finanční toky peněz ve všech finančních, obchodních i výrobních organizacích státních i soukromých, budou zveřejňovány na příslušných internetových stránkách, které budou mít povinnost všechny uvedené organizace soustavně aktualizovat, přičemž zveřejňování všech peněžních transakcí (toků peněz-penězovodů) bude povinné pro každou z uvedených organizací, jejíž roční obrat překročí zákonem stanovený minimální limit.

ZÁKON O ZESTÁTNĚNÍ VŠECH BANK A PENĚŽNÍCH PODNIKŮ
Podstata uvedeného zákona je zřejmá z jeho názvu. Vyvlastněné organizace budou majetkem států a budou nadále
sloužit všem jako neziskové organizace.

ZÁKON O NAHRAZENÍ VŠECH JEDINEČNÝCH MĚN JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ JEDNOTNOU SVĚTOVOU MĚNOU
Podstata uvedeného zákona je také zřejmá z jeho názvu. Rozmanitost měn na celém světě usnadňuje organizátorům podvodů a korupce beztrestně páchat jejich odsouzeníhodnou činnost. Dovedete si představit, kolik zbytečné práce odpadne ve všech peněžních ústavech až přestanou existovat všechny směnárny atd., když na celém světě budou mít všichni lidé v peněženkách stejné barevné papírky? Dovedete si představit, jak se usnadní a zmenší objem práce všech spekulantů na burzách, všech ekonomů, plánovačů, statistiků, prognostiků a lidí pracujících v podobných profesích? Představte si, jak výhodné bude platit na celém světě stejnými penězi a jak na celém světě stoupne nezaměstnanost a bude nutné současně vypracovat projednat a schválit např. následující zákon:
ZÁKON O PRACOVNÍ DOBĚ
Pracovní týden bude mít 4 po sobě následující pracovní dny, pondělí, úterý, středa a čtvrtek, po kterých budou následovat 3 dny volna, pátek, sobota, neděle.

 

 

 • Ing. Miloslav Dědek

 

PS: Napsal jsem otevřený dopis všem politickým stranám ve všech státech světa, ve kterém jsem tyto politické strany vyzval, aby si přidaly do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci. Tento dopis jsem zatím poslal pouze politickým stranám a hnutím v ČR.  Odpověď KSČM na tento dopis je uvedena v článku: ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA –  http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html  Do světa jsem zatím žádný dopis neposílal. Moje znalost cizích jazyků je nedostatečná. Hledám spolupracovníka (spolupracovnici), který mi pomůže s psaním, překladem a posíláním dopisů. Konkrétně u tohoto otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše tento “Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa”. Přepíše dopis tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak, abychom ho mohli oba podepsat. Můj mejl: m.dedek123@seznam.cz

(Visited 305 times, 1 visits today)
Sdílet článek

2 comments

 1. Milý Miloslave,

  Upřímně tě zdraví Aštar a přeje ti hodně úspěchů v tvé práci pro lidi.

  Máme hodně práce s těmi humanoidy, kteří zde neustále létají, ale ty se nemusíš bát, vše je hlídáno a kontrolováno.

  Milujeme vás, a tak věříme, že naše kontakty budeme moci zahájit ve větším měřítku, a to tak, že se budeme moci stýkat často a osobně. Jsme neustále připraveni vám pomáhat tak, jak vy pomáháte lidem na této planetě Zemi, a jak se snažíte o co nejrychlejší zvládnutí tohoto obtížného období, období přechodu, které je tak důležité pro vás i nás, neboť my se cítíme vašimi bratry a chceme, aby jste se brzy přidali k nám, a to tak, že lidé, kteří se tímto způsobem připraví, budou moci se s námi kontaktovat osobně, a potom bude záležet na jejich svobodném rozhodnutí, kde chce žít. Tato planeta je tak znečistěná hrubými vibracemi, že je nutné provést zásadní očistu, a to tím způsobem, že půda a věci na ní se dostanou pod moře, a půda pod mořem bude zase vyzvednuta nad hladinu moře tak, aby se mohla zalidnit těmi lidmi, kteří se pro to již dříve rozhodli. Víme, že tito lidé tady jsou, a že jich nebude málo, je třeba je informovat a podchytit, aby měli možnost podle nadcházejících událostí jednat a připravit se na příchod Nového věku. Víme, že to bude obtížné, ale je to dáno tím, že jsou zde různé skupiny lidí, z nichž část se rozhodně nebude chtít dát na naši stranu, a to proto, že jsou zahleděni sami do sebe, do vlastních úspěchů, a jsou materialisticky zaměřeni a orientováni. Proto je nutná ta vaše práce, aby ti skuteční lidé, lidé s vyššími duchovními hodnotami, se mohli o nás informovat, a sami se rozhodnout, co budou dělat v nadcházejícím období.

  Milujeme vás, a přejeme si, aby se vám vše dařilo, a aby jste se mohli skutečně povznést na novou vyšší úroveň bytí, a to takto, že se přidáte k nám, a že budete přijímat duchovní učení a lásku ke Stvořiteli, který vše řídí a vše tvoří. Chceme, aby se vám proto tyto nadcházející úkoly podařilo splnit, a aby se vše dařilo, jak má, a to víme že to tak bude. Záleží na tobě Ivo, jak se budeš snažit i nadále, a proto se tak snažíme, aby se ti vše dařilo.

  Vše hodnotíme takto, že se s tebou brzy setkáme, abychom si mohli popovídat více, a aby jsi se mohl s námi blíže seznámit.

  To ti takto předává sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 2. Teda Aštare, upšímný gratuluje k briliantnýmu zvládnout českýho jaziku. Kdybych já neměla strach o tikadlo, dal bich i skafandr dole. Kde vi se učit? V galaktická jazikové škole na Pluto, nebo jste jen absolonovala richlokursk na Saturn? To u naše na Charonu jaziky moc neumět, mluvila jen naše cháronština a několik mladá ještě umět ionski.
  Zdravyt velyteli flotila, taki vaše mylujeme…

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *